Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Rugpjūtis
    2020     
Skelbimas dėl konkurso Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigoms eitiSpausdinimo versija

Skelbimo Nr. 65567
Skelbiamas konkursas Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) (teisinė forma – biudžetinė įstaiga, kodas 301674204, adresas:  L. Giros g. 3, 83150 Pakruojis) direktoriaus pareigoms eiti pagal neterminuotą darbo sutartį.

Pareigybės lygis A1, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,92, kuris didinamas 20 proc. dėl A1 lygio pareigybės, iš viso pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 9,5.
Pareigybės aprašymas

Direktoriaus funkcijos (darbo pobūdis):
1. organizuoja Biuro veiklą ir atsako už Biurui pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
2. organizuoja visuomenės sveikatos stiprinimo priemonių įgyvendinimą savivaldybės bendruomenėje;
3. organizuoja vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą;
4. organizuoja savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) vykdymą;
5. planuoja Biuro žmogiškuosius, materialinius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;
neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
7. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Biuro darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;
8. teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą nustato darbuotojų atlyginimus;
9. tvirtina Biuro darbuotojų (išskyrus Biuro direktoriaus) pareigybių aprašymus, Biuro darbo tvarkos taisykles, Vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, taisykles, sveikatinimo programas bei kitus dokumentus;
10. organizuoja ir koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose, veiklą;
11. organizuoja Biuro veiklos plano vykdymą, planuoja Biuro veiklos kryptis ir kartą per metus atsiskaito Biuro savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai – Pakruojo rajono savivaldybės tarybai (toliau – savivaldybės taryba) už darbų vykdymą;
12. leidžia Biuro veiklą reglamentuojančius įsakymus, kitus teisės aktus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
13. Biuro vardu pasirašo dokumentus, sudaro sutartis, suteikia įgaliojimus su Biuro veikla susijusiems klausimams spręsti, vykdo Biuro įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;
14. atstovauja Biurui kitose valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
15. rengia Biuro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų skaičiavimus ir teikia kainas tvirtinti savivaldybės tarybai;
16. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Biurui priskirtu valstybės, savivaldybės turtu ir lėšomis, atsako už tikslinį lėšų panaudojimą, sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
17. teikia pasiūlymus savivaldybės gydytojui (vyriausiajam specialistui) nustatant savivaldybės sveikatinimo veiklos planavimą;
18. pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybai, administracijos direktoriui svarstant Biuro veiklą reglamentuojančius dokumentų projektus;
19. užtikrina programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą, racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos veikimą ir tobulinimą;
20. atlieka kitas teisės aktuose numatytas ir Biuro steigėjo jam priskirtas funkcijas.
                
Pretendentai turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.     
3. turėti ne mažiau kaip 1 metų profesinio darbo patirtį sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityse;
4. turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
5. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
6. žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
7. žinoti e.sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
8. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius.
9. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);                               
10. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (www.vtd.lt-Darbo skelbimai viešajame sektoriuje-Kiti darbo skelbimai. Skelbimo Nr. 65567) privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę, išsilavinimą, profesinio darbo patirtį sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityse patvirtinančių dokumentų kopijas, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
4. užpildytą Pretendento anketą;
5. savo, kaip Įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strategines veiklos gaires;
6. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas;
7. privačių interesų deklaraciją;
8. sutikimas.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje (iki 2020-07-30). Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, dokumentų priėmimo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorines dienas, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
           
Papildoma informacija apie konkursą teikiama Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje, Kęstučio g. 4, Pakruojis, tel.: (8 421) 61 695, (8 421) 69 079, el. p.: nijole.spejeriene@pakruojis.lt; regina.valentinaviciene@pakruojis.lt.

Facebook
Atgal