*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Vardinis balsavimas: 2015-06-18 posėdžio balsavimo suvestinė
Posėdžio protokolas

Posėdžio garso įrašas: čia

 Sprendimo Nr.   Sprendimo pavadinimas  Balsavimo rezultatai
Daly-
vavo
„už" „prieš" „susi-
laikė"
„nebal-
savo"
„nusi-
šalino"
T-202 Dėl Pakruojo r. Rozalimo pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 24  24        
T-203 Dėl Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos nuostatų patvirtinimo 24  24        
T-204 Dėl Pašvitinio seniūnijos Sosdvario kaimo Kranto ir Tilto gatvių geografinių charakteristikų pakeitimų  24  24        
T-205 Dėl rašytojo Juozo Paukštelio literatūrinės premijos skyrimo  24  24        
T-206 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo vaikų lopšeliui-darželiui „Saulutė“  24 24        
T-207 Dėl Pakruojo r. Degesių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo  23 23     1  
T-208 Dėl Pakruojo rajono Klovainių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo  24  24        
T-209 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2014-2020 metų strateginio plėtros plano parengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo  24 24        
T-210 Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano 2014 metų įgyvendinimo ataskaitai 24 24        
T-211 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-37 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto investavimo ir UAB „Pakruojo vandentiekis“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu“ dalinio pakeitimo 24 24        
T-212 Dėl leidimo Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro laikino gyvenimo namų padaliniui nevykdyti socialinės veiklos 24 24        
T-213 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios  24 14        
T-214 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise  24  19    5    
T-215 Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo ir  Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti ir naudotis panaudos pagrindais  24  19   5    
T-216 Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą  24  23    1    
T-217 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo tvirtinimo  24 24        
T-218 Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetines įstaigas Pakruojo rajono pedagoginę psichologinę tarnybą ir Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centrą  24  13  9 2    
T-219 Dėl R.K. atleidimo nuo žemės mokesčio  24  23     1  
T-220 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. T- 220 ,, Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo nauja redakcija“ patvirtintų Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo  24  24        
T-221 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T- 265 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“  patvirtintų Pakruojo rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimo 24  24        
T-222 Dėl parduodamų Pakruojo rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo 24 23   1    
T-223 Dėl likviduojamos viešosios įstaigos poilsio ir turizmo centro likusio turto grąžinimo dalininkui 24 23      1  
T-224 Dėl kasmetinių atostogų švietimo įstaigų vadovams suteikimo  24  23   1    
T-225 Dėl Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinės mokyklos direktoriaus Juozo Grigaliūno atleidimo  24  16  7  1    
T-226 Dėl Pakruojo r. Linkuvos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktorės Birutos Juozapaitienės atleidimo  23  22   1    1
T-227 Dėl pritarimo 2006 m. gruodžio 7 d. koncesijos sutarties Nr. SA-K-06-1 „Teikti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje viešąsias atliekų tvarkymo paslaugas“ pakeitimo susitarimui  24 24        
T-228 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-397 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Norbeworks“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatymo Linkuvos gimnazijai ir Linkuvos lopšeliui-darželiui „šaltinėlis“ pakeitimo

 24  18 1  4 1