Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Rugpjūtis
    2020     
Skelbimas dėl konkurso Pakruojo rajono sporto centro direktoriaus pareigoms eitiSpausdinimo versija

Skelbimo Nr. 65561
Skelbiamas konkursas Pakruojo rajono sporto centro (toliau – Centras) (teisinė forma – biudžetinė įstaiga, kodas 190076290, adresas: Pramonės g. 2B, LT-83163 Pakruojis) direktoriaus pareigoms eiti pagal neterminuotą darbo sutartį.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 9,5.
Pareigybės aprašymas.

Direktoriaus funkcijos (darbo pobūdis):
1. organizuoja Sporto centro darbą, kad būtų įgyvendinti Sporto centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
2. atsako už pavestų uždavinių įgyvendinimą, analizuoja ir vertina Sporto centro veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
3. inicijuoja projektų, programų papildomoms lėšoms gauti rengimą;
4. organizuoja Sporto centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
5. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Sporto centro turtą, lėšas ir jais disponuoja;
6. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją;
7. inicijuoja Sporto centro struktūros, nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, darbuotojų pareigybių aprašymų, kolektyvinės sutarties rengimą;
8. tvirtina Sporto centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus (trenerių tarifikacijas, kvalifikacines kategorijas), užtikrina, kad jų būtų laikomasi;
9. teikia tvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybai Sporto centro nuostatus, tvirtina Sporto centro vidaus tvarkos taisykles;
10. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Sporto centro darbuotojus, skatina juos, esant reikalui skiria jiems drausmines nuobaudas;
11. imasi priemonių sudarant sportuojantiesiems ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;
12. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, sudaro sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis;
13. rūpinasi intelektualiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
14. organizuoja Sporto centro buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
15. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Sporto centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
16. užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, bendruomenės narių informavimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką;
17. vykdo kitas darbdavio ir personalo valdymo funkcijas;
18. nustato Sporto centro darbuotojų veiklos sritis, formuoja jiems metines veiklos užduotis, įvertina praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus;
19. teikia savivaldybės tarybai tvirtinti metinę veiklos ataskaitą;
20. sudaro metinę Sporto centro pajamų ir išlaidų sąmatą, naudoja skirtus asignavimus pagal paskirtį, ieško papildomų finansavimo šaltinių;
21. pagal kompetenciją inicijuoja viešųjų pirkimų procedūras ir užtikrina Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų laikymąsi;
22. vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę, įgyvendina valstybės politiką korupcijos prevencijos srityje;
23. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Sporto centrui valdžios ir valdymo, teisėtvarkos ir teisėsaugos, kitose valstybės ar savivaldybės institucijose, įstaigose bei santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis arba tam įgalioja kitus Sporto centro darbuotojus;
24. teikia informaciją visuomenei, Sporto centro bendruomenei apie Sporto centre vykdomas sportinio rengimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, pokyčius sporto ir kitose centro veiklos srityse, Sporto centro veiklą ir perspektyvas;
25. skatina Sporto centro valdyme dalyvauti savivaldos institucijų, bendruomenės narių ar jų grupių atstovus, išklauso ir analizuoja jų pasiūlymus, pageidavimus;
26. bendradarbiauja su savivaldybės, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
27. pagal savo kompetenciją vykdo ir kitus savivaldybės tarybos, savivaldybės mero pavedimus.
                
Pretendentai turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą sporto, vadybos, viešojo administravimo ar teisės krypties išsilavinimą arba ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir 3 metų darbo patirtį sporto srityje;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą,  viešąjį administravimą, finansavimo tvarką, darbo saugą ir sveikatą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą;
3. turėti strateginio planavimo, pokyčių valdymo ir finansinių išteklių planavimo bei dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, gebėti organizuoti ir planuoti Sporto centro darbą, rinkti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;
4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų derinimo tvarką;
5. turėti ne žemesnės kaip B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (www.vtd.lt-Darbo skelbimai viešajame sektoriuje-Kiti darbo skelbimai. Skelbimo Nr. 65561) privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas (jei išsilavinimas ne žemesnis kaip aukštasis  universitetinis, bet ne sporto, vadybos, viešojo administravimo ar teisės krypties, tai pateikti 3 m. darbo patirtį sporto srityje patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas),  vairuotojo pažymėjimo kopiją, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
4. užpildytą Pretendento anketą;
5. savo, kaip Įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strategines veiklos gaires;
6. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas;
7. privačių interesų deklaraciją.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje (iki 2020-07-30). Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, dokumentų priėmimo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorines dienas, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Papildoma informacija apie konkursą teikiama Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje, Kęstučio g. 4, Pakruojis, tel.: (8 421) 61 695, (8 421) 69 079, el. p.: nijole.spejeriene@pakruojis.lt; regina.valentinaviciene@pakruojis.lt.

Facebook
Atgal