*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

DĖL GAUTOS ATRANKOS INFORMACIJOS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

Informuojame, kad gavome UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ parengtą UAB „REN biomethane“ biodujų gamyba Mickūnų k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atrankos informacija).

Atrankos informacija paskelbta 2024-01-31 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Šiaulių apskritis (2).

Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 6 straipsnio 4 ir 5 dalių bei 7 straipsnio 4 dalies reikalavimais, kviečiame Jus, kaip poveikio aplinkai vertinimo subjektus (toliau – PAV subjektas) per 10 darbo dienų nuo šiuo raštu pateiktos informacijos gavimo dienos pateikti motyvuotus pasiūlymus ir (ar) išvadą pagal savo kompetenciją dėl atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Nepateikus išvados per PAV įstatyme nustatyta terminą bus laikoma, kad PAV subjektas neatliko prievolės numatytos PAV įstatyme.

Vadovaujantis tvarkos aprašo[1] 50 punkto nuostatomis prašome Pakruojo rajono savivaldybės administraciją paskelbti savo internetinėje svetainėje žemiau pateiktą informaciją:

  1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2024-01-31;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „REN biomethane“;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: biodujų gamyba;
  4. PŪV vieta: Mickūnų k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav.;
  5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/drive/folders/1dPKbqBoddvL0qlYK7M0eTVW01dCj9qE8 arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Šiaulių apskritis (2);
  6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).