*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 22  tarybos nariai. Nedalyvavo Dainius Jurgaitis, Saulius Gegieckas, Romas Medzveckas.

Vardinis balsavimas: 2014-06-26 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    Daly-
vavo
„už" „prieš" „susi-
laikė"
„nebal-
savo"
„nusi-
šalino"
 T-201 Dėl pavadinimo suteikimo Pakruojo seniūnijos Mažeikonių kaimo gatvei.  22 22        
T-202 Dėl pavadinimo suteikimo Linkuvos seniūnijos Megučionių kaimo gatvei.  22  22        
T-203 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros komiteto patvirtinimo. 22  22        
 T-204 Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.  22 22        
 T-205 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2014–2016 metų korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo.  22 13    8  1  
T-206 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo r. Linkuvos gimnazijai. 22 22        
T-207 Dėl leidimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Lygumų ir Rozalimo seniūnijoms nuomoti Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą.  22 22        
T-208 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn. 22 21    1    
T-209 Dėl pavedimo Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui atlikti uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ ribotos apimties auditą. 22  13  5 3  1  
T-210 Dėl Pakruojo rajono Žeimelio darželio – daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo. 22  22        
T-211 Dėl Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo. 22  22        
T-212 Dėl Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.  22 22        
T-213 Dėl leidimo Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro laikino gyvenimo namams ir Samariečių vaikų globos namams „Naminukas“ nevykdyti socialinės veiklos.  22 21     1  
T-214 Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo. 22 22        
T-215 Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo. 22 22        
T-216 Dėl leidimo atnaujinti 2004 m. rugpjūčio 10 d. Pakruojo rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį.  22  17 1 4    
T-217 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų įstaigos veiklos vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių nustatymo.  22  22        
T-218 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės 2014 metų įstaigos veiklos vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių nustatymo.  22  22        
T-219 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų tvirtinimo. 22 22        
T-220 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.  22  22        
T-221 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ įstatų patvirtinimo. 22 11  2 5 4  
T-222 Dėl gyvenamųjų patalpų, esančių Pakruojo r. sav., Pakruojo m., S. Dariaus ir S. Girėno g. 13-1, remonto (rekonstravimo) ekonominio nenaudingumo patvirtinimo ir leidimo privatizuoti.  22 22        
T-223 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios. 22  22        
T-224 Dėl Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.  22  22        
T-225 Dėl Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo. 22 22        
T-226 Dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų vaikų darželio didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.  22 22        
T-227 Dėl Pakruojo rajono Žvirblonių vaikų darželio didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.  22  21   1    
T-228 Dėl Pakruojo r. Linkuvos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.  22  22        
T-229 Dėl Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželio didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.  22 22        
T-230 Dėl Pakruojo rajono Klovainių vaikų lopšelio-darželio didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.  22 22        
T-231 Dėl turto įgijimo pagal dovanojimo sandorį Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn.  22  19    3    
T-232 Dėl gyvenamųjų patalpų, esančių Pakruojo r. sav., Pašvitinio sen., Starkonių k. 4, remonto (rekonstravimo) ekonominio nenaudingumo patvirtinimo ir leidimo privatizuoti.   22  21      1  
T-233 Dėl gyvenamųjų patalpų, esančių Pakruojo r. sav., Guostagalio sen., Gedučių k., Grotuso g. 21, remonto (rekonstravimo) ekonominio nenaudingumo patvirtinimo ir leidimo privatizuoti.   22  21   1    
T-234 Dėl sutikimo suteikti Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias patalpas juridinio asmens buveinei registruoti juridinių asmenų registre.   22 21   1    
T-235 Dėl sutikimo suteikti patalpas steigiamos asociacijos amatų dvarelio buveinei registruoti.  22  22        
T-236 Dėl sutikimo suteikti patalpas steigiamos asociacijos Klovainių jaunimo klubo buveinei registruoti.  22 21     1  
T-237 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-175 „Dėl priedo viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės direktoriui nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.  22  22        
T-238 Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais.  22 17 2 3    
T-239 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos už 2013 m. patvirtinimo.  22 22        
T-240 Dėl paramos mirties atveju skyrimo iš Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo. 22  22        
T-241 Dėl sutikimo suteikti patalpas steigiamos asociacijos Preičiūnų laisvalaikio klubo buveinei registruoti.  22  20   2    
T-242 Dėl leidimo Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centrui nevykdyti socialinės veiklos. 22 22        
T-243 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn.  22 22        
T-244 Dėl nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo Pakruojo rajono savivaldybės veiklos srityse ir Pakruojo rajono savivaldybės įsteigtose viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose veiklos plano patvirtinimo. 22  21   1