*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Parengtas Pakruojo rajono savivaldybės 2015–2017 m. strateginio veiklos plano projektas

Parengtas Pakruojo rajono savivaldybės 2015–2017 m. strateginio veiklos plano projektas

Pakruojo rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Pakruojo rajono plėtros tobulinimas, rengiant strateginio planavimo dokumentus“ (projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-61-015), kuris finansuojamas ES fondų, LR valstybės ir Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Šiuo metu yra parengtas Pakruojo rajono savivaldybės 2015–2017 m. strateginio veiklos plano projektas, kuriame suformuluota Pakruojo rajono savivaldybės misija, ilgalaikiai strateginiai tikslai, parengtos numatomos įgyvendinti programos, programų aprašymai, o taip pat nustatyti programų tikslai ir uždaviniai, priemonės bei numatomi asignavimai programoms įgyvendinti. Pateikti pasiūlymus dėl strateginio veiklos plano galite el. paštu lilija.savickiene@pakruojis.lt.

Su parengtais dokumentais galite susipažinti (dokumentai atnaujinti 2015-02-26):

Pakruojo SVP analizė
1 programa (Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programos aprašymas)
2 programa (Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programos aprašymas)
3 programa (Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programos aprašymas)
4 programa (Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programos aprašymas)
5 programa (Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programos aprašymas)
6 programa (Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programos aprašymas)