*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 23  tarybos nariai. Nedalyvavo Algirdas Adomaitis, Kazys Gudas.

Vardinis balsavimas: 2014-02-20 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    Daly-
vavo
„už" „prieš" „susi-
laikė"
„nebal-
savo"
„nusi-
šalino"
T-25

Dėl 2014 metų Pakruojo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos programų patvirtinimo

23 23        
T-26

Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo

23 13 2 8    
T-27

Dėl  savivaldybės privatizavimo fondo  lėšų naudojimo  2014 metų sąmatos patvirtinimo

22 14 1 7    
T-28

Dėl Pakruojo savivaldybės privatizavimo fondo 2013 m.  Lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo

22 21   1    
T-29

Dėl  2014 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, programos patvirtinimo 

22 20   1 1  
T-30

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn

22 19     3  
T-31

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. Kovo 25 d. Sprendimo nr. T-99 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ dalinio pakeitimo 

22 22        
T-32

Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

22 19   3    
T-33

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. Sausio 23 d. Sprendimo nr. T-17 „Dėl Žeimelio vidurinės mokyklos priskyrimo gimnazijos tipui ir pavadinimo pakeitimo“ dalinio pakeitimo 

22 22        
T-34 Dėl Pakruojo rajono Lygumų vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo ir pavadinimo pakeitimo  22 22        
T-35 Dėl socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams Pakruojo rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 22 22        
T-36 Dėl būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto  vandens išlaidų  kompensacijų  teikimo Pakruojo rajono savivaldybės gyventojams   tvarkos aprašo patvirtinimo  22 16   6    
T-37 Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 22 22        
T-38 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo  22 22        
T-39  Dėl leidimo registruoti asociacijos „Linkuvos krašto meno mėgėjų klubas“ buveinę Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate  22 22        
T-40 

Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimo

22 22        
T-41

Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono Stačiūnų mokyklai  –daugiafunkciam centrui

22 22        
T-42

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių patvirtinimo

22 20   2    
T-43

Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės nevalstybinių organizacijų rėmimo programos 2013 metų veiklos ataskaitai 

22 22        
T-44

Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2013 metų veiklos ataskaitai

22 22        
T-45

Dėl pritarimo Pakruojo rajono jaunimo ir sporto organizacijų rėmimo programos tarybos 2013 metų veiklos ataskaitai

22 21   1    
T-46

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. Kovo 21 d. Sprendimu nr. T-60 „Dėl viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos darbo reglamento ir atrankos darbdaviams parinkti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto atrankos darbdaviams parinkti organizavimo tvarkos aprašo 1 priedo pakeitimo

22 18 1 3    
T-47

Dėl siaurojo geležinkelio ekspozicijai reikalingų patalpų nuomos 

22 20   1 1  
T-48

Dėl šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams nustatymo uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo šiluma“

22 19 1 2    
T-49

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ perkainojimo rezervo sudarymo

22 20   2    
T-50

Dėl  leidimo  imti  ilgalaikę  paskolą 

22 18   4    
T-51

Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo 

22 22        
T-52

Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla 

22 18 1 2 1  
T-53

Dėl kreipimosi socialinei paramai mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo 

22 22        
T-54

Dėl mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašo patvirtinimo 

22 22        
T-55

Dėl Pakruojo rajono neįgaliųjų socialinės integracijos 2014 metų programos patvirtinimo

22 22        
T-56

Dėl leidimo sudaryti Pakruojo rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartį 

22 19   2 1  
T-57

Dėl leidimo sudaryti pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartį 

22 21   1    
T-58

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ įstatinio kapitalo didinimo piniginiu įnašu bei įstatų patvirtinimo

22 22