*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Posėdį pradėjo 21 tarybos narys, J. Jurgeliūnas atvyko prieš svarstant pirmą darbotvarkės klausimą.
Posėdyje nedalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nariai: Saulius Gegieckas, Kazys Gudas, Petras Aleksas Virkštis.

Vardinis balsavimas: 2014-09-18 posėdžio balsavimo suvestinė

Posėdžio garso įrašas

Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas Balsavimo rezultatai
    Daly-
vavo
„už" „prieš" „susi-
laikė"
„nebal-
savo"
„nusi-
šalino"
T-272 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-276 „Dėl santuokos registravimo ceremonijos reprezentacinės vietos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios 22 21     1  
T-273 Dėl Žeimelio seniūnijos, Mikoliškio kaimo Plonėno gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo 22 22        
T-274 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 18 d. sprendimo Nr. T-200 ,,Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatymo“ pakeitimo  22 22        
T-275 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl Pakruojo rajono daugiabučių gyvenamųjų namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės nuolatinės techninės priežiūros mokesčio tarifo patvirtinimo“ pakeitimo 22 21   1    
T-276 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-178 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais Pakruojo rajono savivaldybės vietinio susisiekimo kelių transporto maršrutais tarifų nustatymo“ pakeitimo  22 22        
T-277 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-317 „Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektus pagal klimato kaitos specialiąją programą (biokuro katilams iki 500 kW galingumo įrengti)“ pakeitimo 22 21   1    
T-278 Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro pagalbos į namus, specialiojo transporto paslaugos ir mėnesinio mokesčio už asmeninius gyventojų elektros prietaisus  laikino gyvenimo namuose įkainių patvirtinimo 22 22        
T-279 Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro nuostatų  patvirtinimo 22 22        
T-280 Dėl maksimalaus trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžio patvirtinimo 22 22        
T-281 Dėl Linkuvos specialiosios mokyklos medikamentų piniginių išlaidų normų patvirtinimo 22 22        
T-282 Dėl  Linkuvos specialiosios mokyklos salių nuomos mokesčio patvirtinimo 22 22        
T-283 Dėl „Atžalyno“ gimnazijos  bendrabutyje teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo 22 22        
T-284 Dėl Linkuvos specialiosios mokyklos bendrabutyje teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo 22 22        
T-285 Dėl Linkuvos specialiosios mokyklos aprangos ir patalynės įsigijimo maksimalių piniginių normų  patvirtinimo 22 22        
T-286 Dėl Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 22 22        
T-287 Dėl 2014 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, programos patvirtinimo 22 21     1  
T-288 Dėl pastato ar patalpų šilumos tinklų atjungimo nuo šilumos perdavimo tinklų vartotojų iniciatyva komisijos sudarymo 22 20   1 1  
T-289 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2014 – 2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano patvirtinimo  22 14   8    
T-290 Dėl vidutinės kuro kainos, taikomos būsto šildymo ir šalto vandens pašildymo išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti 22 21   1    
T-291 Dėl vaiko išlaikymo nustatymo Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ specialiojo ugdymo grupėje „Spindulėlis“ 22 21   1    
T-292 Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose 22 21 1      
T-293 Dėl Pakruojo kultūros centro nuostatų patvirtinimo 22 22        
T-294 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijai 22 22        
T-295 Dėl 2008 m. spalio 20 d. savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. PS-06 nutraukimo prieš terminą 22 22        
T-296 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų nurašymo 22 22        
T-297 Dėl Pakruojo rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo 22 21   1    
T-298 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės socialinės studijų rėmimo fondo 2014 metų programos patvirtinimo 22 22        
T-299 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T-257 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-274 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės projektų, finansuotinų Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal valstybės ir regionų projektų sąrašus, sąrašo patvirtinimo“ priedo dalinio pakeitimo“ patikslinimo 22 22        
T-300 Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudotis panaudos pagrindais viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui  22 20   2    
T-301 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Žiemelio miestelio kapinių išplėtimo detaliojo plano patvirtinimo
Papildomai: Žeimelio miestelio brėžinys
22 21     1  
T-302 Dėl Pakruojo r., Akmenėlių k., Pakruojo girininkijos miško 57 kvartalo dalies detaliojo plano patvirtinimo ir  miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis 20 17   2 1 2
T-303 Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros komiteto ataskaitai  22 19   3    
T-304 Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašo patvirtinimo 22 22        
T-305 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties  ir nuostatų patvirtinimo 22 22        
T-306 Dėl Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos teikiamos atlygintinos paslaugos kainos nustatymo 22 22        
T-307 Dėl Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo 22 22        
T-308 Dėl Žiemelio gimnazijos bendrabutyje teikiamų paslaugų  įkainių patvirtinimo 22 21     1