*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Tarybos posėdyje dalyvavo 17 tarybos narių. Nedalyvavo Algirdas Adomaitis, Povilas Karvelis, Vytautas Kilčiauskas, Inna Matvejeva, Romas Medzveckas, Jonas Polimaitis, Juozapas Vaitelis, Petras Aleksas Virkštis.

Vardinis balsavimas: 2010-11-24 posėdžio balsavimo suvestinė

 

Sprendimo nr. Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    „už" „prieš" „susilaikė"
 T-339  Dėl Pakruojo r., Sigutėnų k. esančio žemės sklypo (kad. Nr. 6543/0015:377) detaliojo plano patvirtinimo  17    
 T-340

 Dėl žemės sklypo Beržinių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav., detaliojo plano atlikimo

 17    
 T-341  Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo
 17    
 T-342  Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro  nuostatų  patvirtinimo  17    
 T-343  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-313 „Dėl Socialinės globos, teikiamos asmenims su sunkia negalia, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  17    
 T-344  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T- 400 „Dėl Socialines paslaugas teikiančių socialinių įstaigų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  17    
 T-345  Dėl žemės sklypų, esančių Vaišvydžių k. ir Minionių vs., Klovainių sen., Pakruojo r., detaliojo plano patvirtinimo  17    
 T-346  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Korupcijos prevencijos komisijos sudarymo  17    
 T-347  Dėl Pakruojo dvaro sodybos centriniuose rūmuose ir teritorijoje teikiamų paslaugų kainų nustatymo  17    
 T-348  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-252 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės prekybos prekyvietėse ir viešose vietose taisyklių patvirtinimo“ 3 priedo papildymo  17    
 T-349  Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio  11    6
 T-350  Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių  2011 metams nustatymo  17    
 T-351  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės  tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-145 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos  rėmimo specialiosios programos 2010 metų priemonių patvirtinimo (nauja redakcija)“ priedo dalinio pakeitimo  17    
 T-352  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos papildymo  17    
 T-353  Dėl papildomo susitarimo prie 2005  m. lapkričio 3  d. savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. SA-4-6,  sudarytos tarp Pakruojo rajono savivaldybės tarybos ir  Lygumų bendruomenės centro  17    
 T-354  Dėl vandens gerinimo įrenginių statybos Degėsių k., Guostagalio sen., Pakruojo r. sav.  17    
 T-355  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo  17    
 T-356  Dėl Pakruojo rajono jaunimo ir sporto organizacijų rėmimo programos papildymo  17    
 T-357  Dėl Ramutės Siriūnaitės atleidimo iš UAB „Pakruojo projektavimo biuras“ direktoriaus pareigų  17    
 T-358  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo projektavimo biuras“ įstatų patvirtinimo  16    1
 T-359  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo projektavimo biuras“ valdybos rinkimo  16    1
 T-360  Dėl Pakruojo rajono komunalinių atliekų tvarkymo taisyklų patvirtinimo  16    1
 T-361  Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo komunalininkas“ teikti Pakruojo rajono mišrių komunalinių, buityje susidarančių pavojingų, bioskaidžių, elektros ir elektroninės įrangos, didelio gabarito atliekų, naudotų padangų ir antrinių žaliavų surinkimo ir transportavimo į jų šalinimo vietas paslaugas  13    4
 T-362  Dėl pritarimo projekto „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ galimybių studijai  ir projekto įgyvendinimui  12  2  3
 T-363  Dėl Linkuvos specialiosios mokyklos valdomo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo  16    1
 T-364  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Linkuvos specialiajai mokyklai  17    
 T-365  Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms ir jų filialams  17     
 T-366  Dėl statybos bei  rekonstrukcijos darbų vertės perdavimo  17    
 T-367  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl savivaldybės ilgalaikio materialaus turto perdavimo ir UAB „Pakruojo  vandentiekis“ įstatinio kapitalo didinimo savivaldybės papildomu turtiniu įnašu ir įstatų pakeitimo“ dalinio pakeitimo  17    
 T-368  Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl  Pakruojo  rajono  savivaldybės 2010 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  17    
 T-369  Dėl 0,0605 ha žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6538/0001:44), esančio Pakruojo r. sav., Linkuvos m., Mūšos g., detaliojo plano rengimo  17    
 T-370  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo ir dalinio pakeitimo  17    
 T-371  Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m.  liepos 1 d. sprendimo Nr. T-220 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-63 „Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti Pakruojo rajono 2007–2013 metų kaimo plėtros strategijos antrojo kvietimo projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų  programos priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER metodu)“ priedo naujos redakcijos“ dalinio pakeitimo ir papildymo  17