*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Skelbiamas bendruomeninių organizacijų projektų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos konkursas

Skelbiamas Pakruojo rajono bendruomeninių organizacijų 2022 m. projektų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos konkursas. Projektų teikėjai gali būti visos bendruomenės, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka, veiklą vykdančios Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje.

Užpildytos paraiškos, pasirašytos pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens ir patvirtintos organizacijos antspaudu (jei įstatuose antspaudas numatytas), priedai su lydraščiu pristatomi Savivaldybės administracijai šiais būdais: siunčiami registruotu laišku ar įteikiami pašto kurjerio adresu: Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Kęstučio g. 4, Pakruojis arba skenuoti (paraiška turi būti skenuota kaip vienas vientisas dokumentas) atsiunčiami el. paštu savivaldybe@pakruojis.lt. iki 2022 m. balandžio 22 d. 15.45 val.  Siunčiant paraišką registruotu laišku ar per pašto kurjerį, pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena. Siunčiant paraišką el. paštu, ji turi būti išsiųsta iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Savivaldybės administracijos darbo laiko pabaigos.

Paraiškos pildomos pagal nustatytą paraiškos formą. Forma ir jos priedai pildomi valstybine kalba, tekstas surenkamas kompiuteriu. Didžiausia paramos suma – 500,00  eurų.

Savivaldybei pateikiamas 1 paraiškos egzempliorius.

Prie paraiškos turi būti pridėtos patvirtintos šių dokumentų kopijos:
1. Paramos sutartis ar garantinis raštas, jei pareiškėjas nurodo, kad projektui įgyvendinti bus naudojamos rėmėjų lėšos.
2. Garantinis raštas arba banko sąskaitos išrašas, įrodantis, kad pareiškėjas turi pakankamai lėšų prisidėti prie projekto įgyvendinimo, jeigu tai numatyta paraiškoje.
3. Sąskaitos faktūros, kvitai, apmokėjimą įrodantys dokumentai, jei prašoma kompensuoti išlaidas, nurodytas Aprašo 5.4 punkte.
4. Įgyvendinto projekto finansavimo sutartis, sąskaitos faktūros, išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (kvitai, banko išrašai), jei prašoma kompensuoti išlaidas, nurodytas Aprašo 5.5 punkte.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
1. Projekto vykdymo išlaidos:
1.1. tiesiogiai su projekto veiklomis susijusioms prekėms ir priemonėms, inventoriui įsigyti;    
1.2. tiesiogiai su projekto veiklomis susijusioms paslaugoms ar darbams vykdyti.
2. Projekto administravimo išlaidos:
2.1. kanceliarinėms prekėms įsigyti;
2.2. bendruomenės patalpų išlaikymo išlaidoms padengti.
3. Bendruomenių steigimo ir įstatų keitimo išlaidos:
3.1. mokestis notarui, Valstybės įmonei Registrų centrui už juridinio asmens laikino pavadinimo įtraukimą į registrą ir juridinio asmens įregistravimą, mokestis už suteiktas dokumentų rengimo paslaugas;
3.2. mokestis Valstybės įmonei Registrų centrui už naujų įstatų įregistravimą, įstatų rengimo paslaugas.    

Netinkamos finansuoti išlaidos: atlyginimas gidui, mokestis už įėjimą į muziejus ir kitos su turizmu susijusios išlaidos.

Paraiškos, pateiktos ne jų priėmimo laikotarpiu, nevertinamos.

Visą informaciją apie konkursą, paraiškos formą, remiamas veiklos sritis galite rasti Savivaldybės interneto svetainėje www.pakruojis.lt  (Bendruomenės).

Paraiškų rengimo klausimais konsultacijas teiks Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūki skyriaus mentorė Kazimiera Klabienė, tel. (8 421) 61 698, el. p. kazimiera.klabiene@pakruojis.lt.