*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo nuostatas, parengta ir Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. Nr. T-294 sprendimu patvirtinta Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023–2028 metų programa.

Savivaldybės aplinkos monitoringas vykdomas siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklę, kuria remiantis būtų galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius bei galimas pasekmes, rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti ir įgyvendinti aplinkosaugos priemones, teikti informaciją visuomenei.

Aplinkos monitoringo sistemą sudaro valstybinis, savivaldybių ir ūkio subjektų aplinkos monitoringas, kuriuos vykdant kaupiama ir analizuojama informacija apie gamtinės aplinkos elementų būklę ir jos pasikeitimus valstybės, savivaldybių ir vietiniu lygmeniu. Programa parengta šiems Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos aplinkos komponentams: aplinkos orui, paviršiniam vandeniui, maudykloms, želdynams ir želdiniams.

Programos rengimas ir įgyvendinimas paremtas Pakruojo rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentais: Pakruojo rajono savivaldybės 2021-2030 m. strateginiu plėtros planu, patvirtintu Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T-240, kuriame numatyta, kad siekiant užsibrėžto tikslo „3.3. Užtikrinti švarią aplinką ir tvarų gamtos išteklių naudojimą“ ir uždavinio „3.3.3. Vykdyti priemones, nukreiptas į aplinkos išsaugojimą“ įgyvendinimui vykdyti „Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos monitoringą“.

Vykdant monitoringą savivaldybės institucijos, organizuodamos ir vykdydamos savivaldybių aplinkos monitoringą, turi:

  1. užtikrinti savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklės stebėjimus;
  2. analizuoti ir vertinti turimus ūkio subjektų aplinkos monitoringo duomenis;
  3. vertinti ir prognozuoti gamtinės aplinkos pokyčius ir galimas pasekmes, vertinti aplinkos būklės blogėjimo priežastis ir siūlyti valstybės institucijoms pagal  kompetenciją priemones joms pašalinti Bendruosiuose savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatuose nustatyta tvarka;
  4. teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie savivaldybės aplinkos monitoringo rezultatus visuomenei ir valstybės institucijoms. Savivaldybės vykdomoji institucija, kalendoriniams metams pasibaigus, parengia praėjusių kalendorinių metų savivaldybės aplinkos monitoringo ataskaitą ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 1 d. paskelbia ją savivaldybės interneto svetainėje. Šioje svetainėje turi būti skelbiamos visos savivaldybės teritorijoje vykdyto savivaldybės aplinkos monitoringo ataskaitos.
  5. Savivaldybių aplinkos monitoringo duomenys, atitinkantys reikalavimus, keliamus valstybinio aplinkos monitoringo duomenims, Valstybinio aplinkos monitoringo nuostatų nustatyta tvarka naudojami valstybinio aplinkos monitoringo tikslams.