*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 19  tarybos nariai. Nedalyvavo Saulius Gegieckas, Jonas Jurgeliūnas, Vytautas Kilčiauskas, Kazys Gudas, Dalė Valantinienė, Petras Aleksas Virkštis.

Vardinis balsavimas: 2014-04-24 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas: 1 dalis ir 2 dalis

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    Daly-
vavo
„už" „prieš" „susi-
laikė"
„nebal-
savo"
„nusi-
šalino"
T-106 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. T-101 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“ parengto Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo   18  18        1
 T-107 Dėl Pakruojo rajono sporto centro direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 19  19        
 T-108 Dėl visuomenės sveikatos stebėsenos Pakruojo rajono savivaldybėje 2012 metų ataskaitos patvirtinimo 18  13    5    1
T-109 Dėl pritarimo Pakruojo savivaldybės administracijos ir Pakruojo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 m. finansų kontrolės būklės ataskaitoms 19 19        
T-110 Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir leidimo jas nurašyti 19 19        
 T-111 Dėl Pakruojo rajono priešgaisrinės tarnybos viršininko 2013 metų veiklos ataskaitos 19  19        
 T-112 Dėl Pakruojo rajono priešgaisrinės tarnybos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo 19  19        
 T-113 Dėl Linkuvos kultūros centro direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 19  19        
 T-114 Dėl Pakruojo kultūros centro direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 19 19        
 T-115 Dėl paramos iš intervencinių atsargų teikimo labiausiai nepasiturintiems Pakruojo rajono gyventojams 2014 m. programos patvirtinimo 19  19        
 T-116 Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro direktoriaus 2013 metų ataskaitos patvirtinimo 19  19        
 T-117 Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 19  18    1    
 T-118 Dėl Linkuvos specialiosios mokyklos salių nuomos mokesčio patvirtinimo 19  18  1      
 T-119 Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl  Pakruojo  rajono  savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo  19  19        
T-120 Dėl 2015 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo  nustatymo  19  19        
 T-121 Dėl  Pakruojo  Juozo  Pakalnio  muzikos  mokyklos   maksimalių  veiklos   rodiklių  patvirtinimo  19  19        
 T-122 Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2015 metams  19  18    1    
 T-123 Dėl Linkuvos seniūnijos Ūdekų kaimo pušyno gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo   19 19        
 T-124 Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo  19 19        
T-125 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vietos bendruomenių savivaldos 2013 -  2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Pakruojo rajono  savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo  19  19        
T-126 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  19  19        
T-127 Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro direktoriaus 2013 metų ataskaitos patvirtinimo  19  19        
 T-128 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2014 m. veiklos programos patvirtinimo  18  16    2    1
 T-129 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo poilsio ir turizmo centro 2013 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo 19  17    2    
 T-130 Dėl akcinės bendrovės „Pakruojo autotransportas“ direktoriaus 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo  19  18    1    
 T-131 Dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdomosios veiklos nutraukimo 2014 m. vasaros laikotarpiu   19  19        
 T-132 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-291 pripažinimo netekusiu galios  19  19        
T-133 Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo 2014 metams  19  17    2    
 T-134 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-329 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Pakruojo rajono savivaldybės peticijų komisijos nuostatų dalinio pakeitimo   19  19        
T-135 Dėl apmokėjimo už darbą Pakruojo  rajono savivaldybės tarybos, savivaldybės mero (mero pavaduotojo), savivaldybės administracijos direktoriaus, kitų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų vadovų sudaromose darbo grupėse (komisijose) teisės aktų projektams rengti tvarkos aprašo patvirtinimo   19 18   1    
T-136 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teisės aktų projektų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo  19  18    1    
T-137 Dėl seniūnaičio su jo, kaip seniūnaičio, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, išmokos nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo   19  16    3    
T-138 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės 2013 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo 19  19        
 T-139 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo  19  19        
 T-140 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 metų ataskaitos patvirtinimo  19  19        
 T-141 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ direktoriaus 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo   19  15    4    
 T-142 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ 2013 metų metinių finansinių ataskaitų patvirtinimo  19  17    1 1  
T-143 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo   19 19        
T-144 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ direktoriaus 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo 19  18    1    
 T-145 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 19  19        
T-146 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ 2013 metų metinių finansinių ataskaitų patvirtinimo 19  19        
T-147 Dėl viešosios įstaigos „Pakruojo būstas“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 19  19        
 T-148 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės 2013 m. vadovo veiklos ataskaitos patvirtinimo  19  17      2  
 T-149 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 m.  metinės finansinės atskaitomybės  patvirtinimo   19  19        
 T-150 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 m. vadovo veiklos ataskaitos patvirtinimo  19 19        
T-151 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 m. įstaigos veiklos ataskaitos patvirtinimo  19  19        
T-152 Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo   19  19        
T-153 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo poilsio ir turizmo centro direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 19  18    1    
T-154 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2013 metų ataskaitos patvirtinimo 19  19        
T-155 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų 2014 m. paskirstymo plano patvirtinimo  19  19        
 T-156 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ direktoriaus 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo 18  17      1  1
 T-157 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ 2013 metų metinių finansinių ataskaitų patvirtinimo   18  18       1
 T-158 Dėl viešosios įstaigos „Pakruojo būstas“ 2013 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo  19  19        
T-159 Dėl Pakruojo rajono vaiko gerovės 2014–2016 metų programos patvirtinimo  19  19        
 T-160 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2014 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo  19  19        
T-161 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn   19 19        
T-162 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo  19  19        
T-163 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo   19  16    1  2  
T-164 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 19  18    1    
 T-165 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2014 m. finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo   19  17    2    
 T-166 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo   19  18    1    
T-167 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano stebėsenos metodikos patvirtinimo  19  18    1    
 T-168 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo   19  19        
 T-169 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo  patvirtinimo     19 18    1    
  T-170 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-274 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės projektų, finansuotinų Europos sąjungos fondų ir Lietuvos respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal valstybės ir regionų projektų sąrašus, sąrašo patvirtinimo“ priedo dalinio pakeitimo  19  18      1  
 T-171 Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo  19  18    1    
 T-172 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo vandentiekis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo  19  17  1  1    
  T-173 Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašo patvirtinimo  19  16    2  1  
 T-174 Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektą „Atviros krepšinio aikštelės įrengimas“  19  18    1    
  T-175 Dėl priedo viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės direktoriui nustatymo  19  18      1