*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pranešimas spaudai

Vadovaudamasi Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų, patvirtintų Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-199 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“, 55 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija informuoja (toliau – Etikos komisija, komisija), kad 2020 m. liepos 28 d. įvyko Etikos komisijos posėdis, kurio metu buvo svarstyti  tarybos narių galimai padaryti Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų, nuostatų ar Tarybos veiklos reglamente tarybos nariui nustatytų reikalavimų pažeidimai.

Pirmu klausimu Etikos komisija svarstė ar pradėti tyrimą gavus  2020 m. birželio 19 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) opozicijos paklausimą (2020 m. birželio 29 d. paklausimas patikslintas), ar Tarybos nariai Robertas Ašmanavičius ir Valdas Kanišauskas nenusižengė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymui (12 straipsnio 2 dalis), draudžiančiam valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai jis veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Šio apribojimo išimtis konkrečiu atveju gali nustatyti atitinkamos institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas. Sprendimas apie išimties taikymą turi būti viešai paskelbtas.

Svarstant šį klausimą buvo pateiktas siūlymas tyrimo nepradėti. Etikos komisija balsų dauguma priėmė sprendimą nepradėti tyrimo Tarybos narių Roberto Ašmanavičiaus ir Valdo Kanišausko atžvilgiu dėl jų galimai padaryto Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo  pažeidimo atstovaujant privačios grupės interesams valstybės ir savivaldybės institucijose.

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatos (V skyrius. Etikos pažeidimų tyrimas)
27. Komisijos sprendimu Tarybos nario elgesio tyrimas Komisijoje gali būti pradėtas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:
27.1. fizinio ar juridinio asmens skundui, kreipimuisi ar pranešimui (toliau – skundas) apie Tarybos nario galimai padarytą Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų, nuostatų ar Tarybos veiklos reglamente Tarybos nariui nustatytų reikalavimų pažeidimą (toliau – pažeidimas);
27.2. visuomenės informavimo priemonėse paskelbtai pagrįstai informacijai apie Tarybos nario galimai padarytą pažeidimą.
27.3. gavus pranešimą apie Tarybos nario nedalyvavimą Tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose be pateisinamos priežasties.
28. Tarybos nario elgesio tyrimas pradedamas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo šių nuostatų 27 punkte nurodyto pagrindo atsiradimo.
29. Komisija tiria galimus pažeidimus, jeigu nuo jų padarymo praėjo ne daugiau kaip vieni metai.
30. Anoniminiai skundai nenagrinėjami.
    
Antru klausimu Etikos komisija turėjo priimti sprendimą dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario Valdo Kanišausko elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms (šis klausimas pradėtas svarstyti 2020 m. birželio 22 d.). Tarybos narys Valdas Kanišauskas prieš pat Etikos komisijos posėdį pateikė rašytinį paaiškinimą, o komisijos nariams paprašius paaiškinimą pateikti posėdyje žodžiu, Valdas Kanišauskas to padaryti nepanoro ir paprašė terminą pratęsti. Etikos komisija vienbalsiai (balsavo septyni iš aštuonių komisijos narių) priėmė sprendimą, tyrimo dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario Valdo Kanišausko elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms terminą pratęsti iki 2020 m. rugpjūčio 26 d.
    
Trečiu klausimu „Dėl Tarybos narių Audriaus Kazlausko ir Virginijos Kazlauskienės elgesio svarstant klausimą „Dėl Viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ tyrime iš esmės“  priimti  du sprendimai. Buvo gauti raštiški Tarybos narių Virginijos Kazlauskienės ir Audriaus Kazlausko paaiškinimai (Tarybos nariai informavo apie jų pareikštą norą nusišalinti nuo viešųjų ir privačių interesų konfliktą sukeliančio klausimo svarstymo frakcijoje). Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Kęstutis Malinauskas į komisijos pirmininkės Erikos Kižienės pateiktus klausimus atsakė Komisijos posėdžio metu. Jis informavo, kad frakcijoje nustatytos darbo tvarkos neturi, posėdžiai nėra protokoluojami, o frakcijos posėdžio metu nors ir jokios nustatytos raštu tvarkos nėra, tačiau frakcijos nariai, svarstydami klausimus, keliančius viešųjų ir privačių interesų konfliktą, laikosi visų nusišalinimo procedūrų, kurios yra aprašytos Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente.
    
Etikos komisija (septyni „už“ ir vienas „prieš“) priėmė sprendimus pripažinti, kad Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nariai  Virginija Kazlauskienė ir Audrius Kazlauskas 2020 m. balandžio mėn. frakcijos posėdžio metu svarstydami sprendimo projektą „Dėl Viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 11 straipsnio 1 ir 2 dalių  nuostatų.
    
Sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse nustatyta tvarka Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
Etikos komisijos pirmininkė Erika Kižienė