Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Rugpjūtis
    2020     
 

 

 


Elektroninės paslaugos sukurtos pagal projektą „Tarpvalstybinių verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas" (Nr. LLIV-253), įgyvendintą pagal Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007-2013 m. programą

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas
Paslaugos aprašymas
 
DĖMESIO!

INFORMUOJAME, KAD NUO 2012 M. GEGUŽĖS 28 DIENOS VYKDANT LR STATYBOS ĮSTATYMO 23 STRAIPSNIO 14 PUNKTO IR STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.07.01:2010 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI“ REIKALAVIMUS PRAŠYMAI IŠDUOTI LEIDIMĄ STATYTI NAUJĄ (-US), REKONSTRUOTI, ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) STATINĮ (-US), PRAŠYMAI IŠDUOTI RAŠYTINĮ PRITARIMĄ

Ši paslauga apima LR Statybos įstatymo nustatytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo nuostatas. Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas statytojui (užsakovui). Leidimas statyti naujus statinius, rekonstruoti esamus statinius ar atlikti kapitalinį remontą, atlikti kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus tiek statybos sklype, tiek už jo ribų (pagal statinio projektavimo sąlygas suprojektuotiems inžineriniams tinklams ir susisiekimo komunikacijoms) statytojo (užsakovo) prašymu gali būti išduodamas: 1) dėl visų statinių, suprojektuotų viename statinio projekte; 2) dėl vieno ar kelių statinių iš suprojektuotų viename statinio projekte. Statybos techniniame reglamente STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ prie nesudėtingų statinių priskirtų pastatų ir inžinerinių statinių, atliekama registracija. Statybą leidžiantys dokumentai yra: 1) naujo ypatingo ir neypatingo statinio statybos atveju – leidimas statyti naują statinį; 2) ypatingo ir neypatingo statinio rekonstravimo atveju – leidimas rekonstruoti statinį; 3) pastato atnaujinimo (modernizavimo) atveju – leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą; 4) kitais, negu šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais, atvejais – rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas šio Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–13 punktuose nurodytam statinio projektui (kai jis yra privalomas); 5) tais atvejais, kai šios dalies 1–4 punktuose nurodyti statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, tačiau pagal teisės aktų nuostatas privaloma gauti žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų sutikimus, – šių sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai; 6) norint tęsti sustabdytą statybą – leidimas tęsti sustabdytą statybą. Leidimą tęsti sustabdytą statybą išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. PRAŠYMAI IŠDUOTI STATYBĄ LEIDŽIANČIUS DOKUMENTUS PILDOMI IR STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI IŠDUODAMI TIK VIENO ASMENS VARDU Prašymai išduoti statybą leidžiančius dokumentus ir statybą leidžiantys dokumentai išduodami vieno asmens vardu. Statybos įstatymo 2 straipsnyje pateikta statytojo (užsakovo) sąvoka: Statytojas (užsakovas) – Lietuvos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas. Pagal šią įstatymo nuostatą statytoju (užsakovu) gali būti vienas fizinis arba vienas juridinis asmuo. Pateikiant prašymus išduoti statybą leidžiančius dokumentus, taip pat prašant išduoti kitus, su statybos valstybine priežiūra susijusius dokumentus (statybos užbaigimo aktą, pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto, pažymą apie statinio nugriovimą), prašymus patvirtinti / registruoti deklaracijas apie statybos užbaigimą, prašyme ir dokumentuose nurodomas vienas statytojas (fizinis ar juridinis asmuo). Kai pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio reikalavimus prie prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą privaloma pridėti žemės sklypo bendraturčių ar statinio bendraturčių rašytinius sutikimus, gali būti pridedami tokie skenuoti dokumentai: - paprastos rašytinės (ne notarinės) formos bendraturčių sutikimai, arba - tarp bendraturčių sudaryta jungtinės veiklos sutartis (ne notarinės formos, išskyrus atvejus, kai bendraturčiai šia sutartimi numato, kad po statinio rekonstravimo ar remonto darbų užbaigimo turto dalys bendrojoje dalinėje nuosavybėje bus keičiamos). Rašytiniai bendraturčių sutikimai reikalingi prašant išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Jais nesprendžiami būsimo statybos darbais sukurto turto pasidalijimo ar perskirstymo tarp bendraturčių klausimai. Todėl bendraturčiams, norintiems statybos darbais sukurtą nekilnojamąjį turtą registruoti visų jų (ar dalies) vardu, tikslinga sudaryti jungtinės veiklos sutartį, kuri bus pagrindas registruojant turtines teises į pastatytą (rekonstruotą, remontuotą) statinį ar jo dalis. Nesudarius jungtinės veiklos sutarties, atsiranda tikimybė, kad vienas iš bendrasavininkų, kurio vardu buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, gali užbaigęs statybos darbus įregistruoti sukurtą turtą vien savo vardu. Todėl, jei nėra sudaryta jungtinės veiklos sutartis, statybą leidžiančiam dokumentui gauti pakanka pateikti rašytinius sutikimus, o jei ji sudaryta – vietoj rašytinių sutikimų galima pateikti ir jungtinės veiklos sutartį, jei joje aptarti klausimai, kieno iš partnerių vardu bus prašoma išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Tačiau, jei jungtinės veiklos sutartis būtų sudaryta ne tarp visų bendraturčių, privaloma pateikti likusiųjų bendraturčių rašytinius sutikimus. Pažymėtina, kad sutuoktiniai gali teikti prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą bet kurio iš sutuoktinių vardu, pateikdami kito sutuoktinio rašytinį sutikimą, o jungtinės veiklos sutarties jiems sudaryti nereikia, nes statybos darbais sukurtas turtas yra jungtinė sutuoktinių nuosavybė. 
Paslauga teikiama internetu
 
 
Paslaugos suteikimo trukmė
 
45 d. 
Paslaugos gavėjas
 
fizinis/juridinis asmuo 
Atsakingas dalinys
 
Strateginės plėtros ir statybos skyrius 
Paslaugos vadovas
 
Artūras Šukys tel. (8 421) 69 080 
Paslaugos vykdytojas
 
 
Prašymo forma (-os)
 
Reglamentuojantys teisės aktai
 
1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr.I-1240
3. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, 1994-12-22 Nr.I-733
4. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas , 2000-06-20 Nr. VIII-1741
5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų pakeitimų įstatymas, 2001-12-04 Nr. IX-628
6. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo įstatymas, 2001-06-21 Nr. IX-391
7. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS, 2003-05-27 Nr. IX-1582
8. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, 1994-04-26 Nr. I-446
9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymas Nr.D1-826 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" patvirtinimo"
10. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" patvirtinimo" pakeitimo
11. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 214 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 "Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė" patvirtinimo" pakeitimo
12. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo
13. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 "Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo"
 
Informacija
 
Leidimui statyti naują statinį gauti pateikiami dokumentai:
1) Prašymas (3 formos);
2) statybos projektas ir kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais;
3) statybos projekto ekspertizės aktas (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal šio LR Statybos įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra privaloma);
4) žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;
5) atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu, kai jis privalomas pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą;
6) jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;
7) dokumentas, patvirtinantis apie įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos šio Įstatymo 1 priede, sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, atveju.
Leidimui rekonstruoti statinį gauti pateikiami dokumentai:
1) Prašymas;
2) rekonstravimo projektas ir kompiuterinė laikmena su rekonstravimo projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais;
3) rekonstravimo projekto ekspertizės aktas (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal šio Įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra privaloma);
4) statinio kadastro duomenų byla;
5) statinio bendraturčių sutikimas;
6) žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;
7) jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;
8) dokumentas, patvirtinantis šio Įstatymo 1 priede nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, atveju.
Leidimui atnaujinti (modernizuoti) pastatą gauti pateikiami dokumentai:
1) Prašymas;
2) pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir kompiuterinė laikmena su šio projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais;
3) pastato kadastro duomenų byla;
4) pastato bendraturčių sutikimas dėl pastato atnaujinimo (modernizavimo), priimamas Civilinio kodekso 4.75 ar 4.85 straipsnio nustatyta sprendimų priėmimo tvarka;
5) žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;
6) jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju.
Rašytiniams pritarimams statinio projektui gauti pateikiami dokumentai:
1) Prašymas;
2) šio Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–13 punktuose nurodytas statinio projektas;
3) statinio kadastro duomenų byla – šio Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4, 7, 10, 11, 13 punktuose nurodytais atvejais;
4) statinio bendraturčių sutikimas;
5) žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise; šio dokumento pateikti nereikia statinio kapitalinio remonto, statinio paprastojo remonto ir statinio griovimo atvejais;
6) jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;
7) dokumentas, patvirtinantis apie įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos Statybos įstatymo 1 priede, sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį. 
Informacija atnaujinta
 
2014-11-10 11:47:26