*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Vardinis balsavimas: 2015-08-27 posėdžio balsavimo suvestinė
Posėdžio protokolas

Posėdžio garso įrašas: čia

 Sprendimo Nr.   Sprendimo pavadinimas  Balsavimo rezultatai
Daly-
vavo
„už" „prieš" „susi-
laikė"
„nebal-
savo"
„nusi-
šalino"
T-243 Dėl Pakruojo r. Rozalimo pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo 24 24        
T-244 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2015-2016 mokslo metais nustatymo“ dalinio pakeitimo. 24 24        
T-245 Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės mero fondo lėšų panaudojimo ataskaitai už 2015 m. pirmą pusmetį 24 24        
T-246 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo 24 24        
T-247 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų patvirtinimo 24 23   1    
T-248 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo 24 24        
T-249 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 24 24        
T-250 Dėl Pakruojo rajono kultūros įstaigų ir savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo 24 24        
T-251 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 m. priemonių patvirtinimo 24 24        
T-252 Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą tvarkymą 24 17 2 2  3  
T-253 Dėl Guostagalio seniūnijos Guostagalio kaimo Palinkuvės gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo 24 23       1
T-254 Dėl pavadinimų suteikimo Linkuvos seniūnijos Blėkonių kaimo gatvėms 24 23       1
T-255 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto nurašymo 24 24        
T-256 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo  24 14  1  9    
T-257 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartis, didžiausio leistino skaičiaus nustatymo  24 12  8  3 1  
T-258 Dėl pavedimo Pakruojo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ finansinį ir veiklos auditus  23  20   3    
T-259 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai 23          
T-260 Dėl valstybės turto nurašymo 23  18    4  1  
T-261 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 23 20    3    
T-262 Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo 23 21 1  1    
T-263 Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo 23  23