*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Projekto pavadinimas: Mokinių bendrojo ugdymo pasiekimų gerinimas Pakruojo rajono Linkuvos, Žeimelio gimnazijose bei Lygumų ir Pašvitinio pagrindinėse mokyklose
Projekto kodas: 09.2.1-ESFA-K-728-01-0084
Veiksmų programa: 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas: 9 prioritetas „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“
Veiksmų programos prioriteto priemonė: 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“
Projekto vykdytojas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai: Pakruojo r. Linkuvos gimnazija,
Pakruojo r. Žeimelio gimnazija,
Pakruojo r. Lygumų pagrindinė mokykla,
Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinė mokykla,
Pakruojo „Žemynos“ pagrindinė mokykla
Projekto būsena: Įgyvendintas
Paramos sutarties numeris 09.2.1-ESFA-K-728-01-0084
Paramos sutarties pasirašymo data 2017 m. gruodžio 18 d.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: veiklų pradžia: 2017-12-18
veiklų pabaiga: 2020-03-30
Projekto finansavimo šaltiniai Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšų ir Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšų
Finansavimo šaltinio pavadinimas Skirta suma Eur
Paramos lėšos: 80 395,75
ES struktūrinių fondų lėšos: 80 395,75
Valstybės biudžeto lėšos:  
Savivaldybės biudžeto lėšos: 1 640,73
tinkamos finansuoti lėšos: 1 640,73
netinkamos finansuoti lėšos:  
Kiti finansavimo šaltiniai:  
Bendra projekto vertė iš viso: 82 036,48

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – pagerinti Pakruojo rajono mokinių matematikos pasiekimus diegiant virtualias ugdymo(si) aplinkas mokyklose. Pagerėjimas bus fiksuojamas vertinant 8 klasės mokinių Nacionalinio egzaminų centro standartizuotų testus rezultatus po projekto.

Projektu sprendžiama problema – žemi mokinių matematikos pasiekimai Pakruojo rajono Linkuvos ir Žeimelio gimnazijose bei Lygumų ir Pašvitinio pagrindinėse mokyklose.

Projekte siekiama šių konkrečių pamatuojamų rezultatų:

  • mokinių, kurių matematikos pasiekimai pagerėjo, skaičius išaugs 3 proc. (lyginant su pradine būkle);
  • mokinių, nepasiekiančių patenkinamo pasiekimų lygmens, skaičius sumažės 2 proc. (lyginant su pradine būkle).


Projekto tikslinė grupė:
- dalyvaujančių mokyklų mokiniai (preliminariai 250). Mokiniams bus sudarytos galimybės mokytis pagal inovatyvius, motyvuojančius, įtraukiančius, praktikoje pasiteisinusius mokymosi metodus, kurių dėka pagerės mokinių matematikos pasiekimo rezultatai.
- dalyvaujančių mokyklų darbuotojai (30). Projekto dėka pagerės mokytojų darbo aplinka (nauji mokymosi metodai, įranga), motyvacija, palengvės ugdymosi proceso organizavimas.

Projekto nauda. Projektas yra įdomus ir patrauklus bei naudingas dėl šių priežasčių:
- naudojama geroji užsienio (Airija, Suomija) patirtis (mokymas moduliais, virtualios mokymosi aplinkos naudojimas ugdymo(si) kokybei gerinti, individualizavimas ir diferencijavimas pagal pasiekimus);
- naudojama vienintelė Lietuvoje klasės virtuali aplinka, pritaikyta bendrajam ugdymui (Eduka);
- mokytojų kvalifikacijos kėlimui ir mokymuisi pasirinkti ne tik seminarai, bet ir refleksijos, kai mokytojai pasiruošia užduotis, veiklas, planus ir kartu išbando, po to aptaria, kas pavyko, o ką dar reikia tobulinti. Kai mokytojai tai daro kartu, tai vyksta idėjų ir minčių sinergija, pasiekiama aukštesnė ugdymo kokybė;
- numatyta mokyti matematikos ne tik pamokų metu, bet mokymasis pratęsiamas ir po pamokų, suteikiant mokiniams konsultacijas, laiką ir erdvę mokymuisi tiek individualiai, tiek kartu, taip pat maksimaliai išnaudojant tiek technines priemones (planšetus), tiek virtualios aplinkos ir IKT priemonių galimybes (Eduka klasė, EMA pratybos, kompiuterinės mokomosios priemonės, elektroninės komunikavimo priemonės, kita).
- didelis dėmesys skiriamas socialinės atskirties mažinimui, kai mokiniams, neturintiems namie kompiuterių, taip pat galimybės namie prisijungti prie interneto sudaromos sąlygos ir galimybės tuo pasinaudoti mokykloje;
- projekte numatyta semtis patirties iš labiau patyrusių kolegų – projekto mokytojus konsultuos ekspertas, vyks konsultuojančios mokyklos mokytojų pamokų stebėjimas ir gerosios patirties aptarimai.

Tikslui pasiekti numatomi uždaviniai ir veiklos:
1. Diegti virtualias ugdymo(si) aplinkas bendrojo ugdymo mokyklose
1.1. Materialinės bazės būtinos virtualių ugdymo(si) aplinkų diegimui įsigijimas
1.2. Virtualios ugdymo aplinkos diegimas, priežiūra ir pritaikymas

2. Mokytojų kompetencijų susijusių su virtualių ugdymo(si) aplinkų naudojimu stiprinimas
2.1. Kvalifikacijos tobulinimo seminarų būtinų darbui su virtualių ugdymosi aplinkų naudojimu organizavimas
2.2. Susipažinimas su „Eduka klasės“ programomis, EMA elektroninėmis pratybomis bei jų išbandymas
2.3. Ugdymo proceso refleksijų organizavimas
2.4. Mokomųjų vizitų „Kolega kolegai“ organizavimas

Projekto poveikis: bus sudarytos galimybės mokytis pagal inovatyvius, motyvuojančius, įtraukiančius, praktikoje pasiteisinusius mokymosi metodus, kurių dėka pagerės mokinių matematikos pasiekimo rezultatai. Projekto dėka pagerės mokytojų darbo aplinka (nauji mokymosi metodai, įranga), motyvacija, palengvės ugdymosi proceso organizavimas. Ilgalaikėje perspektyvoje pagerėjusi švietimo situacija spręs socialinės atskirties, skurdo ir ekonomines problemas.

Asmuo kontaktams:

Lina Mikolaitytė (projekto vadovė),
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja
tel. (8 421) 69 097, el. paštas lina.mikolaityte@pakruojis.lt

Gražina Plungienė (projekto koordinatorė),
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vyr. specialistė
tel. (8 421) 61 490, el. paštas grazina.plungiene@pakruojis.lt