Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Liepa
    2019     
Bendrojo naudojimo objektų administravimas
Spausdinti puslapio vidurį

Dėmesio daugiabučių namų savininkų bendrijoms !

     Pakruojo rajono savivaldybės administracija informuoja, kad vadovaujantis 2012 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1967 3 straipsnio 1 dalimi, iki šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtos ir veikiančios daugiabučių namų savininkų bendrijos, per 12 mėnesių nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos savo įstatus turėjo atnaujinti pagal šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo reikalavimus.
     Bendrijos įstatai yra dokumentas, kuriuo bendrija vadovaujasi savo veikloje. Bendrijos įstatuose turi būti nurodyta:
1) bendrijos pavadinimas;
2) teisinė forma – bendrija;
3) bendrijos veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas;
4) esminės bendrosios dalinės nuosavybės teisės objekto charakteristikos – pastato (pastatų) pavadinimas (pavadinimai), adresas (adresai), nurodytas (nurodyti) Lietuvos Respublikos adresų registre, pastato unikalus numeris (pastatų unikalūs numeriai), nurodytas (nurodyti) Nekilnojamojo turto registre;
5) bendrijos veiklos tikslai, aiškiai ir išsamiai apibūdintos veiklos sritys;
6) bendrijos narių sąrašo sudarymo ir keitimo tvarka;
7) kai bendrija steigiama turint tikslą sukurti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektą bendrijos narių poreikiams arba tenkinti kitus bendruosius poreikius, – įmokų mokėjimo tvarka, sąlygos ir terminai, nepiniginių turtinių įnašų įvertinimo tvarka, jeigu šių įnašų vertinimą atlieka steigėjai;
8) butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų įstojimo į bendriją ir išstojimo iš bendrijos tvarka ir sąlygos;
9) bendrijos narių visuotinio susirinkimo (toliau – visuotinis susirinkimas) (įgaliotinių susirinkimo) kompetencija, susirinkimų šaukimo ir balsavimo tvarka, įskaitant slapto balsavimo ir balsavimo raštu tvarką;
10) bendrijos valdymo ir kiti organai, jų kompetencija, šių organų rinkimo ir atšaukimo tvarka; ginčų nagrinėjimo komisijos sudarymo ar ginčus nagrinėjančio asmens rinkimo ir ginčų nagrinėjimo tvarka, jeigu tokia komisija sudaroma arba toks asmuo renkamas;
11) balsavimo teisės perleidimo ir nuomonės visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimais pareiškimo iš anksto tvarka;
12) bendrijos lėšų ir turto naudojimo tvarka;
13) bendrijos įstatų ir bendrijos buveinės keitimo tvarka;
14) bendrijos reorganizavimo ir likvidavimo sąlygos ir tvarka, bendrijos likvidatoriaus rinkimo ir atšaukimo tvarka;
15) pranešimų ir skelbimų skelbimo, visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) priimtų sprendimų registravimo ir skelbimo tvarka;
16) bendrijos įstatų pasirašymo data.
     Pakeisti bendrijos įstatai turi būti perregistruoti Juridinių asmenų registre. Bendrijos įstatai perregistruojami, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiamas prašymas ir visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) protokolas dėl bendrijos įstatų keitimo. Pakeisti bendrijos įstatai įsigalioja nuo jų perregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.


BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS


     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, savivaldybėms pavesta vykdyti daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę.
     Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-297 „Dėl Pakruojo rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Pakruojo rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės.
Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 punkto nuostatas, butų ir kitų patalpų savininkai bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti.
     Civilinis kodeksas numato tris bendrosios nuosavybės valdymo formas:

  • Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija (steigti daugiabučio namo savininkų bendriją, išsirinkti valdymo organus pavedant jiems organizuoti namo priežiūrą).

     Bendrija laikoma įsteigta ir įgyja juridinio asmens statusą nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Dokumento, patvirtinančio apie bendrijos įregistravimą Juridinių asmenų registre, kopija turi būti pateikta Pakruojo rajono savivaldybės administracijai.

  • Jungtinė veikla (sudaryti jungtinės veiklos sutartį (JVS) ir įgalioti asmenį, kuris atstovaus patalpų savininkams ir organizuos namo priežiūrą)

     Jungtinės veiklos sutartį teisės aktų nustatyta tvarka reikia įregistruoti Nekilnojamojo turto registre Valstybės įmonėje Registrų centre ir jungtinės veiklos sutarčių bei išrašų iš Nekilnojamojo turto registro kopijas pateikti Pakruojo rajono savivaldybės administracijai.

  • Administratoriaus pasirinkimas (Savivaldybės paskirtas administratorius rūpinsis gyventojams priklausančiu bendru turtu ir organizuos jo priežiūrą).

     Pagrindinis administratoriaus uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus – užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus,atstovauti namo butų ir kitų patalpų savininkams ir įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka.
     Jeigu daugiabučių namų savininkai nėra įsteigę bendrijos arba nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties, jų namo bendrąja nuosavybe turi rūpintis Pakruojo rajono savivaldybės administracijos paskirta administruojanti įmonė.
     Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskiriamas butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau – valdytojai) priežiūros ir kontrolės vykdytojas. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas, vadovaudamasis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-297 „Dėl Pakruojo rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Pakruojo rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklėmis, organizuoja ir vykdo valdytojų priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro:
     1.  kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas;
     2.  patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimas;
     3.  neplanuotas kompleksinis valdytojų veiklos patikrinimas.
     Vykdant kompleksinį patikrinimą, tikrinama:
     1. valdytojo paskyrimo ar išrinkimo atitiktis nustatytiems teisės aktų reikalavimams: valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentai, nustatytos kadencijos laikymasis pagal  patalpų savininkų sprendimo protokolus, jungtinės veiklos sutartį, juridinių asmenų registro duomenis;
     2. patalpų savininkų, bendrijos narių apskaitos tvarkymas: patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašai, jų atitiktis nustatytiems reikalavimams;
     3. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo (toliau – aprašas) sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams;
     4. daugiabučio namo (toliau – namas) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, planavimas ir lėšų kaupimo organizavimas: rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, atskiros sąskaitos, kuriose laikomos sukauptos lėšos, ir lėšų naudojimas pagal paskirtį;
      5. namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimas: bendrojo naudojimo objektų valdytojo patvirtintos paslaugų ir atnaujinimo  darbų pirkimo taisyklės (išskyrus atvejus, kai bendrojo naudojimo objektų valdytojas yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą), paslaugų ir rangos darbų pirkimas vadovaujantis nustatyta tvarka;
      6. informacijos patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus: nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais) laikymasis, gauti (jei gauta, nurodomas skaičius) skundai dėl informacijos pateikimo patalpų savininkams;
     7. metinės veiklos ataskaitos rengimas ir jos pateikimas patalpų savininkams: ar rengiamos metinės veiklos ataskaitos, nustatytų terminų laikymasis ir teikimo tvarka patalpų savininkams, turinio atitiktis teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytiems reikalavimams;
     8. patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas: tikrinama, ar šaukiami patalpų savininkų susirinkimų teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai, balsavimo raštu organizavimas, susirinkimų vieta, skundai  (jei yra) dėl patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo;
     9. dokumentų ir duomenų pateikimas Juridinių asmenų registrui: ar įstatymų nustatytais atvejais ir terminais perregistruojami juridinio asmens (bendrijos) įstatai, pateikiami duomenys apie juridinio asmens buveinę, valdymo organus.

 2019 metų Valdytojų planinių kompleksinių patikrinimų grafikas
Pastaba. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai apie numatomą vykdyti patikrinimą bus informuojami raštu. Priežiūros ir kontrolės vykdytojų sprendimu valdytojų sąrašas bei jų tikrinimo terminas gali keistis.

 PAVYZDINĖS FORMOS


1. Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinė (pavyzdinė forma)  
2. Daugiabučio namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano pavyzdinė forma ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų  administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitos pavyzdinė forma
3. Teisių ir prievolių, susijusių su atskirto gyvenamojo namo (namų) bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir kitokiu tvarkymu, reorganizavus daugiabučių namų savininkų bendriją, perdavimo akto pavyzdinė forma
4. Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų steigiamojo susirinkimo protokolo ir steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašo pavyzdinė forma
5. Pavyzdinė daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties forma; daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolo pavyzdinė forma

TEISĖS AKTAI

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (4.82,4.83,4.84,4.85 str.)
2. Pakruojo rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės
3. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas
4. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai
5. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdinės taisyklės
6.  Butų  ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas
7. STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“
8. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas
9. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašas
10. Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas
11. Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašas
12. Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika
13. Pakruojo rajono savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo tvarkos aprašas
14. Pakruojo rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalūs techninės priežiūros tarifai.
 

 


Pakruojo rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi skiriami:

UAB ,,Pakruojo komunalininkas“ (Ryto g. 10, 83182 Pakruojis, tel: 8 614 90 897; +370 421 51095; el. p.komunalininkas@gmail.comwww.pakruojokomunalininkas.lt )

Viešoji įstaiga „Valdresta“ (P. Mašioto g. 67-23, 83129 Pakruojis; tel: 8 603 93 000;el.p.  valdresta@gmail.com)

UAB „Pasvalio butų ūkis“ (Gėlių g. 5A, LT-39136, Pasvalys, Tel./faks. Nr. (8 451) 34089, el. p. pbu@pasvalys.lt, www.pasvaliobu.lt)

 


Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-09 11:09:25 Atgal
meras
SAULIUS MARGIS