*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui 2016 m. lapkričio 9 d. Nr.1120 ,,Dėl  triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, savivaldybių administratoriai įpareigojami paskirti triukšmo šaltinių kontrolierius, kurie turi tikrinti, kaip triukšmo šaltinių valdytojai, kurie nėra ūkio subjektai (daugiabučių, vienbučių ir pan. būstų savininkai), laikosi Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir Statybos darbus atliekančių triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių. Šios taisyklės patvirtintos Pakruojo savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. AV-295 ,,Dėl leidžiamo statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo, stybos darbų triukšmo kontrolierių skyrimo ir statybos darbų atliekančių triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“. Minėtame dokumente yra nustatyta kontrolės bei informacijos savivaldybei pateikimo tvarka.

Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios privalo raštu, paštu ar el. paštu seniūnijai, kurios teritorijoje bus vykdomi planuojami statybos darbai, pateikti pranešimą (taisyklių 1 priedas), kuriame turi būti nurodoma: triukšmo šaltinių naudojimo vieta (adresas), numatomų atlikti darbų apimtys, darbų pobūdis, numatomi naudoti triukšmo šaltiniai, darbų atlikimo terminas, planuojama triukšmo trukmė per parą, triukšmo mažinimo priemonės.  Nepateikus šios informacijos, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti.  

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius Statybos darbų triukšmo kontrolieriais paskyrė  seniūnijų seniūnus, seniūnų pavaduotojus. Kontrolierius analizuoja gautus pranešimus ir organizuoja planinius patikrinimus. Jeigu gaunami gyventojų skundai dėl triukšmo, atliekami neplaniniai patikrinimai.

Vykdant statybos, remonto, montavimo darbus Pakruojo rajono savivaldybės gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose privaloma laikytis savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. AV-295 patvirtinto leidžiamo statybos darbų, kurių metu skleidžiamas triukšmas, pradžios ir pabaigos laiko : darbo dienomis nuo 7 val. iki 19 val., poilsio ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 18 val.

Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina Pakruojo rajono savivaldybės administracijos statybos darbų triukšmo kontrolieriai. Teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus už Taisyklių nesilaikymą turi Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti valstybės tarnautojai ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nurodyti pareigūnai. Šių Taisyklių reikalavimus pažeidę asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Triukšmo valdytojų sąrašas (nėra aktualių)