*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybės administracija asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, susijusių su asmens duomenų apsauga, nuostatais.

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos veiksmus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas - Nijolė Špejerienė, el. p. nijole.spejeriene@pakruojis.lt, 212 kabinetas, tel. (8 421) 61 695.

Teisės aktai