Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Skelbiama AB „Pakruojo autotransportas“ nepriklausomų valdybos narių atrankaSpausdinimo versija

AB „Pakruojo autotransportas“ (toliau „Bendrovė“), juridinio asmens kodas 167900463, registruota buveinė Statybininkų g. 9, 83163 Pakruojis, skelbia kandidatų atranką užimti Bendrovės valdybos narių pareigas 4 metų kadencijai (2020-2024 m.).
Bendrovės interneto svetainės adresas https://www.pakruojoautotransportas.lt/administracine-informacija

Atranką inicijuoja: Pakruojo rajono savivaldybės administracija.
Bendrovės kolegialus valdymo organas, sudarytas iš 4 narių: 2 valstybės tarnautojai arba kiti atranką inicijuojančio subjekto pasirinkti asmenys, kuriems netaikoma atranka, ir 2 kiti fiziniai asmenų/nepriklausomi nariai.
Bendrovės valdyba skiriama 4 metams, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga - po 4 metų nuo paskyrimo datos.
Mėnesinis fiksuotas atlygis už nepriklausomo valdybos nario pareigų vykdymą – 130,00 Eur. Valdybos narių posėdžiai rengiami ne rečiau nei 1 kartą per ketvirtį.

Su valdybos nario veiklos sutarties projektu galima susipažinti:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0d679b827e8711eaa38ed97835ec4df6?jfwid=-fy7rw2amw
Stebėsenos agentūros vykdomos atrankos:
https://vkc.sipa.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos
Kandidatų atrankos aprašas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus:
Bendrieji reikalavimai:
1. turi aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos savivaldybės kontroliuojamos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas

Nepriklausomumo kriterijai:
1. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti tos savivaldybės kontroliuojamos bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės vadovas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat savivaldybės kontroliuojamos bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos savivaldybės kontroliuojamos bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;
2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos savivaldybės kontroliuojamos bendrovės, į kurią pretenduoja, arba su ja susijusios bendrovės akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;
3. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta savivaldybės kontroliuojama bendrove, į kurią pretenduoja, ir su susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš savivaldybės kontroliuojamos bendrovės arba susijusios bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);
4. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos savivaldybės kontroliuojamos bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
5. kandidatas neturi būti ėjęs tos savivaldybės kontroliuojamos bendrovės, į kurią pretenduoja, kolegialaus organo nario pareigų 2 iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;
6. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra savivaldybės kontroliuojančios bendrovės, į kurios kolegialaus organo nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytoja ar savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
7. savivaldybės kontroliuojamos bendrovės kolegialaus organo nariu nebūtų skiriamas (renkamas) asmuo, jau esantis 2 ar daugiau savivaldybės kontroliuojamų bendrovių kolegialių organų sudėtyje.
        
Specialieji reikalavimai:
1. turėti bent vieną iš 1.1–1.4 nurodytų kompetencijų:
1.1 kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens finansininku, darbo finansų konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse patirtis arba aukštasis finansų arba audito srities išsilavinimas;
1.2. kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityse patirtis;
1.3. ūkio šakos, kurioje veikia savivaldybės kontroliuojama bendrovė, žinių. Žinias apie ūkio šaką, kurioje veikia savivaldybės kontroliuojama bendrovė, patvirtina darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo atitinkamoje ūkio šakoje ar joje veikiančiame juridiniame asmenyje patirtis arba aukštasis atitinkamos srities ir krypties išsilavinimas, susijęs su aktualios ūkio šakos sritimi;
1.4. kitas kompetencijas (pvz.: teisės, vadybos, viešojo administravimo, žmogiškųjų išteklių valdymo srityse). Šias kompetencijas patvirtina 3 metų darbo patirtis vienoje konkrečioje srityje arba aukštasis tos srities išsilavinimas;
2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;
3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;
4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:
• kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr;
• kandidato gyvenimo aprašymas;
• kandidato asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
• kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
• kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šio skelbimo 1-2 punktuose, bei nepriklausomumo kriterijams, nurodytiems šio skelbimo 3 punkte.

Atrankos komisijos ir / ar atrankos agentūros (UAB „Amber team“) atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.
Kandidatai teikia paraišką ir nurodytus dokumentus Bendrovei iki 2020 metų birželio 1 dienos.

Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti šiais būdais:
1. Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas reikia su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentai priimami adresu: Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis.  
2. Elektroniniu paštu: autotransportas@pakruojis.lt arba nijole.spejeriene@pakruojis.lt.

Asmuo konsultuojantis atrankos dokumentų priėmimo ir atrankos atlikimo klausimais – Nijolė Špejerienė, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. +370 686 49570, el. p. nijole.spejeriene@pakruojis.lt.

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Facebook
Atgal