*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

GIMIMO REGISTRAVIMAS
Registruojant gimimą, turi būti pateikiami:
1. Sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas vaiko gimimo pažymėjimas, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas. Jeigu vaikas gimė negyvas arba mirė per pirmąsias šešias gyvenimo dienas, – medicininis perinatalinės mirties liudijimas. Jeigu vaikas gimė laive, – laivo kapitono surašytas ir antspaudu patvirtintas laisvos formos aktas, kuriame nurodomas vaiko gimimo laikas ir lytis, motinos vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data; esant galimybei, nurodomi duomenys apie vaiko motinos sutuoktinį;
2. Santuokos liudijimas, jeigu vaiko tėvai susituokę ir šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę;
3. Ištuokos liudijimas, jeigu vaiko tėvai išsituokę, ar buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu vaikas gimė našlei, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.

UŽSIENIO VALSTYBĖJE GIMUSIŲ VAIKŲ GIMIMŲ APSKAITA
Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimą, turi būti pateikiamas užsienio valstybės institucijos išduotas gimimo liudijimas. Jeigu vaiko tėvas užsienio šalies pilietis – jo paso kopiją.

TĖVYSTĖS PRIPAŽINIMO, TĖVYSTĖS (MOTINYSTĖS) NUSTATYMO IR NUGINČIJIMO REGISTRAVIMAS
Registruojant tėvystės pripažinimą, turi būti pateikiami:
1. Notaro patvirtintas vyro, laikančio save vaiko tėvu, ir motinos bendras pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo;
2. Vaiko, kuriam yra suėję 10 metų, sutikimas raštu dėl tėvystės pripažinimo.

ĮVAIKINIMO REGISTRAVIMAS
Įvaikinimas registruojamas civilinės metrikacijos įstaigoje, įregistravusioje vaiko gimimą. Jei vaiko gimimas įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, įvaikinimas registruojamas teismo, priėmusio sprendimą įvaikinti, buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.
Registruojant įvaikinimą, turi būti pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.

SANTUOKOS REGISTRAVIMAS
Santuoka registruojama vieno iš susituokiančiųjų arba jų tėvų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje specialiai tam skirtoje patalpoje. Jeigu susituokiantieji ar jų tėvai neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, santuoka registruojama paskutinės susituokiančiųjų arba jų tėvų gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje.

Asmeniškai paduodant prašymą įregistruoti santuoką, taip pat turi būti pateikiami:
1. Norinčių susituokti gimimo liudijimai;
2. ištuokos liudijimas, jei asmuo yra ištuoktas, ar buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jei asmuo yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę. Jei norintis susituokti yra užsienio valstybės pilietis, pateikiamas jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių.
3 Asmens tapatybę patvirtinanys dokumentai.

(KONFESIJŲ) NUSTATYTA TVARKA SUDARYTŲ SANTUOKŲ APSKAITA
Lietuvos Respublikoje bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka įtraukiama į apskaitą santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje įrašant santuokos sudarymo įrašą ir išduodant santuokos liudijimą.
1. Į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigose įtraukiamos santuokos, sudarytos valstybės pripažintose religinėse bendruomenėse ir bendrijose: lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, evangelikų baptistų (Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga), ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų, karaimų, septintosios dienos adventistų (Septintosios dienos adventistų Bažnyčia).
2. Religinės bendruomenės ar bendrijos įgaliotas (įpareigotas) asmuo per dešimt dienų po santuokos sudarymo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka privalo pateikti santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigai nustatytos formos pranešimą apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką (šių taisyklių priedas). Pranešimas apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką (toliau – pranešimas) pildomas lietuvių kalba ir gali būti pateikiamas asmeniškai, faksu ar elektroniniu būdu. Jei pranešimas pateikiamas faksu ar elektroniniu būdu, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo santuokos bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarymo dienos civilinės metrikacijos įstaigai perduodamas pranešimo originalas.
3. Kvitą apie valstybinio mokesčio sumokėjimą. (įmokos kodas 52865, kaina 21 Lt)

UŽSIENIO VALSTYBĖJE SUDARYTŲ SANTUOKŲ APSKAITA
Užsienio valstybėje sudarytą santuoką įtraukiant į apskaitą, turi būti pateikiami:
1. Užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos liudijimas;
2. Ištuokos liudijimas, jei sutuoktinis anksčiau buvo sudaręs santuoką, arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu sutuoktinis yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.
3. Jeigu sutuoktinis yra užsienio šalies pilietis – jo paso kopiją.
4. Kvitą apie valstybinio mokesčio sumokėjimą. (įmokos kodas 52865, kaina 21 Lt)

SANTUOKOS NUTRAUKIMO REGISTRAVIMAS
Santuokos nutraukimas registruojamas teismo, priėmusio sprendimą nutraukti santuoką, buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje. Savivaldybių, kuriose neįsteigti apylinkės teismai, gyventojų santuokos nutraukimą registruoja buvusių sutuoktinių ar vieno iš jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaiga.
Atsiimant dokumentus reikia turėti:  
1. Asmens tapatybės dokumentą.
2. Įsiteisėjusį teismo sprendimą
3. Kvitą apie valstybinio mokesčio sumokėjimą. (įmokos kodas 52865, kaina 21 Lt)

UŽSIENIO VALSTYBĖJE NUTRAUKTŲ SANTUOKŲ APSKAITA
Užsienio valstybėje nutrauktą santuoką įtraukiant į apskaitą, turi būti pateikiamas įsiteisėjęs užsienio valstybės teismo sprendimas nutraukti santuoką arba ištuokos liudijimas.

MIRTIES REGISTRAVIMAS
Registruojant mirtį, turi būti pateikiami:
1. Mirusiojo asmens tapatybės dokumentas;
2. Medicininis mirties liudijimas arba įsiteisėjęs teismo sprendimas paskelbti asmenį mirusiu.