*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti

Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms...

Konkursą skelbia: Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazija, biudžetinė įstaiga, P. Mašioto g. 1, Pakruojis, LT-83143, tel.: (8 421) 65082. Duomenys kaupiami ir saugojami juridinių asmenų registre, kodas 190066410.

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti – 1,0 etato darbo krūvis, neterminuota darbo sutartis.

Darbo užmokesčio koeficientas (8,20–12,70) nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį ir vadovaujamo darbo patirtį metais.

Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas.

Pareigybės lygis – A2.

Pareigybės paskirtis – nepedagoginių darbuotojų veiklos krypčių, darbų, užduočių ir materialinių išteklių naudojimo planavimas bei kontrolė. Viešųjų pirkimų organizavimas, civilinės ir priešgaisrinės saugos organizavimas, pastatų priežiūra.

Darbo pobūdis:
• organizuoti aptarnaujančio personalo darbą gimnazijoje, kontroliuoti jo vykdymą, sudaryti darbo laiko grafikus,  supažindinti darbuotojus su priešgaisrinės saugos ir darbų saugos reikalavimais, organizuoti civilinės saugos mokymus ir pratybas bei tvarkyti dokumentus;
• vykdyti pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą ir apskaitą, organizuoti patalpų remonto darbus;
• tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus ir atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
• tvarkyti nelaimingų atsitikimų tyrimų dokumentus;
• užtikrinti mokyklinių autobusų eksploatacijos priežiūrą;
• savarankiškai vykdyti gimnazijos direktoriaus pavedimus ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:
• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
• išmanyti strateginio ūkinės veiklos planavimo metodiką, gebėti organizuoti darbą, rengiant ūkinės veiklos planus, tvarkas ir programas;
• išmanyti viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymo procedūras;
• turėti organizacinių sugebėjimų vadovauti personalui, bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos bendruomenės nariais, dirbant komandoje laikytis demokratinių, savitarpio pagarbos ir pagalbos santykių bei bendravimo etikos principų;
• išmanyti darbų, civilinės, priešgaisrinės saugos bei higienos, pastatų ir patalpų priežiūros, aplinkos ir gimnazijoje esančio inventoriaus priežiūros bei įsigijimo reikalavimus;
• mokėti ūkinės veiklos srityje valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;
• mokėti gerai dirbti kompiuteriu MS Windows, MS Office (Word, Excel ir kt.), CVP IS programomis bei sistemomis internetu;
• gerai žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir kitus teisės aktus;
• gebėti savarankiškai vykdyti darbo pobūdį atitinkančias funkcijas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, rengti dokumentus;

Privalumai:
• panašaus darbo patirtis;
• priešgaisrinės saugos pažymėjimas;
• darbų saugos pažymėjimas;
• civilinės saugos pažymėjimas;
• vairuotojo pažymėjimas ir galimybė naudotis asmeniniu transportu.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti konkurse;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
• išsilavinimą, kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
• užpildytą pretendento anketą;
• gyvenimo aprašymą (CV);
• darbo patirtį (stažą), patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
• rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus teikia el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo dienos 2022-09-12 iki 2022-09-26.

Pretendentai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę privalomus nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki atrankos posėdžio informuojami, kad yra kviečiami į atrankos posėdį (kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė).

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel.: (8 421) 65082, +37061527038, el. paštas administracija@atzalynas.net

Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazija
Informacija paskelbta 2022-09-12