*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Atsakingas asmuo: Turto ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Laima Jankauskaitė, mob. 8 615 33 405 el. p. laima.jankauskaite@pakruojis.lt; Turto ir ūkio skyrius tel. (8 421) 69 075


Informacija daugiabučių namų gyventojams
Nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. įsigalios nauji administravimo tarifai
Maksimalus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašas
(2023 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-222)


Informacija daugiabučių namų gyventojams
Pakruojo rajono savivaldybės administracija informuoja, kad įsigaliojo 2022 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 11 pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1779.

Atkreipiame dėmesį, kad daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kiti juridiniai asmenys (įsteigti ir veikiantys pagal Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą), per 12 mėnesių nuo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dienos (2023 m. kovo 1 d.) savo įstatus suderina su Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo nuostatomis.

Informacija kaip pakeisti juridinio asmens steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus): https://info.registrucentras.lt/node/593.

Pakeitimai daugiabučių namų valdyme nuo 2023 m. kovo 1 d. čia


INFORMACIJA


BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, savivaldybėms pavesta vykdyti daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę.

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T-127 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (keitimas 2023-05-25 sprendimas Nr. T-135)  patvirtintos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės.

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 punkto nuostatas, butų ir kitų patalpų savininkai bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. 

Civilinis kodeksas numato tris bendrosios nuosavybės valdymo formas:

  • Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija (steigti daugiabučio namo savininkų bendriją, išsirinkti valdymo organus pavedant jiems organizuoti namo priežiūrą).

Bendrija laikoma įsteigta ir įgyja juridinio asmens statusą nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Dokumento, patvirtinančio apie bendrijos įregistravimą Juridinių asmenų registre, kopija turi būti pateikta Pakruojo rajono savivaldybės administracijai.

  • Jungtinė veikla (sudaryti Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutartį ir įgalioti asmenį, kuris atstovaus patalpų savininkams ir organizuos namo priežiūrą).

Jungtinės veiklos sutartį teisės aktų nustatyta tvarka reikia įregistruoti Nekilnojamojo turto registre Valstybės įmonėje Registrų centre ir jungtinės veiklos sutarčių bei išrašų iš Nekilnojamojo turto registro kopijas pateikti Pakruojo rajono savivaldybės administracijai.

  • Bendrojo naudojimo objektų administratorius (Savivaldybės paskirtas administratorius rūpinsis gyventojams priklausančiu bendru turtu ir organizuos jo priežiūrą).

Pagrindinis administratoriaus uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus – užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus,atstovauti namo butų ir kitų patalpų savininkams ir įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka.

Jeigu daugiabučių namų savininkai nėra įsteigę bendrijos arba nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties, jų namo bendrąja nuosavybe turi rūpintis Pakruojo rajono savivaldybės administracijos paskirta administruojanti įmonė.

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskiriamas butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau – valdytojai) priežiūros ir kontrolės vykdytojas. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas, vadovaudamasis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T-127 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (keitimas 2023-05-25 sprendimas Nr. T-135) patvirtintos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklėmis, organizuoja ir vykdo valdytojų priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro:
1.  planinis valdytojų veiklos patikrinimas;
2.  patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimas;
3.  neplanuotas valdytojų veiklos patikrinimas.

Vykdant planinį patikrinimą yra tikrinama:

Pastaba. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai apie numatomą vykdyti patikrinimą bus informuojami raštu. Priežiūros ir kontrolės vykdytojų sprendimu valdytojų sąrašas bei jų tikrinimo terminas gali keistis.


Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas

Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas(2023-07-27 potvarkis Nr. MV-102)

Pakruojo rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi skiriami:

Eil.
Nr.
Pavadinimas Kontaktinė informacija Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymai/Savivaldybės Mero potvarkiai
1. UAB ,,Pakruojo komunalininkas“ Ryto g. 10,
LT-83182, Pakruojis;
tel.: 8 614 90 897;
(8 421) 51095;
el. p.: p.komunalininkas@gmail.com;
www.pakruojokomunalininkas.lt
Įsakymai/potvarkiai   dėl UAB „Pakruojo komunalininkas“ skyrimo Pakruojo rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi.
2. Viešoji įstaiga „Valdresta" P.  Mašioto g. 67-23,
LT-83129, Pakruojis;

tel.: 8 603 93 000;
el. p.: valdresta@gmail.com
Įsakymai/potvarkiai dėl viešoji įstaiga „Valdresta" skyrimo Pakruojo rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi.
3. UAB „Pasvalio butų ūkis“ Gėlių g. 5A,
LT-39136, Pasvalys;
tel.: (8 451) 34089;
el. p.: pbu@pasvalys.lt;
www.pasvaliobu.lt
Įsakymai/potvarkiai dėl UAB „Pasvalio butų ūkis“ skyrimo Pakruojo rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi.