*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdyje dalyvavo 20 tarybos narių. Po balsavimo dėl sprendimo Nr. T-17 iš posėdžio išėjo tarybos narys P. Karvelis.

 

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-1 Dėl Kreipimosi socialinei paramai mokiniams gauti tvarkos aprašo patvirtinimo  20    
 T-2 Dėl Pakruojo rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos aprašo patvirtinimo  20    
 T-3 Dėl personalinio priedo prie tarnybinio atlyginimo mokėjimo Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos direktorei Romualdai Kulšytei  12  2  6
 T-4 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės atstovo teikimo į viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro valdybą  14  1  5
 T-5 Dėl Pakruojo r., Grikpėdžių k. esančių žemės sklypų (kad. Nr. 6518/0001:155 ir Nr. 6518/0001:188) detaliojo plano patvirtinimo  20    
 T-6 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patikslinimo  20    
 T-7 Dėl Asmenų (šeimų), turinčių teisę į Pakruojo rajono savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašų sudarymo ir patikslinimo tvarkos aprašo  patvirtinimo  20    
 T-8 Dėl beviltiškos skolos nurašymo  15    5
 T-9 Dėl beviltiškų skolų nurašymo  20    
 T-10 Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą  18    2
 T-11 Dėl Žeimelio seniūnijos Noreikų kaimo vandenvietės statybos detaliojo plano atlikimo  20    
 T-12 Dėl Klovainių seniūnijos Pamūšio kaimo vandenvietės statybos detaliojo plano atlikimo  20    
 T-13 Dėl ikimokyklinių ugdymo grupių darbo trukmės nustatymo  16    4
 T-14 Dėl Pakruojo  rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų, muzikos mokyklos, Suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo  18    2
 T-15 Dėl Mokinio krepšelio  lėšų paskirstymo tvarkos nustatymo  19    1
 T-16 Dėl Pakruojo  rajono savivaldybės švietimo  įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų patvirtinimo  20    
 T-17 Dėl pavedimo Pakruojo rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti patikrinimą Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centre  20    
 T-18 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-311 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“ dalinio pakeitimo ir papildymo  18    1
 T-19 Dėl pritarimo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos neformaliojo švietimo programoms  19    
 T-20 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo  19    
 T-21 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-292 „Dėl Pakruojo r., Linkuvos m., S. Dariaus ir S. Girėno g. esančio laisvos valstybinės žemės sklypo detaliojo plano atlikimo“ pripažinimo netekusiu galios  19    
 T-22 Dėl naudingųjų iškasenų (dolomito akmens) gavybos karjerui „Petrašiūnai II“ praplėsti detaliojo plano atlikimo  19    
 T-23 Dėl Pritarimo paramos iš intervencinių atsargų teikimo labiausiai nepasiturintiems Pakruojo rajono gyventojams 2010 m. programai  15    4
 T-24 Dėl savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo  2010 m. I pusmetyje sąmatos patvirtinimo  15    4
 T-25 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms  19    
 T-26 Dėl papildomo susitarimo dėl 2005 m. sausio 3 d. Pakruojo rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. 1-28  pakeitimo  18    1
 T-27 Dėl nuomojamo savivaldybės ilgalaikio materialaus turto sąrašo patvirtinimo  13  5  1
 T-28 Dėl 2010 metais privatizuojamų objektų sąrašo patvirtinimo  19    
 T-29 Dėl sutikimo  perimti valstybės turtą  19    
 T-30 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo  14    5
 T-31 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise, perdavimo neatlygintinai jais naudotis, nuomos ir perleidimo tvarkų aprašų patvirtinimo  19    
 T-32 Dėl valstybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir jų filialams  19    
 T-33 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą  19    
 T-34 Dėl audito įmonės UAB „Pakruojo šiluma“ išrinkimo  15    4
 T-35 Dėl leidimo atlikti dalies pastato, esančio Medikonių k., Rozalimo sen, Pakruojo r., rekonstrukciją  19    
 T-36 Dėl leidimo atlikti dalies pastato, esančio Pamūšio k., Pašvitinio sen, Pakruojo r., rekonstrukciją  19    
 T-37 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos dalyvavimo INTERREG  III a Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektuose  13    6
 T-38 Dėl Pakruojo rajono valdybos 2000 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. 482 „Dėl Skaičiavimo tvarkos už viršprojektinį šildymo prietaisų kiekį  patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  19