*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Pranešėjų apsaugos įstatymo 2 straipsnis numato, kad pranešėjas yra asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir kurį kompetentinga institucija (Lietuvos Respublikos prokuratūra) pripažįsta pranešėju.

Informacijos apie pažeidimus Pakruojo rajono savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos aprašas nustato informacijos apie Pakruojo rajono savivaldybės  administracijoje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo administracijoje veikiančiu vidiniu kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką (pridedama).

Pakruojo rajono savivaldybės administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Pakruojo rajono savivaldybės administracija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Teisės aktai reglamentuojantys Pranešėjų apsaugą:

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą Pranešimo apie pažeidimą formą arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta: informaciją apie pažeidimą, nurodo konkrečias faktines aplinkybes, asmenį, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą, informaciją apie galimus tokio asmens motyvus darant pažeidimą, nurodo, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip, – kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas, pateikia duomenis apie pažeidimo liudininkus, taip pat nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (arba el. pašto adresą) korespondencijai gauti ir kitus duomenis ryšiui palaikyti, jei įmanoma, prideda rašytinius ar kitokius turimus duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius. Taip pat asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti ir nurodyta, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Savivaldybės administracijoje ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  • 10.1. Tiesiogiai kompetentingam subjektui adresu: Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis;
  • 10.2. Atsiųsti informaciją apie pažeidimą Pakruojo rajono savivaldybės administracijos elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@pakruojis.lt;
  • 10.3. Atsiųsti informaciją apie pažeidimą paštu Tvarkos aprašo 10.1 papunktyje nurodytu adresu. Siunčiant pranešimą paštu, po Pakruojo rajono savivaldybės administracijos pavadinimu, turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

Pranešėjui aktualių dokumentų formos:

  • Pranešimo apie pažeidimą  .odt; .pdf; .docx formatais  (pasirinktinai)
  • Prašymo dėl atlyginimo už vertingą informaciją  .odt; .pdf; .docx formatais  (pasirinktinai)
  • Prašymo dėl kompensacijos skyrimo .odt; .pdf; .docx formatais  (pasirinktinai)
  • Kompetentingas subjektas užtikrina bet kurio asmens, kurį su Savivaldybės administracija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), kuris vidiniu kanalu pateikia informaciją apie pažeidimą administracijoje, ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

Pranešimo nagrinėjimo schema (pridedama).

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.