*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto viešas nuomos konkursas

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Linkuvos seniūnija (biudžetinės įstaigos filialas, kodas 188693441, buveinės adresas: Vienybės a. 8, Linkuva, Pakruojo r. sav.) skelbia Pakruojo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nuomą viešojo nuomos konkurso būdu:

I. NUOMOJAMAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMASIS TURTAS.

 1. Nuomojamas turtas – kiti inžineriniai statiniai - aikštelė (unikalus Nr. 4400-5763-0678, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos (Nekilnojamojo turto registro Nr. 44/2687289) duomenys nustatyti 2021 m. rugsėjo mėn., bendras plotas 9816,46 kv. m, adresas: Ūdekų k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., pagrindinė naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai – aikštelė.
 2. Turto naudojimo (išnuomojus) paskirtis – kiti inžineriniai statiniai - aikštelė.
 3. Turto būklė: patenkinama. Aikštelės fizinio nusidėvėjimo procentas – 75 (duomenys iš Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės).
 4. Papildomos sąlygos (reikalavimai):
  4.1. turto nuomininkas, norėdamas vykdyti veiklas, nesusijusias su turto naudojimo paskirtimi (kiti inžineriniai statiniai - aikštelė), privalės gauti nuomotojo raštišką sutikimą.
  4.2. veiklą, kuri yra licencijuojama ar turi būti vykdoma nustatyta tvarka, nuomininkas gali vykdyti nuomojamoje aikštelėje tik teisės aktų nustatyta tvarka gavęs atitinkamus leidimus ir (ar) licencijas ar kitus privalomus dokumentus.
 5. Nekilnojamasis turtas nuomojamas iki 2033 m. balandžio 26 d., bet ne ilgiau kaip iki turto nuosavybės teisės perleidimo kitam asmeniui.
 6. Pradinis nekilnojamojo turto nuompinigių dydis – 131,26 Eur per mėnesį.
 7. Pradinio įnašo dydis (konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į nekilnojamojo turto nuompinigius) – 393,78 Eur.

II. BENDROSIOS VIEŠO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS.

 1. Viešo nuomos konkurso (toliau – konkursas) dalyviai privalo sumokėti pradinį įnašą, nurodytą šių sąlygų I-oje dalyje, į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Linkuvos seniūnijos (kodas 188693441) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT264010045600090050 Luminor bank AB.
 2. Konkurso dalyvio pradinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti konkurso dalyviais.
 3. Nuompinigiai už turto objekto nuomą mokami kiekvieną mėnesį.
 4. Delspinigiai už praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą – 0,05 proc. nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
 5. Konkursas vykdomas vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-297 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašu ir Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-114 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto, esančio adresu: Ūdekų k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., nuomos.

III. KONKURSO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS.

 1. Konkurso dalyvių registracija vyks 2023 m. birželio 22 d. 8.30-11.30 – 13.30-16.30 val. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Linkuvos seniūnijos pastate, adresas: Vienybės a. 8, Linkuva, Pakruojo r., 83443, II aukštas, pas seniūno pavaduotoją.
 2. Konkurso dalyviai pateikia komisijos nariui arba turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas ir adresas bei nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami pradinio įnašo sumokėjimą patvirtinantys finansų įstaigos išduoti dokumentai.
 3. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:
  3.1. kai konkurso dalyvis fizinis asmuo:
  3.1.1. užpildyta ir pasirašyta paraiškos forma (pridedama);
  3.1.2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyvį konkurse  atstovauja jo įgaliotas asmuo;
  3.1.3. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.
  3.2. kai konkurso dalyvis juridinis asmuo:
  3.2.1. užpildyta ir pasirašyta paraiškos forma (pridedama);
  3.2.2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyvį konkurse  atstovauja jo įgaliotas asmuo;
  3.2.3. Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija;
  3.2.4. juridinio asmens įstatų kopija;
  3.2.5. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.
 4. Laikoma, kad asmuo dokumentus dėl dalyvavimo viešame nuomos konkurse pateikė tinkamu būdu, jei dokumentai pateikti asmeniškai aukciono organizatoriui, paštu, per kurjerį.

IV. KOMISIJOS POSĖDŽIO VIETA, DATA, LAIKAS.

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Linkuvos seniūnijos Turto nuomos komisijos posėdis, kurio metu bus plėšiami viešo nuomos konkurso dalyvių vokai su pasiūlymais, vyks 2023 m. birželio 23 d. 13.00 val. Pakruojo rajono savivaldybės Linkuvos seniūnijos salėje (II aukštas), adresas: Vienybės a. 8, Linkuva, Pakruojo r.

V. KITA INFORMACIJA.

 1. Turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Linkuvos seniūnijos atsakingais darbuotojais, tel.: 8 656 20975, el. paštas linkuva@pakruojis.lt).
 2. Išsamesnė informacija apie nuomojamą nekilnojamąjį turtą pateikiama Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje (adresas: https://www.pakruojis.lt)
 3. Dėl konkurso dalyvių registravimo ir tolimesnių veiksmų (po viešo nuomos konkurso laimėtojo nustatymo) bendrauti su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Linkuvos seniūnijos atsakingais darbuotojais, tel.: 8 698 33824, el. paštas linkuva@pakruojis.lt).

Linkuvos seniūnija