Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
Balandis
    2020     
SKELBIMAS DĖL KONKURSO PAKRUOJO KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI Spausdinimo versija

    Skelbiamas konkursas Pakruojo kultūros centro (toliau – Centras) (teisinė forma – biudžetinė įstaiga, kodas 268298060, adresas: Vienybės a. 1, 83154 Pakruojis) direktoriaus pareigoms eiti pagal neterminuotą darbo sutartį. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,3.

Skelbimo Nr. 63579.

Direktoriaus funkcijos (darbo pobūdis):
1. organizuoja ir kontroliuoja Centro veiklą, planuoja strategines Centro veiklos kryptis;
2. užtikrina efektyvų vadovavimą, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, darbo organizavimą, turto apsaugą, racionalų išteklių valdymą ir naudojimą;
3. vadovauja Centro strateginio plano ir metinių veiklos planų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
4. organizuoja Centro veiklos, metinės ataskaitos rengimą, analizuoja teikiamų paslaugų būklę, pokyčius, vertinimą;
5. rengia Centro nuostatus ir teikia juos tvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės tarybai;
6. tvirtina Centro organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus ir darbo užmokesčio fondo, įgyvendina kitus darbdavio įgaliojimus valdymo srityje;
7. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, tvirtina Centro darbuotojų pareigybių aprašymus, vidaus darbo taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus;
8. vertina Centro darbuotojų veiklą;
9. organizuoja Centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
11. užtikrina materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą Centre;
12. tvirtina Centro pajamų, išlaidų ir kitas sąmatas;
13. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Centrui;
14. leidžia įsakymus ir kitus Centro veiklą reglamentuojančius teisės aktus, privalomus visiems jo darbuotojams;         15. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, kitas kultūros centrais, analizuoja bendruomenės poreikius, rūpinasi veiklos viešinimu;
16. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis, įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos priemones;
17. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo nuostatomis, įgyvendina priešgaisrinės saugos priemones;
18. sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus, atidaro sąskaitas bankuose, vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas;      
19. organizuoja ir kontroliuoja Centro koncertinę ir kitą kultūrinę veiklą;
20. užtikrina mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimą rajono, regiono, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
21. vykdo kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.                                                       

     Pretendentai turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūros srityje;
3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei kitus su kultūros centro administravimu ir kultūros politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;
5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, Pakruojo rajono savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais;
6. išmanyti regiono kultūros savitumą, mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas-projektus;
7. turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse;
8. išmanyti ir sugebėti taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas; mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką;
9. sugebėti planuoti ir organizuoti Centro veiklą, mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti ir sisteminti informaciją, rengti išvadas bei savarankiškai atlikti metodinį ir analitinį darbą;
10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų derinimo tvarką;
11. žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas.

            Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, darbo patirtį kultūros patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
4. užpildytą Pretendento anketą;
5. savo, kaip Įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strategines veiklos gaires;
6. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas;
7. privačių interesų deklaraciją.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje (kiti darbo skelbimai) ir Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje (iki 2020 m. kovo 13 d.). Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, dokumentų priėmimo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorines dienas, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

     Papildoma informacija apie konkursą teikiama Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje, Kęstučio g. 4, Pakruojis, tel.: (8 421) 61 695, (8 421) 69 079, el. p.: nijole.spejeriene@pakruojis.lt; regina.valentinaviciene@pakruojis.lt.

Skelbimą rasite ir VTD puslapyje.

Facebook
Atgal