*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Tarybos posėdyje dalyvavo 19 tarybos narių.

 

Sprendimo nr. Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-195  Dėl valstybės finansinės paramos teikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio Alvydo Mikšio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką
     
 T-196  Dėl Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašo patvirtinimo      
 T-197  Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro pareigybių ir etatų  sąrašo patvirtinimo      
 T-198  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Linkuvos socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus žmonėms padalinio nuostatų patvirtinimo      
 T-199  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo      
 T-200  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartis, didžiausio leistino skaičiaus nustatymo      
 T-201  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės merui Sauliui Gegieckui      
 T-202  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojui Romui Medzveckui      
 T-203  Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorei Astai Jasiūnienei      
 T-204  Dėl Pakruojo r., Degučių k. esančio žemės sklypo (kad. Nr. 6505/0001:71) detaliojo plano patvirtinimo      
 T-205  Dėl Pakruojo rajono 2010 metų melioracijos darbų programos, vykdomos iš Valstybės investicijų programos lėšų, ir Pakruojo rajono 2010 metų melioracijos lėšų panaudojimo programos naujos redakcijos patvirtinimo      
 T-206  Dėl valstybės turto (mokyklinio autobuso) perėmimo      
 T-207  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo, sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo      
 T-208  Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio      
 T-209  Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir leidimo jas nurašyti      
 T-210  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo      
 T-211  Dėl pavadinimų suteikimo Žeimelio seniūnijos Nociūnų kaimo gatvėms      
 T-212  Dėl pavadinimų suteikimo Pakruojo seniūnijos Linksmučių kaimo gatvėms      
 T-213  Dėl pavadinimų suteikimo Pašvitinio seniūnijos Draudelių kaimo gatvėms      
 T-214  Dėl leidimo perleisti Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą      
 T-215  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms      
 T-216  Dėl leidimo išnuomoti savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą      
 T-217  Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto (multimedijos projektorių) perėmimo      
 T-218  Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl  Pakruojo rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo      
 T-219  Dėl 2011 metais privatizuojamų objektų sąrašo      
 T-220  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-63 „Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti Pakruojo rajono 2007–2013 metų kaimo plėtros strategijos antrojo kvietimo projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų  programos priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER metodu)“ priedo naujos redakcijos      
 T-221  Dėl leidimo pakeisti pastato, esančio Pakruojo k., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav., paskirtį ir atlikti statybos darbus      
 T-222  Dėl paminklo rašytojui Juozui Paukšteliui      
 T-223  Dėl žiūrovų tribūnų statybos Pakruojo miesto stadione      
 T-224  Dėl pagalbinio pastato statybos Pakruojo miesto stadione      
 T-225  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano      
 T-226  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-194 „Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ ir Pakruojo rajono savivaldybės administracijos dalyvavimo valstybės projektuose pagal priemonę Nr. VP32-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ papildymo      
 T-227  Dėl vandens paslaugų kainos dedamųjų dalių      
 T-228  Dėl pavedimo Pakruojo rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti sutarties tarp Pakruojo rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Pakruojo parkai“ sudarymo įvertinimą      
 T-229  Dėl Pakruojo rajono Linkuvos specialiosios mokyklos nuostatų patvirtinimo      
 T-230  Dėl Linkuvos specialiosios mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo      
 T-231  Dėl Linkuvos specialiosios mokyklos darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo      
 T-232  Dėl Linkuvos specialiosios  mokyklos direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo      
 T-233  Dėl priedų prie tarnybinio atlyginimo mokėjimo Linkuvos specialiosios mokyklos darbuotojams