*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Skelbiama darbdavių, pageidaujančių pagal Užimtumo didinimo programą organizuoti darbus 2023 m., atranka (iki 2023 m. kovo 20 d.)

Skelbiama darbdavių, pageidaujančių pagal Užimtumo didinimo programą organizuoti darbus 2023 m.,...

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija) organizuoja darbdavių atranką 2023 metais organizuoti nenuolatinio pobūdžio darbus.

2023 m. Užimtumo didinimo programos vykdytojai – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, biudžetinės įstaigos, įmonės.

Programa parengta ieškantiems darbo asmenims, apibrėžtiems Užimtumo įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje ir 48 straipsnio 2 dalyje.

Asmenys, kuriems taikomos Užimtumo įstatyme nustatytos darbo rinkos paslaugos ir užimtumo rėmimo priemonės, – bedarbiai ir nedarbingi asmenys.

Užimtumo didinimo programoje gali dalyvauti:

 • rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;
 • nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą invalidu),
 • asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;
 • asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų;
 • piniginės socialinės paramos gavėjai;
 • asmenys, priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;
 • prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;
 • grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos;
 • asmenys, turintys pabėgėlio statusą ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;
 • asmenys, patiriantys socialinę riziką;
 • vyresni kaip 40 metų asmenys.

Programos tikslui pasiekti nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. numatomos įgyvendinti šios priemonės:
• įdarbinimas kvalifikuotam darbui (visi darbai, reikalaujantys darbinės kvalifikacijos) – darbdaviams bus mokama subsidija darbo užmokesčiui, įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas atrinktiems darbdaviams 100 procentų, bet ne daugiau nei 998,33 Eur už vieną mėnesį vienam asmeniui;
• įdarbinimas nekvalifikuotam darbui (visi darbai, nereikalaujantys darbinės kvalifikacijos) – darbdaviams bus mokama subsidija darbo užmokesčiui, įskaitant darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas privalomas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas atrinktiems darbdaviams 100 procentų, bet ne daugiau nei 930,00 Eur už vieną mėnesį vienam asmeniui.

Įdarbinimas kvalifikuotam darbui Pakruojo rajone – 2 asmenys po 6 mėnesius.
Įdarbinimas nekvalifikuotam darbui Pakruojo rajone – 7 asmenys po 2 mėnesius.

Programos įgyvendinimo laikotarpis nuo 2023 m. balandžio 3 d. iki gruodžio 28 d.

Dėl išsamesnės informacijos apie Programos konkurso organizavimo sąlygas, pasiūlymų rengimą ir sąmatų rengimo formas prašome kreiptis į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos vyriausiąją specialistę Vilma Tominienę (tel. 8 611 14 094, adresu: Kęstučio g. 4, Pakruojis, 311 kab., el. p. vilma.tominiene@pakruojis.lt) ir Apskaitos skyriaus vedėją Rasą Bagdonienę (tel. 8 612 58376, 212 kab., el. p. rasa.bagdoniene@pakruojis.lt).  

Pakruojo rajono darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti Užimtumo didinimo programoje, nuo informacijos paskelbimo datos pristato nustatytos formos pasiūlymo ir sąmatos dokumentus į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos 101 kab. (Kęstučio g. 4, Pakruojis), elektroniniu paštu savivaldybe@pakruojis.lt (Prašymas, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą) arba per dokumentų valdymo sistemą „Avilys“.

Paraiškos dėl 2022 metų Užimtumo didinimo programos priimamos iki 2023 m. kovo 20 d. 17.00 val. Darbo grupė per 5 darbo dienas nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos organizuos posėdį.

Nustatytos formos pasiūlymo ir sąmatos dokumentus rasite čia (2021-01-20 AV-31)

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. AV-119 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2023 metų Užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Užimtumo didinimo programos administravimo darbo grupė