Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102
Lapkritis
    2018     
DĖL KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITISpausdinimo versija

  Skelbiamas konkursas viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės (toliau – ligoninė) (teisinė forma – viešoji įstaiga, kodas 168061612, adresas: L. Giros g. 3, 83150 Pakruojis) direktoriaus pareigoms eiti.

Direktoriaus funkcijos (darbo pobūdis):

1. Organizuoja įstaigos veiklą ir veikia įstaigos vardu santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, atsako už įstaigos veiklą.

2. Leidžia įsakymus, tvirtina darbo tvarkos taisykles, padalinių nuostatus, kitus įstaigos vidaus tvarkomuosius dokumentus, duoda nurodymus, privalomus visiems darbuotojams.                           

3. Nustato įstaigos vidaus organizacinę valdymo struktūrą.                                                                               

4. Nustato darbuotojų etatus. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka sudaro ir nutraukia darbo sutartis su įstaigos darbuotojais, nustatyta tvarka juos skatina arba skiria drausmines nuobaudas, tvirtina jų pareigybės aprašymus.                           

5. Organizuoja darbuotojų, dėl kurių pareigybių rengiamas konkursas, priėmimą į darbą viešo konkurso būdu.                                                                                                                                

6. Suderinęs su įstaigos Stebėtojų taryba, tvirtina darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.                          

7. Priima atsakomybę už finansinės atskaitomybės sudarymą.                                                                      

8. Vadovauja įstaigos pagrindinei ir ūkinei veiklai, tvarko jos reikalus, užtikrina įstaigos darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas.                                                                                    

9. Teikia duomenis ir dokumentus Juridinių asmenų registrui.                                                                   

10. Teikia metinę finansinę ataskaitą ir praėjusių finansinių metų įstaigos veiklos ataskaitą dalininkams.                                                                                                                                            

11. Atstovauja įstaigai teisme ir kitose institucijose.                                                                   

12. Teikia klausimus, susijusius su įstaigos veikla, svarstyti įstaigos dalininkams.                        

13. Atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose.                                                                               

14. Rengia įstaigos padalinių vadovų atestaciją.                                                                                      

15. Informuoja dalininkus apie neefektyviai dirbančius įstaigos padalinius, siūlo spręsti jų reorganizavimo ir likvidavimo klausimus.                                                                                           

16. Suderinęs su Gydymo, Slaugos ir Stebėtojų tarybomis, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus LNSS įstaigų tinklo išdėstymo ir struktūros normatyvus ir steigėjo bei teritorinės ligonių kasos rekomendacijas, keičia teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų asortimentą, stacionaro lovų skaičių.                                                                                                                    17. Diegia šiuolaikinius moksliškai pagrįstus, Sveikatos apsaugos ministerijos aprobuotus diagnostikos ir gydymo metodus ligoninėje ir jos padaliniuose.                                                                  

18. Dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomose prevencinėse programose, sudarydamas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir kontroliuoja jų vykdymą įstaigoje.                     

19. Analizuoja įstaigos sveikatos sistemos rodiklius ir ieško būdų bei priemonių jiems gerinti.            

20. Teikia pasiūlymus ir dalyvauja planuojant ligoninės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo apimtis.                                                                                                                                       

21. Įstaigos vardu pasirašo dokumentus ir įgalioja kitus asmenis vykdyti įstaigos vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas.                                                                                                          

22. Atsako už perduoto pagal panaudos sutartį ir įstaigos įsigyto turto tinkamą naudojimą bei išsaugojimą.                                                                                                                                                         

23. Pagal kompetenciją organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, rengia ir sudaro sutartis bei susitarimus su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis.                                             

24. Naudoja laikinai laisvas įstaigos lėšas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.                          

25. Atsako už įstaigos buhalterinės apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą.      

26. Atsako už informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą.                                                                                                                                                         

27. Dalininkams priėmus sprendimą, perduoda, perleidžia, išnuomoja, įkeičia ilgalaikį materialųjį turtą, taip pat laiduoja ar garantuoja juo kitų subjektų prievolių įvykdymą įstatymų, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.                                             28. Tiria piliečių ir organizacijų skundus, organizuoja jų apskaitos tvarkymą, kontroliuoja jų vykdymą.                                                                                                                                                            

29. Organizuoja įstaigos darbuotojų mokymą ir jų kvalifikacijos kėlimą.                                                 

30. Įgyvendina priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos reikalavimus, higienos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi įstaigoje.

31. Laiku ir kokybiškai vykdo su įstaigos funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio dalininkų pavedimus, žodžiu ar raštu, siekdamas įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.

     Pretendentai turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.    

2. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.                                 

3. Turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).                   

4. Turėti ne mažesnį kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį.                                                                          

5. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą.                        

6. Išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą.                                               

7. Žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra.                           

8. Gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelis;             

9. Išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus.                                                                    

10. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).           

11. Turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

            Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (Nuostatų 1 priedas);

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

4. užpildytą Pretendento anketą (Nuostatų 2 priedas);

5. savo, kaip Įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strategines veiklos gaires;

6. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas;

7. privačių interesų deklaraciją.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje (iki 2018-08-23). Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, dokumentų priėmimo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorines dienas, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

           Papildoma informacija apie konkursą teikiama Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje, Kęstučio g. 4, Pakruojis, tel. (8 421) 61 695, (8 421) 69 079, el. p.: nijole.spejeriene@pakruojis.lt; regina.valentinaviciene@pakruojis.lt.

 
Prašymas dalyvauti konkurse WORD ir PDF.

Pretendento anketa WORD ir PDF.

Facebook
Atgal
meras
SAULIUS GEGIECKAS