Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102
Lapkritis
    2018     
DĖL KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITISpausdinimo versija

   Skelbiamas konkursas viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Įstaiga) (teisinė forma – viešoji įstaiga, kodas 168061765, adresas: J. Basanavičiaus g. 4, 83150 Pakruojis) direktoriaus pareigoms eiti.


Direktoriaus funkcijos (darbo pobūdis):

1. Organizuoja Įstaigos veiklą, atsako už Įstaigos įstatuose nurodytų tikslų, uždavinių ir pareigų vykdymą, kokybiškos sveikatos priežiūros teikimą.

2. Atsako už įstaigos personalo sukomplektavimą, užtikrina sąlygas įstaigos teikiamų paslaugų kokybei, prieinamumui bei jų suteikimui laiku.                                                                                               

3. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir iš jo atleidžia Įstaigos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis bei jas nutraukia.                                                            

4. Vadovauja Įstaigos administracinei, finansinei ir ūkinei veiklai.                                          

5. Leidžia Įstaigos veiklą reglamentuojančius įsakymus, kitus teisės aktus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, duoda nurodymus, pagal kompetenciją privalomus visiems darbuotojams.                         

6. Planuoja Įstaigos žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas. 

7. Kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Tarybos sprendimų, mero potvarkių ir kitų teisės aktų vykdymą Įstaigoje;                                  

8. Įgyvendina steigėjo priimtus sprendimus.                                                                                                    

9. Tvirtina įstaigos vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus, užtikrinančius bendrąją tvarką, darbų saugą bei tinkamą darbą įstaigoje.                     

10. Teisės aktų nustatyta tvarka, suderinęs su Įstaigos Stebėtojų taryba, tvirtina Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.                                                                                                

11. Organizuoja Įstaigos pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka.                                                                                                          

12. Inicijuoja Įstaigos įstatų pakeitimą arba papildymą.                                                                                  

13. Kontroliuoja Įstaigos padalinių ir jų vadovų darbą ir jo kokybę, vertina darbo rezultatus, materialinių ir finansinių išteklių naudojimą, skiria paskatinimus ir drausmines nuobaudas.                      

14. Rengia ir vykdo Įstaigos veiklos planus, rengia ir pateikia steigėjui praėjusių finansinių metų Įstaigos veiklos atskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį, ataskaitą apie Įstaigos finansų kontrolės būklę.

15. Teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Įstaigai priskirtu valstybės, savivaldybės turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą ir apsaugą.                                                                                            

16. Organizuoja Įstaigos vidaus kontrolę, jos veikimą ir tobulinimą.                                                       

17. Informuoja apie Įstaigos veiklą visuomenę.

18. Veikia Įstaigos vardu, atstovauja Įstaigai teismuose, valstybės, savivaldybių ir kitose įstaigose, tarptautinėse organizacijose, įvairiuose posėdžiuose, pasitarimuose ir derybose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis pats arba įgalioja asmenį.

19. Užtikrina civilinės, darbų ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi.

20. Priima, svarsto Įstaigos darbuotojų, pacientų (klientų) prašymus, pasiūlymus ir skundus bei imasi priemonių, kad pasitvirtinę skundai nesikartotų.

21. Pagal įstatymus organizuoja prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus.                                                           

22. Užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi.                                                                        

23. Privalo pateikti Įstaigos veiklą tikrinančioms institucijoms visą reikalingą informaciją ir dokumentus.                                                                                                                                     

24. Teikia siūlymus Savivaldybės tarybai ir administracijai, kitoms institucijoms, rengiant ir svarstant dokumentų, reglamentuojančių sveikatinimo veiklą, projektus.                                           

25. Vykdo pagal kompetenciją kitas Įstaigos įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

     Pretendentas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.    

2. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).                                                                             

4. Turėti ne mažesnį kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį.                                                                          

5. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą.                        

6. Išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą. 

7. Žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra.                           

8. Gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius.           

9. Išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus.                                                                    

10. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).           

11. Turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

            Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (Nuostatų 1 priedas);

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

4. užpildytą Pretendento anketą (Nuostatų 2 priedas);

5. savo, kaip Įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strategines veiklos gaires;

6. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas;

7. privačių interesų deklaraciją.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje (iki 2018-08-23) Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, dokumentų priėmimo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorines dienas, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

           Papildoma informacija apie konkursą teikiama Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje, Kęstučio g. 4, Pakruojis, tel. (8 421) 61 695, (8 421) 69 079, el. p.: nijole.spejeriene@pakruojis.lt; regina.valentinaviciene@pakruojis.lt.

 

Prašymas dalyvauti konkurse WORD ir PDF.

Pretendento anketa WORD ir PDF.

Facebook
Atgal
meras
SAULIUS GEGIECKAS