*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė
Administracinės paslaugos apibūdinimas Savivaldybės socialinis būstas (toliau – socialinis būstas) nuomojamas asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus. Socialinis būstas asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, siūlomas išsinuomoti laikantis eilės tvarkos, įvertinus buvimo sąraše laikotarpį. Asmenims ir šeimoms, gyvenantiems išnuomotame socialiniame būste ir turintiems teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą, jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėk judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas, toks socialinis būstas suteikiamas nesilaikant eiliškumo.
Siūlymą išnuomoti socialinį būstą teikia Pakruojo rajono savivaldybės pasiūlymams socialinio būsto nuomos klausimais teikti komisija. Sprendimą išnuomoti socialinį būstą priima savivaldybės vykdomoji institucija.
Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas (2019, Nr. XIII-1959);
- Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T-228 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo“;
- Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. AV-667 „Dėl Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą Pakruojo rajono savivaldybėje, sąrašo sudarymo, tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti  (BP-3 forma);
2. Vaikų gimimo liudijimų, santuokos/ ištuokos liudijimus;
3. Nedarbingumo, neįgalumo ar našlaičio statusą patvirtinančius dokumentus;
4. Asmens, pareiškusio norą būti įrašytam į sąrašą, pasą arba asmens tapatybės kortelę.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti pati savivaldybės administracija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Metinę gyventojo (šeimos) pajamų ir turto deklaraciją, informaciją iš VĮ Registrų centro.
Administracinės paslaugos teikėjas Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Turto ir ūkio skyriaus viešojo administravimo specialistė Solveiga Naglienė
tel. (8 421) 61 699,  (8 622) 56 784; el.p. solveiga.nagliene@pakruojis.lt
Administracinės paslaugos vadovas  Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Turto ir ūkio skyriaus vedėja Daiva Buzienė
tel. (8 421) 69 075 el.p. daiva.buziene@pakruojis.lt
Administracinės paslaugos teikimo trukmė  Socialinio būsto nuomos sutartį asmuo privalo pasirašyti per 10 dienų nuo Administracijos direktoriaus įsakymo išnuomoti būstą.
Administracinės paslaugos kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys  Prašymas BP-3 forma
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą  
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai  Socialinio būsto nuomininkas privalo kiekvienais metais iki einamų metų gegužės 1 d. deklaruoti gyventojo (šeimos) turtą, įskaitant ir gautas pajamas.