*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Skelbiamas sporto projektų atrankos ir vertinimo konkursas (iki 2023 m. gegužės 5 d.)

Skelbiamas 2023 m. Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų atrankos ir vertinimo konkursas

Skatindama gerinti rajono gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžius, užimtumą bei siekdama sudaryti sąlygas įvairių sporto šakų  bei sporto veiklų plėtotei, Pakruojo rajono savivaldybės administracija kviečia nevyriausybines sporto organizacijas, ne mažiau kaip vienus kalendorinius metus veikiančias Pakruojo rajono savivaldybėje,  teikti paraiškas projektų finansavimui. 2023 m. rajono savivaldybės biudžete šiai sričiai skirta 15 000 Eur.

Projektų paraiškos priimamos iki 2023 m. gegužės 5 d.

Vadovaujantis 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T–41 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo 2 punktu, biudžeto lėšos bus skiriamos sporto sričių projektams, susijusiems su:
fiziniu aktyvumu:  sporto renginių organizavimu, fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą bei visų socialinių grupių įtraukimą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu (planuojama maksimali paramos suma vienam projektui – 600 eurų);
aukštu meistriškumu: siekiant unikalių ir konkrečių su sportu susijusių kiekybinių ir (ar) kokybinių rezultatų (planuojama maksimali paramos suma vienam projektui – 1000 eurų).

Užpildyta paraiška, pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens ir patvirtinta organizacijos antspaudu (jei subjekto įstatuose antspaudas numatytas), jos priedai ir lydraštis pristatomi Savivaldybės administracijai pasirinktu būdu: siunčiami registruotu laišku adresu: Pakruojo rajono savivaldybės administracijai, Sporto projektų konkursui, Kęstučio g. 4, Pakruojis arba skenuoti atsiunčiami el. paštu savivaldybe@pakruojis.lt. Siunčiant paraišką registruotu laišku, pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena.

Paraiškos vertinamos vadovaujantis bendraisiais sporto projektų vertinimo kriterijais ir specialiaisiais sporto projektų vertinimo kriterijais (taikomais visoms sporto projektų veiklų sritims). Bendrųjų ir specialiųjų vertinimo kriterijų suma yra lygi 50 balų. Bendrieji kriterijai vertinami 45 balais, specialieji – 5 balais.

Bendrieji vertinimo kriterijai:
sporto projekto aktualumas ir svarba(didžiausia galima balų suma – 15);
sporto projekto veiksmingumas, poveikis, tęstinumas (didžiausia galima balų suma – 10);
sporto projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas (didžiausia galima balų suma – 5);
sporto projekto valdymas (didžiausia galima balų suma – 5);
sporto projekto viešinimas (didžiausia galima balų suma – 10).

Specialieji vertinimo kriterijai:
sporto projektu skatinamas naujų sporto dalyvių įsitraukimas, aktyviai nesportavusių žmonių tiesioginis įtraukimas į aktyvią veiklą, sveiką gyvenseną – 1 balas;
sporto projekto vykdymo metu laikomasi visų priemonių, rekomenduojamų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui valdyti – 1 balas;
į sporto projekto veiklas įtraukiami sporto autoritetai kaip lektoriai, švietėjai, fizinio aktyvumo veiklų vedėjai – 1 balas;
fizinio aktyvumo veiklose kartu dalyvauja skirtingų kartų atstovai arba šeimos – 1 balas;
sporto projektas  prisidės  prie bendruomeniškų  ryšių  tarp  mokyklų, sporto klubų  ir bendruomenės kūrimo ir palaikymo – 1 balas;
sporto projektu skatinamas moksleivių fizinis aktyvumas – 1 balas;
sporto projektu prisidedama prie socialinės įtraukties: į fizinio aktyvumo veiklas įtraukiami socialinę atskirtį patiriantys asmenys, neįgalieji – 1 balas;
pareiškėjas  rungtyniauja aukščiausioje ir nacionalinėje lygose – 1 balas;
pareiškėjas organizuoja aukšto meistriškumo varžybas – 1 balas.

Reikalavimus projektų paraiškoms ir jų teikimą, paraiškų vertinimą, savivaldybės biudžeto lėšų skyrimą, projektų įgyvendinimo kontrolę ir atskaitomybę reglamentuoja Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų atrankos ir vertinimo konkurso nuostatai, patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. AV-206.

Jei kils klausimų, kreiptis tel. 8 615 33 407, el. p. renata.budriene@pakruojis.lt.

Dokumentai:

Pakruojo rajono savivaldybės administracija