*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Vardinis balsavimas: 2015-09-24 posėdžio balsavimo suvestinė
Posėdžio protokolas

Posėdžio garso įrašas: čia

 Sprendimo Nr.   Sprendimo pavadinimas  Balsavimo rezultatai
Daly-
vavo
„už" „prieš" „susi-
laikė"
„nebal-
savo"
„nusi-
šalino"
 T-264 Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir šalto vandens pašildymo išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo  24  23      1  
T-265 Dėl  pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės dalyvavimui partnerio teisėmis projekte „Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Švitinėlis“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija“ 24 23     1  
T-266 Dėl  pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės dalyvavimui partnerio teisėmis projekte „Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Peluodžiai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija“ 24 23     1  
T-267 Dėl 2015 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, programos patvirtinimo 24 23     1  
T-268 Dėl Pakruojo rajono  Rozalimo vaikų darželio didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo 24 24        
T-269 Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo 24 23     1  
T-270 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  24 24        
T-271 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2015–2016 mokslo metais nustatymo“ dalinio pakeitimo 24 23   1    
T-272 Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašo patvirtinimo  24 24        
T-273 Dėl leidimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Lygumų seniūnijai nuomoti Pakruojo rajono savivaldybės turtą 24 24        
T-274 Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo 24 23   1    
T-275 Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros komiteto ataskaitai 24 16   8    
T-276 Dėl valstybės turto perdavimo valdyti ir naudotis panaudos pagrindais valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie aplinkos ministerijos 24 23     1  
T-277 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės administracijai  24 24        
T-278 Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo 24 24        
T-279 Dėl leidimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijai nuomoti Pakruojo rajono savivaldybės turtą 24 24        
T-280 Dėl laisvos valstybinės žemės, esančios Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Titonių k., priskyrimo prie valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės 24 23     1