*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Kvietimas teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti

Kvietimas teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo...

Kiaulių laikytojai kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą  biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti.

Vadovaujantis Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą teikimo taisyklėmis (toliau – taisyklės), patvirtintomis žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-585 (patikslintos žemės ūkio ministro 2021 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 3D-36), pagalba teikiama pareiškėjams, kurie:
1. einamaisiais metais sudarė sąlygas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) atstovams atlikti ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą;
2. įsigijo biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių, išvardytų taisyklių 7 punkte. Tuo atveju, jei pareiškėjas jau yra gavęs pagalbą pagal šias taisykles ankstesniais metais, jis gali įsigyti biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas taisyklių 7 punkte nurodytas priemones, kurioms įsigyti anksčiau jam pagal taisykles nebuvo skirta pagalba (tai netaikoma šių taisyklių 7.7 ir 7.8 papunkčiuose išvardytoms priemonėms ir 7.5 papunktyje nurodytoms plovimo, valymo, dezinfekcijos priemonėms);
3. praėjusių metų paskutinį ketvirtį ir iki paraiškos pateikimo dienos laiko nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (informacija apie laikomų kiaulių skaičių turi būti atnaujinama kiekvieną ketvirtį);
4. nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.
Įsigytos biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos priemonės turi būti pradėtos naudoti / įrengtos ne vėliau, kaip per 2 mėnesius nuo įsigijimo.

Pareiškėjams atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam pareiškėjui, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos, patirtos nuo 2021 m. sausio 1 d. iki paraiškų pateikimo dienos.

Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai yra priimami nuo š. m. birželio 7 d.  iki liepos 19 d.

Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjus prašome kreiptis į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių (3 aukštas, 312 kab.) ir pateikti šiuos dokumentus:
1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, o juridinių asmenų įgaliotam asmeniui –  ir atstovavimo pagrindą pagrindžiantį dokumentą;
2. užpildytą paraišką;
3. biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba patvirtintas jų kopijas,
4. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad VMVT atstovai atliko ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą (patikrinimo akto kopija).

Asmuo kontaktams Pakruojo  rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Lilija Savickienė, tel. (8 421) 69 091, el. p. lilija.savickiene@pakruojis.lt.

Žemės ūkio skyriaus informacija