*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

 

Sprendimo Nr. Sprendimo pavadinimas
T-324 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo poilsio ir turizmo centro tarybos  darbo reglamento patvirtinimo
T-325 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero patarėjo pareigybės panaikinimo
T-326 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Linkuvos kultūros centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
T-327 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus ir Žemės ūkio skyriaus išregistravimo iš Juridinių asmenų registro
T-328 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo
T-329 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 2008–2011 metų plano naujos redakcijos
T-330 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Pakruojo  rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-11  „Dėl Pakruojo  rajono ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ 2 priedo dalinio pakeitimo“ dalinio pakeitimo
T-331 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-270 „Dėl Pakruojo  rajono savivaldybės švietimo  įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų patvirtinimo“ papildymo
T-332 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų bei muzikos mokyklos direktorių darbo pagal papildomas darbo sutartis ir  2009–2010 mokslo metų savaitės darbo laiko grafiko patvirtinimo
T-333 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-133 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aptarnaujamų teritorijų, vykdant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, patvirtinimo“ pakeitimo
T-334 Dėl Priėmimo į Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-398, pakeitimo
T-335 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros 2009–2013 metų strategijos patvirtinimo
T-336 Dėl leidimo Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui stoti į Lietuvos Respublikos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociaciją
T-337 Dėl Pakruojo rajono viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos tvirtinimo
T-338 Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namų ir Savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus žmonėms padalinių gyventojams teikiamų atlygintinų paslaugų kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
T-339 Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro nuostatų dalinio pakeitimo
T-340 Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro lėšų, skirtų socialinei globai asmenims su sunkia negalia, naudojimo tvarkos dalinio pakeitimo
T-341 Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių  2010 metams nustatymo
T-342 Dėl ugdymo įstaigų, finansuojamų per Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus centralizuotą buhalteriją, finansinės apskaitos pertvarkymo
T-343 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo poilsio ir turizmo centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo
T-344 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T-131 „Dėl viešosios įstaigos Pakruojo poilsio ir turizmo centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo ir kainų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ priedo II skyriaus 6 eilutės pripažinimo netekusia galios
T-345 Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sąrašo papildymo
T-346 Dėl audito įmonės UAB „Pakruojo projektavimo biuras“ parinkimo
T-347 Dėl Pakruojo rajono vietinės reikšmės  kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo sąrašo patvirtinimo
T-348 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl leidimo imti ilgalaikę  paskolą“ finansuojamų objektų patikslinto  sąrašo patvirtinimo
T-349 Dėl statybos bei rekonstrukcijos darbų vertės perdavimo
T-350 Dėl Pakruojo m., Vytauto Didžiojo g. 35 esančio žemės sklypo detaliojo plano rengimo
T-351 Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo, esančio Pakruojo r., Pakruojo sen., Akmenėlių k., priskyrimo prie negrąžinamos ir neprivatizuojamos žemės
T-352 Dėl visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo
T-353 Dėl Pakruojo miesto teritorijos bendrojo plano rengimo
T-354 Dėl Pakruojo m., Vytauto Didžiojo g. 30 esančio žemės sklypo (kad. Nr. 6553/0005:184) detaliojo plano patvirtinimo
T-355 Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio
T-356 Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio
T-357 Dėl Linkuvos specialiosios mokyklos steigėjo funkcijų perėmimo
T-358 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti asociacijai Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriui panaudos pagrindais
T-359 Dėl nekilnojamojo daikto ir ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn
T-360 Dėl papildomo susitarimo prie 2007 m. vasario 5 d. panaudos sutarties, sudarytos tarp Pakruojo rajono savivaldybės ir sutrikusio intelekto žmonių bendrijos „Pakruojo viltis“
T-361 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-174 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m.  vasario 19 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo“   pakeitimo“ priedų dalinio pakeitimo
T-362 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo savivaldybės biudžetinių įstaigų ir jų filialų, perdavimo Pakruojo rajono savivaldybei valdyti, naudotis ir disponuoti juo patikėjimo teise
T-363 Dėl statinio, esančio Parko g. 6, Pakruojo k., Pakruojo sen., Pakruojo r., pripažinimo netinkamu naudoti ir jo nugriovimo
T-364 Dėl rekonstrukcijos darbų verčių ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo
T-365 Dėl naujų kadastro objektų formavimo
T-366 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ centralizuotai vartotojams tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo
T-367 Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ įstatų patvirtinimo
T-368 Dėl įgaliojimų suteikimo AB „Pakruojo autotransportas“ visuotiniame akcininkų susirinkime