*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Asmuo, norintis įregistruoti Žemės gelmių registre jam nuosavybės ar patikėjimo teise priklausantį arba jo valdomą ir (arba) naudojamą Žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį, turi gauti savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama naudoti anksčiau įrengtą gręžinį, vykdomosios institucijos pritarimą. Jis savivaldybės vykdomajai institucijai teikia paraišką dėl savivaldybės pritarimo naudoti gręžinį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka. Savivaldybės vykdomoji institucija, atsižvelgdama į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus arba į savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą, pateikia pagrįstą nuomonę dėl pritarimo ar nepritarimo naudoti gręžinį. Savivaldybės vykdomoji institucija nepritaria gręžinio naudojimui tik tokiu atveju, kai gręžinys yra viešojo vandens tiekimo teritorijoje, kurioje įrengta ar įrengiama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 13 dalimi.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

  1. Žemės sklypo plano kopiją, žemės sklypo nuosavybę arba naudojimą pagrindžiančio dokumento kopiją;
  2. Visų gręžinio savininkų įgaliojimus dėl paraiškos teikimo (kai paraišką teikia ne visi savininkai);
  3. Pareiškėjo nuožiūra su paraiška susijusių pridedamų dokumentų kopijas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti savivaldybės vykdomoji institucija (prašymą nagrinėjantis valstybės tarnautojas):

UAB „Pakruojo vandentiekis” teikia papildomą informaciją, kuri reikalinga gėlo požeminio vandens gavybos / žvalgybos gręžinio projektavimo išvadai parengti Pakruojo rajone.

Paraiška dėl pritarimo naudoti gėlo požeminio vandens gavybos gręžinį gali būti teikiama elektroniniu paštu: savivaldybe@pakruojis.lt arba ruta.stapulioniene@pakruojis.lt, arba raštu, adresu: Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, 114 kab.

Paraiškos forma

Apie pritarimą ar nepritarimą naudoti gręžinį asmuo informuojamas per 20 darbo dienų nuo paraiškos pateikimo dienos.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą:

  1. Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas;
  2. 2023 m. liepos 27 d. Pakruojo rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. MV-104 „Dėl gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įrengimo ir jų įteisinimo“.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Valstybinė rinkliava:

Per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi į savivaldybę sumokėti vienkartinę gręžinio įteisinimo įmoką:

  1. Jei gręžinio vanduo naudojamas namų ūkio reikmėms arba nekomerciniai veiklai vykdyti – 15 eurų.
  2. Jei gręžinio vanduo naudojamas ūkinėje komercinėje veikloje, įmokos dydis priklauso nuo išteklių kiekio:
  • Iki 10 kubinių metrų per parą – 50 Eur vienkartinė įmoka;
  • 10 ir daugiau, bet iki 100 kubinių metrų per parą – 500 Eur vienkartinė įmoka;
  • 100 ir daugiau kubinių metrų per parą – 5000 Eur vienkartinė įmoka.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Gavėjo kodas: 188659752

Vienkartinės įmokos kodas: 63165 (Pakruojo rajono savivaldybė)

Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:

Sąskaitos numeris

Banko pavadinimas

LT74 4010 0510 0132 4763

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

LT05 7044 0600 0788 7175

AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038

AB Šiaulių bankas

LT74 7400 0000 0872 3870

Danske Bank A/S LT filialas

LT24 7300 0101 1239 4300

AB „Swedbank"

LT42 7230 0000 0012 0025

UAB Medicinos bankas

Dėl išankstinės registracijos ir kitais su paraiškos teikimu susijusiais klausimais, prašome kreiptis į Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio vyriausiąją specialistę (savivaldybės vyriausiąją inžinierę) Rūtą Stapulionienę, tel. 8 603 05 484, el. p. ruta.stapulioniene@pakruojis.lt.