Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Gruodis
    2019     
SKELBIMAS DĖL KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO VERSLO INFORMACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITISpausdinimo versija

     Skelbiamas konkursas Pakruojo verslo informacijos centro (toliau – Centras) (teisinė forma – viešoji įstaiga, kodas 168290365, adresas: Pergalės g. 1, 83159 Pakruojis) direktoriaus pareigoms eiti pagal terminuotą darbo sutartį (Centro direktorės atostogų vaikui prižiūrėti metu). Pareiginės algos koeficientas – 9,3.

Direktoriaus funkcijos (darbo pobūdis):
1. organizuoja Centro veiklą,  efektyviai planuoja ir organizuoja darbus;
2. veikia Centro vardu santykiuose su kitais asmenimis;
3. priima į darbą ir atleidžia Centro darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka;
4. nustato Centro struktūrą, Centro darbuotojų atlyginimus, priedų, priemokų ir premijų skyrimo tvarką;
5. paskirsto užduotis Centro darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo organizavimą;
6. skatina darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas, vykdo kitas su personalo valdymu susijusias funkcijas;
7. sudaro sąlygas darbuotojams mokytis, tobulinti įgūdžius ir kelti kvalifikaciją;
8. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių sąrašus, pareigybių aprašymus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus, saugos ir sveikatos instrukcijas, pasirašo kitus dokumentus;
9. Centro vardu pasirašo bankinius bei finansinius dokumentus, sudaro sandorius;
10. užtikrina Centro finansinių, statistinių ir kitų ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;
11. užtikrina saugias darbuotojų darbo sąlygas, aprūpina darbo priemonėmis;
12. leidžia Centro veiklą reguliuojančius įsakymus, atstovauja Centro interesams teismuose, valstybės bei savivaldybės institucijose, bendradarbiauja su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
13. disponuoja Centrui skirtomis lėšomis, užtikrindamas paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą, užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą bei veiksmingos Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
14. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, imasi priemonių racionaliems, naudingiems pasiūlymams įgyvendinti;
15. stebi, analizuoja, vertina Centro veiklą, rengia metinę Centro veiklos ataskaitą ir pateikia Pakruojo rajono savivaldybės tarybai;
16. dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, teikia išvadas ir pasiūlymus, siekdamas, kad Centro sukaupta patirtimi būsto modernizavimo srityje galėtų pasinaudoti visuomenė;
17. užtikrina įvairių viešųjų paslaugų verslui teikimą, t. y. konsultavimo, informavimo ir mokymo paslaugas;
18. organizuoja turizmo rajone sklaidą ir plėtrą;     
19. vykdo Pakruojo rajono energijos taupymo daugiabučiuose namuose programų ir projektų administravimą, teikia ataskaitas institucijoms;
20. prižiūri Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Europos Sąjungos teisės aktų, aplinkos ministro įsakymų bei kitų teisės aktų Centro kompetencijos klausimais vykdymą, užtikrindamas Centro uždavinių įgyvendinimą;
21. ieško papildomų finansavimo šaltinių įvairiuose tarptautiniuose bei Lietuvos fonduose, teikiančiuose finansinę paramą įvairioms Centro programoms vykdyti, organizuoja ir rengia projektus, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
22. vykdo kitas visuotinio dalininkų susirinkimo, o esant vieninteliam dalininkui (savininkui) – Pakruojo rajono savivaldybės mero pavestas funkcijas;
23. vykdo kitas funkcijas ir atlieka kitus veiksmus, kuriuos atlikti įpareigoja Centro įstatai, Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai;
24. organizuoja daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų rengimą;
25. organizuoja ir kontroliuoja statybų planavimo ir darbų eigą;
26. dalyvauja gyventojų susirinkimuose dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo;
27. operatyviai sprendžia iškilusius klausimus ir priima sprendimus, susijusius su  daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimu;
28. vykdo kitus su Centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro strateginiai tikslai.                                                           

     Pretendentai turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

    1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu socialinių mokslų studijų srities verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės išsilavinimą;
    2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
    3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
    4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, finansinę apskaitą, smulkųjį ir vidutinį verslą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, kitą informaciją, reikalingą klausimams, susijusiems su Centro veikla, spręsti;
    5. gebėti planuoti ir organizuoti Centro darbą, rinkti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;
    6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų derinimo tvarką;
    7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

    Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas, vairuotojo pažymėjimo kopiją, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
4. užpildytą Pretendento anketą;
5. savo, kaip Įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strategines veiklos gaires;
6. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas;
7. privačių interesų deklaraciją.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje (iki 2019-12-12). Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, dokumentų priėmimo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorines dienas, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentus pateikti galite čia

     Papildoma informacija apie konkursą teikiama Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje, Kęstučio g. 4, Pakruojis, tel.: (8 421) 61 695, (8 421) 69 079, el. p.: nijole.spejeriene@pakruojis.lt; regina.valentinaviciene@pakruojis.lt.

Facebook
Atgal
meras
SAULIUS MARGIS