*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Fiziniai ar juridiniai asmenys ar šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, ketinančios įsirengti gėlo požeminio vandens gavybos ar žvalgybos gręžinį, turi raštu ar elektroniniu būdu, pasirašytu kvalifikuotu elektroniniu parašu, pateikti savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama įrengti gręžinį, vykdomajai institucijai paraišką gėlo požeminio vandens gavybos ar žvalgybos gręžiniui projektuoti. Savivaldybės vykdomoji institucija, atsižvelgdama į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus arba į savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatytais terminais teikia išvadą dėl gėlo požeminio vandens gavybos ar žvalgybos gręžinio projektavimo. Teigiama savivaldybės vykdomosios institucijos išvada yra pagrindas gręžiniui projektuoti.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

  1. Žemės sklypo plano kopiją, žemės sklypo nuosavybę arba naudojimą pagrindžiančio dokumento kopiją;
  2. Pareiškėjo nuožiūra su paraiška susijusių pridedamų dokumentų kopijas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti savivaldybės vykdomoji institucija (prašymą nagrinėjantis valstybės tarnautojas):

UAB „Pakruojo vandentiekis” teikia papildomą informaciją, kuri reikalinga gėlo požeminio vandens gavybos / žvalgybos gręžinio projektavimo išvadai parengti Pakruojo rajone.

Paraiška gėlo požeminio vandens gavybos / žvalgybos gręžiniui projektuoti gali būti teikiama elektroniniu paštu: savivaldybe@pakruojis.lt arba ruta.stapulioniene@pakruojis.lt, arba raštu, adresu: Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, 114 kab.

Paraiškos forma

Apie pritarimą ar nepritarimą naudoti gręžinį asmuo informuojamas per 20 darbo dienų nuo paraiškos pateikimo dienos.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą:

Dėl išankstinės registracijos ir kitais su paraiškos teikimu susijusiais klausimais, prašome kreiptis į Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio vyriausiąją specialistę (savivaldybės vyriausiąją inžinierę) Rūtą Stapulionienę, tel. 8 603 05 484, el. p. ruta.stapulioniene@pakruojis.lt.