Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Konkursas į akcinės bendrovės „Pakruojo autotransportas“ direktoriaus pareigasSpausdinimo versija

    Skelbiamas konkursas į Akcinės bendrovės „Pakruojo autotransportas“ (teisinė forma – akcinė bendrovė, kodas 167900463, adresas: Statybininkų g. 9, 83163 Pakruojis) direktoriaus pareigas.
    Direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti Akcinės bendrovės „Pakruojo autotransportas“ (toliau – bendrovė) veiklą, vadovauti bendrovės darbuotojams įgyvendinant pagrindinius tikslus, uždavinius, užtikrinti efektyvų bendrovei patikėto turto valdymą, organizuoti ir vykdyti bendrovės įstatuose numatytą veiklą, realizuoti veiklos strategiją bei veiklos planą.

Direktoriaus funkcijos:
1. organizuoti bendrovės darbą iškeltiems tikslams pasiekti, uždaviniams įgyvendinti ir nustatytoms funkcijoms atlikti;
2. vadovauti bendrovės darbuotojams, pasirašo įsakymus, finansinius dokumentus bei kitus lokalinius aktus;
3. užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir bendrovės įstatų;
4. bendrovės vardu savo kompetencijos ribose sudaryti sutartis su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, išduoti įgaliojimus, priimti sprendimus dėl bendrovės veiklos organizavimo, tvirtinti įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
5. teikti bendrovės veiklos ataskaitas Pakruojo rajono savivaldybės tarybai;
6. teikti akcininkų susirinkimui pasiūlymus dėl bendrovės įstatų papildymo ir pakeitimo;
7. įstatymų nustatyta tvarka priimti į darbą ir atleisti bendrovės darbuotojus, sudarant su jais darbo sutartis, skatinti juos ir skirti jiems drausmines nuobaudas, organizuoti bendrovės darbuotojų mokymą, atlikti kitas personalo administravimo funkcijas;
8. rūpintis metodinės veiklos organizavimu, tvirtinti vidaus darbo tvarkos taisykles,  darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos instrukcijas, darbuotojų pareiginius nuostatus, darbo apmokėjimo tvarką, bendrovės struktūrą ir pareigybių sąrašą, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, premijavimo sąlygas, priedus ir priemokas prie darbo užmokesčio;
9.  kaupti, sisteminti ir apibendrinti su bendrovės veikla susijusią informaciją;
10. organizuoti ir rengti viešuosius pirkimus, atsakyti už jų tinkamą vykdymą;
11. bendrovės vadovas privalo žinoti:
11.1. teisės aktus, reglamentuojančius finansinę įstaigos ir ekonominę veiklas;
11.2. įstaigos vykdomos veiklos specifiką, organizacinę struktūrą;
11.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimus;
12. bendrovės direktorius veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus atvejus, kai bendrovės įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas bendrovei. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos (jeigu bendrovėje valdyba sudaroma) sprendimas šiuos sandorius sudaryti. Jeigu bendrovėje valdyba nesudaroma, bendrovės vadovas priima sprendimus ir atlieka veiksmus, nustatytus Įstatymo 34 straipsnio 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 ir 13 dalyse;
13. saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo eidamas šias pareigas;
14. atlikti kitas funkcijas, numatytas bendrovės įstatuose, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose.

     Pretendentai turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
3. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias keliamas kandidatas, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
4. per pastaruosius 5 metus asmuo nėra atšauktas iš juridinio asmens valdymo organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;
5. nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo penktajame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės valdomos įmonės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu;
6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti įstaigos veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti, dirbti komandoje;
7. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, suprasti įstatymų ir norminių teisės aktų reikalavimus, autotransporto veiklos organizavimo bei veikimo principus, vietinio ir tarptautinio pervežimo organizavimo bei veikimo principus;
8. mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus;
10. gebėti organizuoti darbą, rengti veiklos planus ir programas;
11. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
12. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
13. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius akcinių bendrovių veiklą.

    Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (Tvarkos aprašo 1 priedas);
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
4. užpildytą Pretendento anketą (Tvarkos aprašo 2 priedas);
5. savo, kaip Įmonės, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strategines veiklos gaires;
6. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas;
7. privačių interesų deklaraciją.
      Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, Akcinės bendrovės „Pakruojo autotransportas“ interneto svetainėje ir Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje (iki 2019 m. rugpjūčio 22 d.).
Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, dokumentų priėmimo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorines dienas, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
     Papildoma informacija apie konkursą teikiama Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje, Kęstučio g. 4, Pakruojis, tel. (8 421) 61 695, (8 421) 69 079, el. p.: nijole.spejeriene@pakruojis.lt; regina.valentinaviciene@pakruojis.lt.

Facebook
Atgal
meras
SAULIUS MARGIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Rugpjūtis
    2019