*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Projekto pavadinimas: Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione
Projekto kodas: 05.4.1-LVPA-R-821-61-0002
Veiksmų programa: 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Fondas: Europos regioninės plėtros fondas
Veiksmų programos prioritetas:

5 prioritetas „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“

Veiksmų programos prioriteto priemonė: Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“
Projekto vykdytojas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Projekto partneriai: Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Akmenės rajono savivaldybės administracija, VšĮ Joniškio turizmo ir informacijos centras, Kelmės rajono savivaldybės administracija, Radviliškio rajono savivaldybės administracija ir Šiaulių rajono savivaldybės administracija.
Paramos sutarties pasirašymo data 2020 m. gegužės 5 d.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: veiklų pradžia:   
veiklų pabaiga:
Visas projekto biudžetas: 340 729,41
Iš jų - Europos regioninės plėtros fondo finansavimas: 289 620,00
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos projekto biudžetas:
Finansavimo šaltinio pavadinimas Skirta suma, Eur
Paramos lėšos:

33 740,48

ERPF dalis:

33 740,48

Valstybės biudžeto lėšos:

- 

Savivaldybės biudžeto lėšos:

43 054,59

tinkamos finansuoti lėšos:

  5 954,20

netinkamos finansuoti lėšos:

37 100,39

Bendra projekto biudžeto vertė iš viso:

76 795,07

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – įrengti turizmo ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas Šiaulių regione.

Šiaulių regiono mišrios prigimties turizmo objektų įvairovė didina turistų srautus, ir gaunamas pajamas, tačiau yra silpnai išplėtota turizmo infrastruktūra, mažai įrengtos informacinės infrastruktūros, kuri leistų apjungti regiono turizmo objektus į bendrus maršrutus ir trasas. Šiaulių regione nėra pakankamai nuorodų į lankytinus objektus, todėl jie sunkiai randami, nepatrauklūs lankytojams, trūksta informacinės infrastruktūros, informacinių ženklų ir stendų.

Planuojami projekto rezultatai – įrengti 1405 ženklinimo infrastruktūros objektų.  Pakruojo rajono savivaldybėje numatoma įsigyti informacinius kelio ženklus Nr. 628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“ (34 vnt.), Nr. 629 „Lankytinos vietos pavadinimas“ (20 vnt.), informacinius stendus (rajono informacinius stendus – 10 vnt., regiono informacinius stendus – 7 vnt., objekto informacinius stendus– 20 vnt.). Iš viso 91 informacinės infrastruktūros objektą.

Informacija spaudoje

Informacija projekto vykdytojo internetiniame puslapyje: https://www.siauliai.lt/Vykdomi-ir-planuojami-investiciju-projektai

Asmuo kontaktams:

Vaida Diliūnienė,
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė
tel. (8 421) 69 097, el. paštas vaida.diliuniene@pakruojis.lt

Raimundas Tamašauskas,
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus
viešojo administravimo specialistas (projekto vadovas),
tel. 8 698 57693, el. paštas raimundas.tamasauskas@pakruojis.lt