*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 24  tarybos nariai. Nedalyvavo Povilas Karvelis.

Vardinis balsavimas: 2013-11-21 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    Daly-
vavo
„už" „prieš" „susi-
laikė"
„nebal-
savo"
„nusi-
šalino"
 T-275 Dėl Linkuvos kultūros centro nuostatų patvirtinimo.  24  23      1  
 T-276 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos dalyvavimo 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ projekte.  24  16  1  7    
 T-277 Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.  24  23      1  
 T-278 Dėl pritarimo partnerystės dėl projekto „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas“ įgyvendinimo ir bendradarbiavimo dėl energinio efektyvumo didinimo programų įgyvendinimo savivaldybėje sutarčiai.  24  24        
 T-279 Dėl Pakruojo miesto Ilgosios gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo.  24  24        
 T-280 Dėl akcinės bendrovės „Pakruojo autotransportas“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.  24 14  2  8    
 T-281 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.  23  14  2  7    1
 T-282 Dėl 2009 m. balandžio 1 d. nuomos (Pakruojo dvaro sodyba) sutarties Nr. SA-4-09-35 (išdėstytos nauja redakcija) 6.5 punkto pakeitimo.  24  21    3    
 T-283 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl papildomos personalo valdymo funkcijos priskyrimo savivaldybės administracijos direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios.  24  24        
 T-284 Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Draudelių melioracijos sistemų naudotojų asociacijos rengiamame projekte „Draudelių MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“.  24  24        
 T-285 Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Pakruoja“ rengiamame projekte „Asociacijos „Pakruoja“ narių Pakruojo rajone dalies valdomų sklypų sausinimo sistemų rekonstrukcija“.  24  24        
 T-286 Dėl triukšmo prevencijos Pakruojo rajono viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.  24  21  1  2    
 T-287 Dėl Pakruojo r. sav., Linkuvos m., S. Dariaus ir S. Girėno g. esančios laisvos valstybinės žemės detaliojo plano atlikimo.  23  21    2    1
 T-288 Dėl audito įmonės išrinkimo UAB „Pakruojo vandentiekis“ 2013-2015 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti.  24  23    1    
 T-289 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-348, 2005 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T-12 ir 2005 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T-13 pripažinimo netekusiais galios.  24  24        
 T-290 Dėl turto įsigijimo Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn.  24  23    1    
 T-291 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-365 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms ir jų filialams“  dalinio pakeitimo.  24  24        
 T-292 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2014 metais vykdomai veiklai, nustatymo.  24  24        
 T-293

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės socialinės studijų rėmimo fondo 2013 metų programos patvirtinimo

 24 24        
 T-294 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės socialinės 2013 m. Programos „Sociokultūrinė veikla  rajono socialinėse įstaigose“ patvirtinimo  24  24        
 T-295 Dėl leidimo Pakruojo r. Lygumų vidurinei mokyklai nuomoti Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą.  24  24        
 T-296 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklai.  24  24        
 T-297 Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašo patvirtinimo.  24  23    1    
 T-298 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo.  24  24        
 T-299 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais.  24  24        
 T-300 Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn.  24  23    1    
 T-301 Dėl  Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudos sutarties nutraukimo prieš terminą ir Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais.  24  24        
  T-302 Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn.  24  22    2    
  T-303 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais.  24  24        
  T-304 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais.  24  24        
  T-305 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2014–2016 m. strateginio veiklos plano strateginių tikslų ir programų pavadinimų patvirtinimo.  24  24        
  T-306 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.  24  23    1    
  T-307 Dėl  uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ ir Pakruojo rajono savivaldybės administracijos dalyvavimo valstybės projektuose pagal vp3-3.1-am-01-v priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ Pakruojo rajone  23 21   2    1
  T-308 Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti  projektą pagal švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programą  24 24