*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė
Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto vertė,
tūkst. Eur
2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
1. Įspūdinga kelionė dvarų parkais visus metus 692,25 (135,21)
2. Socialinė partnerystė – socialiai pažeidžiamų asmenų integracija į visuomeninį gyvenimą 447,39 (199,86)
3. Saugi aplinka mokiniams ir mokytojams - kokybiško ugdymo pagrindas 452,59 (99,83)
4. Atsinaujinimo „stiprintuvas“ Pakruojo ir Iecavos savivaldybėse 234,94 (155,28)
Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategija
1. Bendradarbiavimo tinklo kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimo skatinimas Pakruojo rajono savivaldybėje  24,41
2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa „Sveikata“
1. Sveikatos paslaugų gerinimas Pakruojo ir Šilalės rajonų savivaldybių ugdymo įstaigose 273,42
2014 - 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
1. Kraštovaizdžio būklės gerinimas pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje (I etapas) 8,47
2. Kraštovaizdžio būklės gerinimas Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje (II etapas) 399,72341
3. Pakruojo rajono savivaldybės Pašvitinio seniūnijos Pamūšio kaimo kultūros namų atnaujinimas 250,000
4. Saugi aplinka mokiniams ir mokytojams - kokybiško ugdymo pagrindas 452,59 (99,83)
5. Pakruojo miesto Kęstučio gatvės modernizavimas 310,09
6. Pakruojo m. Vienybės aikštės, prieigų prie jos sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams 743,598
7. Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Pakruojo miesto L. Giros gatvėje 87,68839
8. Bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų, mokymosi ir ugdymo aplinkų atnaujinimas ir plėtra Pakruojo r. savivaldybės teritorijoje 161,191
9. Linkuvos socialinių paslaugų centro infrastruktūros atnaujinimas ir paslaugų plėtra 203,017
10. Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Pakruojo rajono Žeimelio miestelyje 250,00
11. Socialinio būsto fondo plėtra Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje 339,468
12. Linkuvos m. kompleksiškas atnaujinimas ir plėtra 701,76353
13. Pakruojo m. turgavietės sutvarkymas ir pritaikymas verslo poreikiams 409,82
14. Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstravimas Pakruojo miesto Vilniaus gatvėje 39,350
15. Mokinių skaitymo gebėjimų gerinimas Pakruojo rajono Balsių, Klovainių, Rozalimo ir Žemynos pagrindinėse mokyklose  82,839
16. Mokinių bendrojo ugdymo pasiekimų gerinimas Pakruojo rajono Linkuvos, Žeimelio gimnazijose bei Lygumų ir Pašvitinio pagrindinėse mokyklos  82,036
17. Pakruojo m. Laisvės aikštės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams 147,40721
18. Neformaliojo švietimo infrastruktūros, esančios L. Giros g. 4, Pakruojis, tobulinimas

440,43

19. Sveikos gyvensenos skatinimas Pakruojo rajone 125,12869
20. Pakruojo miesto J. Basanavičiaus g. modernizavimas 468,81
21. Kompleksinės paslaugos šeimai Pakruojo rajone 277,99
22. Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione  76,8

23.

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Pakruojo rajono savivaldybėje 370,06

24.

Bendradarbiavimo tinklo kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimo skatinimas Pakruojo rajono savivaldybėj 24,41

25.

Kraštovaizdžio būklės gerinimas Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje (II etapas) 399,72341

26. 

Pakruojo rajono savivaldybės Pašvitinio seniūnijos Pamūšio kaimo kultūros namų atnaujinimas 250,000
Valstybės investicijų programa
1. Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos pastato Pakruojyje, p. Mašioto g. 45, rekonstravimas 1396,84
2. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos pastato, adresu: P. Mašioto g. 1, Pakruojis, modernizavimas  24,585
3. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos sporto aikštyno P. Mašioto g. 1, Pakruojis, atnaujinimas  478,40
4. Viešosios paskirties pastato Pakruojyje, esančio L. Giros g. 4,  modernizavimas pritaikant muzikos mokyklos veiklai  911,14
2014 - 2015 m. Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo programa „Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė
1.  Atviros krepšinio aikštelės įrengimas 42,59
2. Pakruojo rajono sporto centro pagrindinio pastato, esančio Statybininkų g. 3, Pakruojo m., remontas 21,76
2013 - 2018 m. Klimato kaitos specialioji programa
1. Biokuro katilų įrengimas Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos pastate 146,24
2012 - 2016 m. Valstybės investicijų programa
1. Sporto aikštyno L. Giros g. 4, Pakruojo m., plėtra 168,19
2. Viešosios įstaigos Pakruojo pirminės priežiūros centro infrastruktūros atnaujinimas ir teikiamų paslaugų gerinimas  447,70
2009 – 2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų parama
1. „Pakruojo žydų sinagogos pastato tvarkyba ir pritaikymas kultūros ir viešosioms reikmėms“ 751,35
2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programa 
1. „Pakruojo rajono gyvulininkystės plėtros studijos parengimas" 25,69
2. „Kokybės vadybos metodų diegimas ir piliečių aptarnavimo tobulinimas Pakruojo rajono savivaldybėje“ 79,32
3. „Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje esančių seniūnijų ir kaimų gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialiojo plano rengimas“ 96,38
4. „Pakruojo rajono savivaldybės vidaus administravimo tobulinimas“ 287,33
5. „Pakruojo miesto bendrojo plano rengimas" 30,27
6. „Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos dalių šilumos ūkio specialiojo plano keitimas“ 16,07
7. „Pakruojo rajono savivaldybės politikų ir administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas“ 54,01
8. „Pakruojo rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas" 6,98
9. „Pakruojo rajono savivaldybės Žeimelio miestelio kapinių išplėtimo detaliojo plano parengimas“ 2,51
10. „Teritorijų planavimo dokumentų rengimas Pakruojo rajono savivaldybėje“ 24,27
11. „Pakruojo rajono plėtros tobulinimas rengiant strateginio planavimo dokumentus“ 54,86
 12. „Pakruojo ir Linkuvos miestų teritorijos žemės sklypų suformavimas prie esamų daugiabučių namų“ 35,34
2007 - 2013 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų parama   
1. „Dalies Pakruojo dvaro sodybos pastatų rekonstrukcija ir pritaikymas kultūros ir viešosioms reikmėms“ 335,36
2007 - 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa   
1. „Dokumentacijos, reikalingos Mikniūnų kaimo Trivalakių gatvės, Kauksnujų kaimo Žaliosios gatvės ir Pakruojo kaimo Žemdirbių gatvės rekonstrukcijai, parengimas" 24,71
2. „Linksmučių kaimo Naujosios gatvės rekonstrukcija" 95,09
3. „Mikniūnų kaimo Trivalakių gatvės rekonstrukcija" 325,48
4. „Lygumų seniūnijos Kauksnujų kaimo Žaliosios gatvės rekonstrukcija" 187,61
5. „Pakruojo miesto Vytauto Didžiojo gatvės rekonstrukcija" 708,70
6. „Rozalimo miestelio Naujakurių gatvės rekonstrukcija“ 152,65
7. „Pakruojo kaimo Žemdirbių gatvės rekonstrukcija “ 102,23
8. „Pakruojo miesto P. Mašioto gatvės rekonstrukcija" 512,10
2007 - 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
1. „Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pastato rekonstrukcija“ 232,50
2. „Pakruojo vaikų lopšelio – darželio „Vyturėlis“ modernizavimas“ 383,96
3. „Kruojos upės dalies valymas ir tvarkymas“ 851,56
4. „Žeimelio vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija“ 244,73
5. „Žeimelio vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija (II etapas)“
Nuotraukos
128,21
 6. „Dalies Pakruojo dvaro sodybos pastatų restauravimas ir pritaikymas turizmo reikmėms“ 545,14
 7. Pakruojo rajono kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūros kompleksiška plėtra" 347,75
 8. Pakruojo rajono Klovainių pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas" 57,18
 9. „Pakruojo seniūnijos administracinio pastato modernizavimas"  176,62
 10. Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ modernizavimas (I etapas)" 97,09
11. „Pakruojo rajono Linkuvos gimnazijos pastato Linkuvoje, Gimnazijos g. 32, rekonstravimas“
Nuotraukos
1634,20
12. „Pakruojo rajono kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūros kompleksiška plėtra (II etapas)"
Nuotraukos
463,02
13. „Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Pakruojo rajono Žeimelio miestelyje ir Stačiūnų kaime“ 447,62
14. Pietinės Pakruojo dvaro sodybos dalies pastatų rekonstravimas ir kompleksinis teritorijos sutvarkymas, pritaikant visuomenės poreikiams" 942,40
2007 - 2013 m. Lietuvos kaimo plėtros programos priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra", įgyvendinama planavimo būdu
1. „Ūdekų kaimo Rožių gatvės rekonstrukcija“ 248,01
2. „Pakruojo rajono Grikpėdžių, Pašvitinio seniūnijos Pamūšio kaimų ir Pašvitinio miestelio vandens kokybės gerinimas, įrengiant geležies šalinimo sistemas“ 189,56
 3. „Viešosios infrastruktūros plėtra Pakruojo rajono Rozalimo miestelyje“ 243,08
4. „Viešosios infrastruktūros plėtra Pakruojo rajono Klovainių miestelyje“ 314,09
5. „Viešosios infrastruktūros plėtra Pakruojo rajono Lygumų miestelyje" 123,61
6. „Viešosios infrastruktūros plėtra Pakruojo rajono Žeimelio miestelyje" 220,81
2007 - 2013 m. Lietuvos kaimo plėtros programos priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra", įgyvendinama LEADER būdu
 1. „Dalies pastato (unikalus Nr. 4400-0305-9450) rekonstrukcija, pritaikant Guostagalio kaimo bendruomenės reikmėms“ | Nuotraukos 199,37
 2. „Mokyklos stadiono (Gimnazijos g., Linkuva) rekonstrukcija, pritaikant Linkuvos bendruomenės reikmėms" 214,54
 3. „Vandens gręžinių Degėsių, Pamūšio (Klovainių sen.) ir Noreikių kaimuose išgręžimas“ 81,77
 4. „Jovarų kaimo bendruomenės administracinio pastato statyba“ 76,52
 5. „Jovarų kaimo bendruomenės administracinio pastato statyba (II etapas)“ | Nuotraukos 30,02
2007 - 2013 m. Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
1. „Latvijos-Lietuvos pasienio regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimo sistemų sukūrimas“ 123,27
2.  „Tarptautinis bendradarbiavimas bei tradicijų išsaugojimas Žiemgalos regione“ 100,61
3. „Jungtinės valdymo priemonės skirtos Lielupės upės baseino vandens ištekliams pasienio regione“ 491,36
 4.  „Psichosocialinio darbo gerinimas kuriant partnerystę tarp socialinių tarnybų“   94,12
5. „Tarpvalstybinių verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas" 181,69
6.  „Inovatyvūs techniniai lietaus nuotekų valdymo sprendimai Ventos - Lielupės upių baseinuose“ 109,64
Lietuvos 2004 - 2006 m. bendrojo programavimo dokumentas
1.  „Pakruojo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstrukcija“ 755,27
2.  „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Pakruojo rajono švietimo objektuose: Lygumų ir Rozalimo vidurinėse mokyklose bei Pakruojo „Atžalyno“ bendrabutyje“  879,09
3.  „Pakruojo rajono Pašvitinio seniūnijos Mikniūnų, Pamūšio, Pašvitinio kadastrinių vietovių Virčiuvio upelio, jo griovių su melioracijos statiniais renovacija“  531,63
4.  „Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas“  122,36
5.  „Pakruojo rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kompetencijų tobulinimas“  233,68
6.  „Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros sistemos modernizacija ir paslaugų kokybės gerinimas“ 706,72
7.  „Pakruojo dvaro sodybos pritaikymas turizmo reikmėms“  2872,96
8. „Pakruojo dvaro sodybos pastatų ir jos teritorijoje esančios Kruojos upės pritaikymas viešiems turizmo poreikiams“  3,65