*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Skelbiamas jaunimo organizacijų projektų finansavimo 2023 metais konkursas (iki 2023 m. balandžio 24 d.)

Skelbiamas jaunimo organizacijų projektų finansavimo 2023 metais konkursas (iki 2023 m. balandžio...

Skelbiamas Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo organizacijų projektų finansavimo 2023 metais konkursas
Konkurso tikslas
– finansuoti projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo problemų sprendimui bei jaunimo aktyvumo didinimui.

Konkurso būdu finansuojamos veiklos:                                                                               

 1. žalių ir tvarių iniciatyvų, naudingų rajono bendruomenei, įgyvendinimas;
 2. išmanusis darbas su jaunimu, jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų atstovų informavimas, konsultavimas, stiprinimas mokymais bei veiklų kokybės gerinimas;
 3. jaunimo įgalinimas ir įtraukimas į pilietinę veiklą, savanoriškos veiklos skatinimas;
 4. jaunimo psichinės, emocinės ir fizinės sveikatos stiprinimas;
 5. jaunimo lyderių ugdymas ir jaunimo lyderystės įgūdžių stiprinimas;
 6. jaunimo žalingų įpročių paplitimo mažinimas ir sveikos gyvensenos skatinimas;
 7. tolerancijos ir lygių galimybių skatinimas;
 8. saugių, nesmurtinių santykių tarp jaunimo ugdymas, smurto formų atpažinimas, nukreipimas reikiamai pagalbai gauti;
 9. jaunimo verslumo, karjeros planavimo bei profesinio orientavimo skatinimas;
 10. socialinę atskirtį patiriančių, mažiau galimybių turinčių ar sunkaus elgesio jaunų žmonių socialinė įtrauktis ir įgalinimas;
 11. bendradarbiavimo su Savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, rajono jaunimo ir nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais aktyviais regioninės politikos veikėjais skatinimas;
 12. jaunimo organizacijų materialinės bazės stiprinimas.

Projektų priėmimo pradžia – 2023 m. kovo 24 d.

Projektų priėmimo pabaiga – 2023 m. balandžio 24 d.

Konkursui paraišką gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruota jaunimo organizacija, veiklą vykdanti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje.

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma:

 1. iki 800 (aštuonių šimtų) Eur jaunimo organizacijų veiklos projektams ir kitoms reikmėms;
 2. iki 1100 (vieno tūkstančio vieno šimto) Eur jaunimo organizacijų veiklos projektams, kurie yra įgyvendinami kartu su neformalia jaunimo grupe (yra pasirašę bendradarbiavimo sutartį). Jaunimo organizacija, įgyvendinanti projektą su keliomis neformaliomis jaunimo grupėmis, papildomai gali prašyti 300 (trijų šimtų) Eur kiekvienos neformalios jaunimo grupės iniciatyvai;             
 3. iki 30 proc. jaunimo organizacijų rėmimo programai skirtų biudžeto lėšų jaunimo organizacijų sąjungos veiklos projektams. Jaunimo organizacijų sąjunga, įgyvendinanti projektą su keliomis neformaliomis jaunimo grupėmis, papildomai gali prašyti 300 (trijų šimtų) Eur kiekvienos neformalios jaunimo grupės iniciatyvai;
 4. iki 20 proc. lėšų bendros projekto vertės, kai projektas teikiamas gauti lėšų iš kitų programų, konkursų, fondų (su sąlyga, jei dar yra programai skirtų lėšų).

              Visa konkursui skirta Savivaldybės biudžeto suma vieniems metams – 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma vieniems metams – 200 (du šimtai) Eur.

Konkurso nuostatus galite rasti čia.

Paraiškos forma WORD ir PDF.

Kartu su paraiška privaloma pateikti šių dokumentų kopijas:

 1. pareiškėjo steigimo dokumentus (registravimo pažymėjimą ir įstatus);
 2. projektą administruojančių asmenų gyvenimo aprašymus (CV);
 3. bendradarbiavimo sutartis (jei yra);
 4. dokumentus, įrodančius papildomą projekto finansavimą (jei yra) (pvz.: banko išrašas, garantinis raštas, išduotas finansavimą skiriančios organizacijos, savanoriškos veiklos sutartys);
 5. dokumentus, įrodančius nekilnojamojo turto valdymo ir disponavimo būdą (jei teiks projektus nedideliam patalpų remontui ar išlaikymui);
 6. dokumentus, įrodančius faktiškai patirtas išlaidas (jei teiks paraišką jaunimo organizacijų įregistravimo ar perregistravimo išlaidų kompensavimui);
 7. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumentą (-us), patvirtinantį (-ius) asmens teisę veikti pareiškėjo vardu.

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku pateikia užpildytą paraišką (Nuostatų 1 priedas) ir Nuostatų 24 punkte nurodytus privalomus dokumentus Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu savivaldybe@pakruojis.lt. Dokumentai turi būti pateikti su lydraščiu, nurodant adresatą: Pakruojo rajono savivaldybės administracijai, konkurso pavadinimą „Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo organizacijų projektų finansavimo 2023 m. konkursui“ ir teikiamų lapų skaičių. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename faile PDF ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas gali paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu savivaldybe@pakruojis.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Paraiškos variantas Microsoft Word formatu siunčiamas el. paštu dijana.samuityte@pakruojis.lt.   

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Pakruojo rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Dijana Samuitytė, el. paštas dijana.samuityte@pakruojis.lt, tel. (8 421) 61 701, mob. 8 687 383 74. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

Kviečiame jaunimo organizacijas aktyviai dalyvauti konkurse!

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Dijana Samuitytė
Asociatyvi nuotrauka iš https://pixabay.com/