*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

2016-03-31 Tarybos priimtų sprendimų sąrašas

 Sprendimo Nr.  Sprendimo pavadinimas
T-50

Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.

T-51

Dėl Pakruojo rajono Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

T-52

Dėl Pakruojo rajono  Klovainių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

T-53

Dėl Pakruojo lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

T-54

Dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų vaikų darželio direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

T-55

Dėl Pakruojo lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

T-56

Dėl Pakruojo rajono Žvirblonių vaikų darželio direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

T-57

Dėl Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

T-58

Dėl Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

T-59

Dėl Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželio direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

T-60

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

T-61

Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinėje mokykloje.

T-62

Dėl Pakruojo rajono Stačiūnų mokyklos –daugiafunkcio centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

T-63

Dėl Pakruojo kultūros centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

T-64

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo“ dalinio pakeitimo.

T-65

Dėl Leidimų važiuoti Pakruojo rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo ir mokesčių mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

T-66

Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus  ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2016–2017 mokslo metais nustatymo.

T-67

Dėl Pakruojo rajono Linkuvos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

T-68

Dėl sutikimo suteikti patalpas futbolo centro „Pakruojis“ buveinei registruoti.

T-69

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016– 2020 metų bendrojo plano patvirtinimo.

T-70

Dėl Pakruojo seniūnijos Pakruojo miesto Pieninės gatvės pavadinimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo.

T-71

Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo.

T-72

Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo.

T-73

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

T-74

Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

T-75

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2016 m. finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo.

T-76

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-187 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.

T-77

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

T-78

Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo.

T-79

Dėl leidimo pirkti automobilius.

T-80

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

T-81

Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo.

T-82

Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo.

T-83

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos administracinės komisijos sudarymo“ pakeitimo.

T-84

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano parengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo“ pakeitimo.

T-85

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo r. Linkuvos gimnazijai.

T-86

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-261 „Dėl socialinio būsto fondo plėtros komisijos sudarymo, komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

T-87

Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos 2015 m. finansų kontrolės būklės ataskaitai.

T-88

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn.

T-89

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

T-90

Dėl garantijos suteikimo UAB „Pakruojo vandentiekis“.

T-91

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą.

T-92

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-101 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos reglamento 115 punkto pakeitimo.

T-93

Dėl 2009 m. balandžio 1 d. nuomos (Pakruojo dvaro sodyba) sutarties  Nr. SA-4-09-35 (išdėstytos ir patvirtintos nauja redakcija  Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-43) 7.1 punkto pirmos pastraipos pakeitimo.

T-94

Dėl leidimo nuomoti Pakruojo rajono savivaldybės turtą.

T-95

Dėl Kreipimosi socialinei paramai mokiniams gauti tvarkos aprašo patvirtinimo.

T-96

Dėl Vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašo patvirtinimo bei kelių vežimo tarifo, savikainos ir vienkartinio važiavimo bilieto kainos nustatymo.

T-97

Dėl savivaldybės kontrolieriaus perkėlimo į aukštesnes pareigas ir pareigybės aprašymo patvirtinimo.

T-98

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos  2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

T-99

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

T-100

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

T-101

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

T-102

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Linkuvos socialinių paslaugų centrui.

T-103

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Pakruojo autotransportas“ įstatinio kapitalo didinimo piniginiu įnašu.

T-104

Dėl Visuomenės  sveikatos stebėsenos Pakruojo rajono savivaldybėje 2014 m. ataskaitos patvirtinimo.

T-105

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2016 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo.