*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 20  tarybos narių. Nedalyvavo Kazys Gudas, Dainius Jurgaitis, Kęstutis Malinauskas, Povilas Karvelis, Algirdas Vepštas.

Vardinis balsavimas: 2014-08-21 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    Daly-
vavo
„už" „prieš" „susi-
laikė"
„nebal-
savo"
„nusi-
šalino"
 T-245 Dėl pavadinimo suteikimo Linkuvos seniūnijos Megučionių kaimo gatvei. 20 20        
T-246 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. 20 11   9    
T-247 Dėl šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams nustatymo uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo šiluma“. 20 18   1 1  
T-248 Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės  2013  metų biudžeto  vykdymo ataskaitų rinkinio  patvirtinimo. 20 11   9    
T-249 Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės mero fondo lėšų panaudojimo ataskaitai už 2014 metų pirmą pusmetį. 20 20        
T-250 Dėl 2014 metų Lietuvos respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų Pakruojo rajono savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti, panaudojimo. 20 20        
T-251 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės lėšų panaudojimo Pakruojo rajono savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti. 20 20        
T-252 Dėl socialinių būstų pirkimo. 20 20        
T-253 Dėl sutikimo suteikti patalpas steigiamos asociacijos Preičiūnų laisvalaikio klubo buveinei registruoti 20 20        
T-254 Dėl sutikimo suteikti patalpas steigiamos asociacijos Klovainių jaunimo klubo buveinei registruoti. 20 20        
T-255 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2014–2015 mokslo metais nustatymo“ dalinio pakeitimo. 20 20        
T-256 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-172 „Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo. 20 16   3 1  
T-257 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-274 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės projektų, finansuotinų Europos sąjungos fondų ir Lietuvos respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal valstybės ir regionų projektų sąrašus, sąrašo patvirtinimo“ priedo dalinio pakeitimo. 20 20        
T-258 Dėl leidimo pirkti tarnybinius automobilius. 20 18   2    
T-259 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-194 „Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės įstatų tvirtinimo“ papildymo. 20 20        
T-260 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-219 „Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų tvirtinimo“ papildymo. 20 20        
T-261 Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. 20 20        
T-262 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos pagrindais VŠĮ Pakruojo futbolo klubui. 19 18   1   1
T-263 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono sporto centrui. 20 19     1  
T-264 Dėl 2010 m. balandžio 1 d. savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. SA-4-10-16 nutraukimo prieš terminą. 20 20        
T-265 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo. 20 17 1 2    
T-266 Dėl naudingųjų iškasenų (dolomito akmens) gavybos karjerui „Petrašiūnai II“ praplėsti detaliojo plano patvirtinimo ir  miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis. 18 16 1 1   2
T-267 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo. 20 20        
T-268 Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl  Pakruojo  rajono  savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo. 20 17   3    
T-269 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Guostagalio seniūnijai. 20 20        
T-270 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudoti panaudos pagrindais Linkuvos kultūros centrui, Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio bibliotekai ir Guostagalio kaimo bendruomenei. 20 20        
T-271 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ ir AB Šiaulių banko kreditavimo sutarties Nr. KLL-2009-003-014  termino pratęsimo  ir kreditavimo paskolos padidinimo. 20 17   3