*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Skelbiamas Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo organizacijų projektų finansavimo 2021 metais konkursas

Konkurso tikslas – finansuoti projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo problemoms spręsti bei jaunimo aktyvumui didinti.  

Konkurso būdu finansuojamos veiklos:    
1. iniciatyvų, naudingų savivaldybės bendruomenei, įgyvendinimas;
2. veiklų, skatinančių jaunimo verslumą, karjeros planavimą bei profesinį orientavimą, įgyvendinimas;
3. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų atstovų informavimas, konsultavimas, kompetencijų kėlimas;
4. jaunimo savanoriškos veiklos ir pilietiškumo skatinimas;
5. jaunimo psichologinės ir fizinės sveikatos stiprinimas (savižudybių, patyčių, smurto ir žalingų įpročių prevencijos, lytiškumo ugdymo mokymai bei pirmosios pagalbos kursai, sportinių ir sveikatinimo veiklų organizavimas ir kt.);
6. socialinę atskirtį patiriančių, mažiau galimybių turinčių ar sunkaus elgesio jaunų žmonių socialinė įtrauktis ir įgalinimas;
7. bendradarbiavimo su savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, rajono jaunimo ir nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais aktyviais regioninės politikos veikėjais skatinimas;
8. išmaniųjų (skaitmeninių) darbo su jaunimu metodų skatinimas (socialinių tinklų, jaunimo verslumo skatinimo programų / platformų plėtra ir kūrimas internete, skaitmeninio-informacinio raštingumo programos, saugumas internete ir kt.);
9. krašto kultūros, tradicijų ir istorijos puoselėjimas;
10. jaunimo organizacijų materialinės bazės stiprinimas.  

Projektų priėmimo pradžia2021 m. balandžio 20 d.
Projektų priėmimo pabaiga2021 m. gegužės 20 d.

Konkursui paraišką gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruota jaunimo organizacija, veiklą vykdanti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje.

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma:
1. iki 600 (šešių šimtų) Eur jaunimo organizacijų veiklos projektams ir kitoms reikmėms;
2. iki 900 (devynių šimtų) Eur jaunimo organizacijų veiklos projektams, kurie yra įgyvendinami kartu su neformalia (-iomis) jaunimo grupe (-ėmis) (yra pasirašę bendradarbiavimo sutartį (-is);                  
3. iki 25 proc. jaunimo organizacijų rėmimo programai skirtų biudžeto lėšų jaunimo organizacijų sąjungos veiklos projektams. Jaunimo organizacijų sąjunga, projektą įgyvendinanti kartu su neformalia (-iomis) jaunimo grupe (-ėmis) (yra pasirašę bendradarbiavimo sutartį (-is), papildomai gali prašyti 300 (tris šimtus) Eur;
4. iki 20 proc. lėšų bendros projekto vertės, kai projektas teikiamas finansinei paramai gauti iš kitų programų, konkursų, fondų (su sąlyga, jei dar yra programai skirtų lėšų).

Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma vieniems metams – 200 (du šimtai) Eur.
Visa konkursui skirta Savivaldybės biudžeto suma vieniems metams – 9 000 (devyni tūkstančiai) Eur.

Konkurso nuostatus galite rasti čia.

Paraiškos forma WORD ir PDF.

Kartu su paraiška privaloma pateikti šių dokumentų kopijas:
1. pareiškėjo steigimo dokumentus (registravimo pažymėjimą ir įstatus);
2. projektą administruojančių asmenų gyvenimo aprašymus (CV);
3. bendradarbiavimo sutartis (jei yra);
4. dokumentus, įrodančius papildomą projekto finansavimą (jei yra) (pvz.: banko išrašas, garantinis raštas, išduotas finansavimą skiriančios organizacijos, savanoriškos veiklos sutartys);
5. dokumentus, įrodančius nekilnojamojo turto valdymo ir disponavimo būdą (jei teiks projektus nedideliam patalpų remontui ar išlaikymui);
6. dokumentus, įrodančius faktiškai patirtas išlaidas (jei teiks paraišką jaunimo organizacijų įregistravimo ar perregistravimo išlaidų kompensavimui);  
7. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumentą (-us), patvirtinantį (-ius) asmens teisę veikti pareiškėjo vardu.  

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku pateikia užpildytą paraišką (Nuostatų 1 priedas) ir Nuostatų 24 punkte nurodytus privalomus dokumentus Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu savivaldybe@pakruojis.lt. Dokumentai turi būti pateikti su lydraščiu, nurodant adresatą: Pakruojo rajono savivaldybės administracijai, konkurso pavadinimą „Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo organizacijų projektų finansavimo 2021 m. konkursui“ ir teikiamų lapų skaičių. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename faile PDF ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas gali paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu savivaldybe@pakruojis.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Paraiškos variantas Microsoft Word formatu siunčiamas el. paštu dijana.samuityte@pakruojis.lt.   

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Pakruojo rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Dijana Samuitytė, el. paštas dijana.samuityte@pakruojis.lt, tel. (8 421) 61 701, mob. 8 687 383 74. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

Kviečiame jaunimo organizacijas aktyviai dalyvauti konkurse!

Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Dijana Samuitytė
Skelbimo data - 2021-04-20