*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė
Parengta Pakruojo rajono savivaldybės 2014-2016 m. strateginio veiklos plano aplinkos ir SSGG analizė

Pakruojo rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Pakruojo rajono plėtros tobulinimas, rengiant strateginio planavimo dokumentus“ (projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-61-015), kuris finansuojamas ES fondų, LR valstybės ir Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“. Įgyvendinant šį projektą parengta Pakruojo rajono savivaldybės 2014-2016 m. strateginio veiklos plano esamos būklės ir SSGG analizė, kurios metu išnagrinėtos problemos, įvertinti valdymo srities plėtrai svarbūs veiksniai ir galimos ateities plėtros tendencijos. Analizės rezultatai naudojami programų tikslams, uždaviniams ir siektiniems rezultatams nustatyti.  

Parsisiųsti  dokumentą.