*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Atsakingas asmuo: Turto ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Laima Jankauskaitė, tel. (8 421) 69 075, mob. 8 615 33 405 el. p. laima.jankauskaite@pakruojis.lt

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems paskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės metinė veiklos ataskaita už 2021 m.


Skelbimas - Daugiabučio gyvenamojo namo  P. Mašioto  g. 7, Pakruojis, Pakruojo sen., Pakruojo r. sav. butų ir kitų patalpų savininkams!


DĖMESIO! Informacija daugiabučių namų gyventojams

Pakruojo rajono savivaldybės administracija informuoja, kad įsigaliojo 2022 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 11 pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1779.

Atkreipiame dėmesį, kad daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kiti juridiniai asmenys (įsteigti ir veikiantys pagal Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą), per 12 mėnesių nuo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dienos (2023 m. kovo 1 d.) savo įstatus suderina su Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo nuostatomis.

Informacija kaip pakeisti juridinio asmens steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus): https://info.registrucentras.lt/node/593.

Pakeitimai daugiabučių namų valdyme nuo 2023 m. kovo 1 d. čia

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos turto ir ūkio skyrius


Dėmesio daugiabučių namų savininkų bendrijoms !

Pakruojo rajono savivaldybės administracija informuoja, kad vadovaujantis 2012 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1967 3 straipsnio 1 dalimi, iki šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtos ir veikiančios daugiabučių namų savininkų bendrijos, per 12 mėnesių nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos savo įstatus turėjo atnaujinti pagal šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo reikalavimus.

Bendrijos įstatai yra dokumentas, kuriuo bendrija vadovaujasi savo veikloje.
Bendrijos įstatuose turi būti nurodyta


BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, savivaldybėms pavesta vykdyti daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę.

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T-127 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (keitimas 2023-05-25 sprendimas Nr. T-135)  patvirtintos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės.

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 punkto nuostatas, butų ir kitų patalpų savininkai bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. 

Civilinis kodeksas numato tris bendrosios nuosavybės valdymo formas:

  • Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija (steigti daugiabučio namo savininkų bendriją, išsirinkti valdymo organus pavedant jiems organizuoti namo priežiūrą).

Bendrija laikoma įsteigta ir įgyja juridinio asmens statusą nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Dokumento, patvirtinančio apie bendrijos įregistravimą Juridinių asmenų registre, kopija turi būti pateikta Pakruojo rajono savivaldybės administracijai.

  • Jungtinė veikla (sudaryti jungtinės veiklos sutartį (JVS) ir įgalioti asmenį, kuris atstovaus patalpų savininkams ir organizuos namo priežiūrą)

Jungtinės veiklos sutartį teisės aktų nustatyta tvarka reikia įregistruoti Nekilnojamojo turto registre Valstybės įmonėje Registrų centre ir jungtinės veiklos sutarčių bei išrašų iš Nekilnojamojo turto registro kopijas pateikti Pakruojo rajono savivaldybės administracijai.

  • Administratoriaus pasirinkimas (Savivaldybės paskirtas administratorius rūpinsis gyventojams priklausančiu bendru turtu ir organizuos jo priežiūrą).

Pagrindinis administratoriaus uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus – užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus,atstovauti namo butų ir kitų patalpų savininkams ir įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka.

Jeigu daugiabučių namų savininkai nėra įsteigę bendrijos arba nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties, jų namo bendrąja nuosavybe turi rūpintis Pakruojo rajono savivaldybės administracijos paskirta administruojanti įmonė.

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskiriamas butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau – valdytojai) priežiūros ir kontrolės vykdytojas. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas, vadovaudamasis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T-127 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (keitimas 2023-05-25 sprendimas Nr. T-135) patvirtintos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklėmis, organizuoja ir vykdo valdytojų priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro:
1.  planinis valdytojų veiklos patikrinimas;
2.  patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimas;
3.  neplanuotas valdytojų veiklos patikrinimas.

Vykdant planinį patikrinimą yra tikrinama:

Pastaba. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai apie numatomą vykdyti patikrinimą bus informuojami raštu. Priežiūros ir kontrolės vykdytojų sprendimu valdytojų sąrašas bei jų tikrinimo terminas gali keistis.


Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas

Pakruojo rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi skiriami:

Eil.
Nr.
Pavadinimas Kontaktinė informacija Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymai
1. UAB ,,Pakruojo komunalininkas“ Ryto g. 10,
LT-83182, Pakruojis;
tel.: 8 614 90 897;
(8 421) 51095;
el. p.: p.komunalininkas@gmail.com;
www.pakruojokomunalininkas.lt
Įsakymai dėl UAB „Pakruojo komunalininkas“ skyrimo Pakruojo rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi.
2. Viešoji įstaiga „Valdresta" P.  Mašioto g. 67-23,
LT-83129, Pakruojis;

tel.: 8 603 93 000;
el. p.: valdresta@gmail.com
Įsakymai dėl viešoji įstaiga „Valdresta" skyrimo Pakruojo rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi.
3. UAB „Pasvalio butų ūkis“ Gėlių g. 5A,
LT-39136, Pasvalys;
tel.: (8 451) 34089;
el. p.: pbu@pasvalys.lt;
www.pasvaliobu.lt
Įsakymai dėl UAB „Pasvalio butų ūkis“ skyrimo Pakruojo rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi.