*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Tarybos posėdyje dalyvavo 17 tarybos narių.

 

Sprendimo nr. Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-160  Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo, esančio Pakruojo r., Pakruojo sen., Pakruojo k., priskyrimo prie negrąžinamos ir neprivatizuojamos žemės  17    
 T-161  Dėl Pakruojo r., Klovainių sen., Krivaičių k. esančio žemės sklypo (kad. Nr. 6530/0001:65) detaliojo plano patvirtinimo  17    
 T-162  Dėl Petro ir Olgos Sipavičių šeimynos likvidavimo komisijos sudarymo  17    
 T-163  Dėl Renetos ir Virginijaus Tamašauskų šeimynos likvidavimo komisijos sudarymo  17    
 T-164  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės narystės Europos pasienio regionų asociacijoje nutraukimo  17    
 T-165  Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio  17    
 T-166  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Pakruojo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų, muzikos mokyklos, suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  17    
 T-167  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T-229 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo Pakruojo rajone modelių aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo  17    
 T-168  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T-106 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės švietimo strateginio plano 2006–2012 m. patvirtinimo“ pakeitimo  17    
 T-169  Dėl Pakruojo rajono garbės piliečio Broniaus Nainio asmeninio archyvo perėmimo ir saugojimo  17    
 T-170  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą  17    
 T-171  Dėl Pakruojo  rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo  Nr. T-46 „Dėl Guostagalio pagrindinės mokyklos likvidavimo“  dalinio pakeitimo  17    
 T-172  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos  2010 m. vasario 18 d. sprendimo  Nr. T- 58 „Dėl Stačiūnų pagrindinės mokyklos likvidavimo“ dalinio pakeitimo  17    
 T-173  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo projektavimo biuras“ įstatų patvirtinimo  17    
 T-174  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-130 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo Guostagalio sen., Dvariukų k.“ pakeitimo  16    1
 T-175  Dėl Pakruojo  rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-11  „Dėl Pakruojo  rajono ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo“ 2 priedo dalinio pakeitimo“ dalinio pakeitimo  17    
 T-176  Dėl Pakruojo  rajono savivaldybės 2010 metų seniūnijų veiklos programų tvirtinimo  17    
 T-177  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės sanitarinės kontrolės taisyklių patvirtinimo  16    
 T-178  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-252 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės prekybos prekyvietėse ir viešose vietose taisyklių patvirtinimo“ priedo papildymo  17    
 T-179  Dėl Pakruojo miesto ir rajono gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo  15    2
 T-180  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo  15    2
 T-181  Dėl mokesčio už socialines paslaugas Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centre patvirtinimo  14    3
 T-182  Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro  nuostatų  patvirtinimo  13  2  2
 T-183  Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro  direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo  15    2
 T-184  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame dalininkų susirinkime taisyklių patvirtinimo  16    1
 T-185  Dėl sutikimo  perimti valstybės turtą  17    
 T-186  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos komitetų“ dalinio pakeitimo  15  1  1
 T-187  Dėl prioritetinių projektų, teikiamų Valstybės investicijų 2011–2013 metų programai, sąrašo patvirtinimo  17    
 T-188  Dėl projektų, teikiamų gauti finansavimą iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas), sąrašo patikslinimo  16    
 T-189  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2007—2013 metų strateginio plėtros plano priemonių patikslinimo  17    
 T-190  Dėl garantijos suteikimo  14    3
 T-191  Dėl savivaldybės ilgalaikio materialaus turto perdavimo ir UAB „Pakruojo vandentiekis“ įstatinio kapitalo didinimo savivaldybės papildomu turtiniu įnašu ir įstatų pakeitimo.  17    
 T-192  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.  17    
 T-193  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-385 „Dėl leidimo įregistruoti nekilnojamąjį turtą UAB „Pakruojo vandentiekis“ nuosavybėn ir UAB „Pakruojo vandentiekis“ įstatinio kapitalo didinimo“ dalinio pakeitimo.  17    
 T-194  Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ ir Pakruojo rajono savivaldybės administracijos dalyvavimo valstybės projektuose pagal priemonę Nr.VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“  16    1