*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Gyvenamosios vietos deklaravimas gali būti teikiamas elektroniniu būdu. Visi paslaugos teikimo procesai vykdomi tik elektroninėje erdvėje, atitinkamai jei nors vienas deklaravimo procedūroje dalyvaujantis asmuo (gyvenamosios vietos savininkas ar bendrasavininkas) negali prisijungti prie portalo www.epaslaugos.lt  paslauga nebus suteikta. Paslaugą naudotojas galės gauti tiesiogiai nuvykęs į seniūniją ar savivaldybę.


Priimamos gyvenamosios vietos deklaracijos seniūnijoje

Užpildytą deklaraciją asmeniškai turi pateikti:

  • asmenys, deklaruojantys savo gyvenamąją vietą;
  • nepilnamečių tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas;
  • nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą;
  • nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais) arba globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo;
  • asmenų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), socialinės globos įstaigos atstovas.

Turi būti pateikti šie dokumentai:

PASTABA. Kiekvienas asmuo, deklaruojantis gyvenamąją vietą, pildo atskirą deklaraciją. Kiekvienam nepilnamečiui taip pat pildoma atskira deklaracija. Deklaraciją nepilnamečio vardu pildo vienas iš tėvų (įtėvių).


Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo pakeitimai

Informuojame, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymui (2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 „Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VII-840 pakeitimo įstatymas“) asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, per 3 mėnesius turi kreiptis į seniūniją ir deklaruoti gyvenamąją vietą arba pateikti prašymą įtraukti juos į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Šie asmenys, nurodę savo socialinius, ekonominius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje (pvz., tai, kad dirba, mokosi, gauna specializuotas sveikatos paslaugas ir kt.) bei kartu su kita būtina informacija nurodę savo faktinės gyvenamosios vietos adresą, bus įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą toje savivaldybėje 12-ai mėnesių. Jei per nurodytą terminą šie asmenys nedeklaruos savo gyvenamosios vietos ar nepakeis faktinės gyvenamosios vietos, jie privalės vėl kreiptis į seniūniją su analogišku prašymu. Jei toks prašymas nebus pateiktas, tokie asmenys bus išbraukiami iš gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos.

Nedeklaravę gyvenamosios vietos ir (ar) nepateikę prašymo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, gyventojai neteks socialinės paramos, pensijų, negalės pasikeisti vairuotojo pažymėjimo, savo vardu registruoti automobilio ir kt.

Socialinę atskirtį patiriantys asmenys – benamiai – teikdami prašymą įtraukti juos į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, turi nurodyti įstaigos ar organizacijos, teikiančios jiems socialines paslaugas, adresą.

Įstatymo nuostata netaikoma  Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3, 4, 5 punktuose nurodytus asmenims:

3) asmenims, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės;

4) asmenims, laikomiems tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose;

5) užsieniečiams, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje.

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus  informacija